LUCAS 12

1Chimolol tzun quib jun c'oloj wunak te Jesús. Jat lo' mil chixone'n. Nin wi'nin chipitol quib tan paj yi quintech nin e'. Toque'n tzun Jesús tan yol scyetz yi e' ẍchusbe'tz. Itzun taltz: “Je jun xtxolbile'j yi chin tajwe'n cunin tan itbital. Or bin tzitil, acxomi'chwok te cyajtza'kl yi e' parisey, na chiwutz tu', chiplaj tu' yi na cyocsaj quib balaj. 2Poro qui'c nin jun takle'n yi nink je tx'otx' tibaj, yi qui'k lajluchax tzantzaj. Nin qui'c nin jun takle'n yi nink tz'ewij yi qui'k lajluchax. 3Jun cu'n yol swale' nin tzitetz, qui'c nin jun yol yi na yolchij ewun cu'n yi qui'k skojan. Qui'c nin jun yol yi na a'lchij jasnewe'n cu'n xe jun ca'l yi qui'k tz'el stziblal. 4“Axwok inchusbe'tz, axwok wamiw, swale' jun xtxolbil tzitetz: Quil cxobwok scyetz yi e' yi ntin na chixcye' tan quimse'n iwankil, na ntin iwankil na chixcye' cye'tz tan biyle'n. 5Poro swale' nin tzitetz yi na' scyetz yi jun yi ba'n cxobwok tetz. Xobenwok tetz yi jun yi ba'n na xcye' tan quimse'n iwankil nin tan pitle'n nin italma' tq'uixc'uj. Ya'stzun yi jun yi ba'n cxobwok tetz. 6“At ixac swutz Ryos, na je jun elsawutzile'j: Yi e' tal ch'u'l na chic'ayij o' tal tan cobox ntzi' centaw, poro qui'c nin jun yi qui'k ilijt tan Ryos. Qui bin cxobwok scyetz yi e' mal naka'tz. Na ¿nk'e'tz pe' mas tcu'n iwalil ẍchiwutz jun c'oloj ch'u'l? Mpe ik xi'il iwi', ajla'nt tan Ryos. 8“Ncha'tz, swale' nin tzitetz: Ba'n cyeri yi e' yi qui na chixob tan talche'n yi xomche' swe'j. Na yi ko ya'tz na chiban, swale' chitziblal yi ate' tetz wajal ẍchiwutz cyakil yi e' ángel tetz Ryos. 9Poro yi e' yi na chixob tan talche'n scyetz wunak yi na chixom swe'j, ncha'tz in, swale' ẍchiwutz yi e' ángel tetz Ryos yi qui xomche' swe'j. 10“Cyakil yi e' yi na cho'c tan inyolche'n, scuylok chipaj. Poro yi e' yil cho'c tan jisle'n yi Espíritu Sant, qui'c cyetz cuybil chipaja'tz. 11“Quil cxbisun yil cxben ticy'le'n ẍchiwutz yi e' wi' banl wi' tetz sinagoga, nka ẍchiwutz yi e' alcal. Quil cxo'c tan xtxumle'n yi mbi jilwutz yol xconk ita'n tan stza'we'n nin yi cyetz chiyol. 12Quil cxbisun ta'n na i yi Espíritu Sant tz'ocopon tan tak'le'n kulil iyol yil cxo'c tan yol. 13Bene'n tzun tlol jun scyeri yi e'a'tz yi ate'-tz: —Ta', tale'u' tetz yi witz'un tan tk'ol mu'ẍ wetz te yi mebi'l yi k'ajtzun kataj yi at cyen. 14Bene'n tzun stza'wel Jesús: —Yaj, nk'e'tz in pujul ixo'lwok, nk'e'tz in jatxol tx'otx'. 15Bene'n tzun tlol Jesús scyetz cyakil yi e' mas wunak: —Or quilu' yi ajtza'kl yi xkant tzaj nink na taj. Na mpe wi'nink mebi'l jun yaj, quil xcye' yi mebi'la'tz tan jalse'n yi stz'ajbil. 16Talol tzun Jesús junt elsawutzil scyetz: “At jun yaj yi chin ric nin, yi chumbalaj nin yi e'chk cosech yi na je' ta'n. 17Toque'n tzuntz tan xtxumle'n tc'u'l cuntu'. Itzun taltz: ‘¿Mbil tzimban te incosech? na qui'c nin ama'l kalel tzincolwit. 18Ah, je tzimbane'j, tzinxite' cu'n cyakil yi e'chk inc'ojaj yi co'chk. Nin tzimbne' coboxt yi mas nim tcu'n. Ya'stzun wulejtz tan colche'n cyakil yi incosech tu cyakil yi e'chk takle'n yi colij wa'n. 19Ba'n tzun nuje'-tz. Qui't tzun bisun walma', na ja molxij inwa' tetz ala' tiemp. Nujek, chinwank, nuc'a'k, chintzatzink,’ stzun yaj tc'u'l cuntu'. 20Poro saje'n tzun tlol Ryos tetz: ‘Yaj, chin yab nin aẍ, na cẍquimok te ak'bale'j. Nin yi e'chk takle'n yi ja wi't baj amolol, apart scambok te'j,’ stzun Ryos bantz tetz. 21Ma jalu', stzun Jesús scyetz wunak. Ya'stzun sbajok scye'j yi e' yi ntin na chitzan tan xtxumle'n chimebi'l, nin qui na chitzan tan xtxumle'n e'chk takle'n yi na tak' tzatzin tetz Ryos,” stzun Jesús. 22Ncha'tz tal Jesús scyetz yi e' ẍchusbe'tz: “Cha'stzun te swale' nin tzitetz, quil sotz ic'u'l tan iwa', nin tan be'ch itetz, 23na ja tak' Ryos yi kaxew, ¿qui ptzun ltak' kawa' jalu'? Ncha'tz i' bnol kawankil, ¿qui ptzun ltak' be'ch ketz? 24Nque'nwok tan xtxumle'n yi e' joj, yi ẍe'n quitane'n. Qui na cyawaj cyetz co'n. Qui'c cyetz chicosech, nin qui'c cyetz chic'ojaj, nin qui'