LUCAS 13:28

28Ẍchok'oku' nin ẍchi'chok chic'u'lu' yil tz'el chitxumu' tetz yi quibe'u' cyajlal yi e' yi nsken wi't chicambaj yi balaj tiemp yil cawun Ryos. chi quitane'n Abraham tu Isaac tu Jacow, scyuch' cyakil yi e' elsanl stzi' Ryos yi ẍchicambok te yi jun balaj tiempa'tz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More