LUCAS 13

1I cunin na tzan Jesús tan xtxole'n yi cyopone'n cobox yaj tan talche'n jun xtxolbil tetz. Itzun cyaltz: —At cobox aj Galilea yi i cunin na chitzan tan biyle'n chitx'ixwatz yi cyopone'n biyol cyetz tak'un Pilato. Ej nin yi cyetz chiẍch'el nin yuj tib tu yi ẍch'el yi chitx'ixwatz, —che'ch tzun bantz tetz Jesús. 2—Na lo' cyal cyeru' yi ja chitij yi q'uixc'uja'tz tan paj yi mas tcu'n cyetz quil ẍchiwutz cyakil yi e' mas aj Galilea. 3Poro qui'. Ma yi e' cyeru', ko quil chibisunu' tan quilu', nin ko quil chitx'ixpuju' yi cyajtza'klu', sotzel chiwutzu' sbne'. 4Nin ncha'tz yi chiquime'n yi wajxoklaj wunak tzak' yi culunil, yi ncu' woc' le ama'l Siloé, ja lo' chitxumu' yi mas tcu'n cyetz quil nchijuch ẍchiwutz cyakil wunak aj Jerusalén. 5Poro qui'. Nin ncha'tz e'u', ko quil chibisunu' tan quilu', nin ko quil chitx'ixpuju' cyajtza'klu' sotzel chiwutzu' sbne', —stzun Jesús scyetz. 6Tlol tzun Jesús junt elsawutzil scyetz: —Oktz ka'n yi at jun yaj yi cu'nak tawal jun wi' ibẍ tc'u'l jalaj xtx'otx'. Bene'n tzun i' tan tilwe'n ko at wutz, poro quinin jal jun wutz ta'n. 7Itzun taltz tetz yi q'uicy'lom ama'l: ‘Oxix yob yi wa'wle'nix tan xmaye'n yi wutz yi jun wi' ibẍe'j poro qui'c jun wutz na jal wa'n. Ma jalu', tame'n, na tx'otx' tu' na mak,’ stzun taw luwar tetz yi q'uicy'lom. 8‘Ta',’ chij yi mos, ‘cuk tu' junt yobtz. Nocopon tan banle'n ba'n tetz. Stz'ok awon wa'n txe'. 9Nin kol wutzin, qui tzun stamu'-tz, poro ko quil wutzin kalena's tzun stame'nu'-tz,’ stzun q'uicy'loma'tz tetz taw ujul, —chij Jesús bantz scyetz. 10Itzun bantz, at jun tir na tzan Jesús tan chichusle'n wunak le jun sinagoga. 11At tzun jun xna'n yi sken el wajxoklajix yob yi tz'amij tan jun yabil. Je'nak tlen tunin ẍocpuj tan yi jun yabila'tz. Nin quinin na je' te'j. 12Yi bene'n tilol Jesús jun xna'na'tz nintzun saj ẍchakoltz. Itzun taltz tetz: —Ja wi't ul yos tzawuch', —stzun Jesús bantz tetz. 13Nin je' tk'ol Jesús yi k'ab twi', ninin ul yos tuch'. Toque'n tzun xna'ntz tan tak'le'n k'ajsbil tetz Ryos. 14Poro yi ajcaw tetz yi sinagoga wi'nin ẍchi'che'n c'u'l te Jesús tan paj yi mmu'l yos ta'n tu jun wunak le jun k'ej ujle'n. Cha'stzun te tlol i' scyetz cyakil wunak: —At kak k'ej tetz ak'un. Ej nin tc'u'l yi kak k'eja'tz ba'n chu'lu' tan tz'ac ib. Qui na waj yil chu'lu' tan tz'ac ib tc'u'lak jujun k'ej ujle'n, —stzun ajcaw tetz sinagoga scyetz wunak. 15Bene'n tzun tlol Jesús: —Chiplaj tuwu', chiwutz tuwu', na tc'u'l yi jun k'ej ujle'n qui'c nin jun scyeru' yi qui'k na stzakplen yi tetz wacẍ nka tetz buru' tan ẍchajle'n tc'a'. 16Ko ya'tz na chibanu' le jun k'ej ujle'n, qui'c pe' cu tan tulse'n yos tuch' yi xna'ne'j le jun k'ej ujle'n. Na ja el wajxoklajix yob yi xtx'amxle'nix tan yabil. ¿At ptzun kil te'j kol tz'ul yos tu jun wunak ka'n le jun k'ej ujle'n? —stzun Jesús scyetz. 17Wi'nin chitx'ixwe'n yi e' contr Jesús yi quibital yi xtxolbila'se'j. Ma yi e' mas wunak wi'nin chitzatzine'n te yi e'chk takle'n balaj yi na bnix tan Jesús. 18Bene'n tzun tlol Jesús scyetz: “¿Mbik xcon wa'n tan ẍchajle'n scyeru' yi ẍe'n quitane'n yi e' yi xomche' te Ryos jalu'? ¿Mbik elsawutzilil xcon wa'n? 19Je bin tane'ne'j: Ni'cu'n e' chi jun bak'wutz muẍtans yi cu' tawal jun yaj le xtx'otx'. Jalcunin je'n mule'n. Chumam nin wutz tkan ban, chi jun wi' tze'. Poro ja cho'c ch'u'l tan banle'n chisoc wi'ak k'ab.” 20Ncha'tz tal i': “¿Mbik junt elsawutzil xcon wa'n tan ẍchajle'n scyeru' yi ẍe'n quitane'n yi e' yi xomche' te Ryos? 21Je bin quitane'ne'j: Cho'n quitane'n chi na tulej jun xna'n yi na yuj cu'n mu'ẍ tx'am tc'u'l ox chin ma'lbil arin, poro na ben lo'on yi tx'ama'tz tc'u'l cyakil arin.” 22Ticy'e'n tzun i' lakak e'chk tnum tu e'chk aldey tan tpone'n jalen Jerusalén. Nin octz tan chichusle'n e' wunak lakak e'chk ama'la'tz. 23At tzun jun yaj jilontz tetz. Itzun taltz: —Ta', chinch wetz qui'c mas kaxone'n yi o' yi skaclaxok, —stzun yaj bantz tetz Jesús. 24—Chibne'u' puers tan cyoque'n pone'nu', na chin latz'luj nin yi puert. Na jun cu'n, at wi'nin e' yi na klo' cyaj cho'c poro quil tz'ak'lij ama'l scyetz, na jajtz yi na jop cu'n yi taw ca'l yi puert ẍchiwutz. 25Qui'ct rmeril mpe ate' ninku'-tz wutz puert. Qui'c rmeril mpe nink cho'cu' tan c'onle'n quen wutz puert nin tan sich': ‘Ta' jake'nu' puert skawutz.’ Qui'c rmeril tan jakxe'n yi puert, na stale'l tzaj taw ca'ltz: ‘Qui wajske'n iwutz.’ 26Qui'c rmeril mpe nink cyalu': ‘Poro ta', ja kawan, nin ja kuc'a' tuch'u', nin ja ko' ẍchusu' lakak be' le katanum,’ che'chu' sbne'. 27Qui'c rmeril, na tz'elu'l stza'wel xe ca'l: ‘Qui wajske'n iwutz. Quitele'nk, na axwok pajol ca'wl,’ stzun i' sbne'-tz scyeru'. 28Ẍchok'oku' nin ẍchi'chok chic'u'lu' yil tz'el chitxumu' tetz yi quibe'u' cyajlal yi e' yi nsken wi't chicambaj yi balaj tiemp yil cawun Ryos. chi quitane'n Abraham tu Isaac tu Jacow, scyuch' cyakil yi e' elsanl stzi' Ryos yi ẍchicambok te yi jun balaj tiempa'tz. 29Ej nin ncha'tz at wi'nin jilwutz wunak bene'n tzi'n wi munt yi chitzatzink yil cha'tij tul yi jun balaj tiempa'tz yil cawun Ryos. 30Poro le chiwutz cyeru' qui'c noc chibalajil yi e' wunaka'tz, ma swutz Ryos e' balaj. Ncha'tz at e' ẍchixo'lu' yi na cyocsaj quib balaj, poro swutz Ryos qui'c noc chibalajil. 31I cunin na tzan i' tan xtxole'n yi yole'j yi cyopone'n cobox parisey. Itzun ben cyaloltz tetz Jesús: —Ba'n tcu'n yi nink tz'elu' ojk tzone'j tnum, na yi tajbil Herodes i'tz tan biyle'nu', —che'ch e' parisey bantz tetz Jesús. 32—Nak cyale'u' tetz yi jun tal prowa'tz: ‘Yi in wetz na chin tzan tan telse'n len e' espíritu cwent Bayba'n, nin tan chitz'aque'n yi e' yabi'ẍ. Ej nin ite'n nin tzimbne'a'tz ek ca'p. Ma oxen, ya'stzun lbnix yi wetz wak'un,’ che'chu' sban tetz. 33Poro bintzinin chin tajwe'n cunin yil wojkel nin tan wupone'n ek ca'p Jerusalén, na lastum ko nk'e'tz e' aj Jerusalén lcho'c tan imbiyle'n. Na cyakil yi e' elsanl stzi' Ryos yi nxcon ta'n sajle'n tunin cho'n nchiquim wutz ẍchik'ab yi e' aj Jerusalén. 34“Lastum e' aj Jerusalén. Lastum e', na e' cu'n biyol elsanl stzi' Ryos. Nin ilenin ja cho'c tan chic'oxle'n yi e' yi na che' inchak nin ẍchixo'l. Jat lo' tir ja ok' inc'u'l tan chiclaxe'n. Ja klo' cho'c jak' ink'ab, chi na che' tulej jun xtxuq'uitx yi e' tal. Poro qui nchicujij. 35Ma jalu', qui'c wetz scyuch'. Chiq'uicy'lej quiba'tz. Poro jun cu'n, qui't quil inwutz jalen cu'n yil cyal: ‘Jun cu'n at banl Kataj Ryos tibaj yi june'j yi nsaj ẍchakol i'.’

will be added

X\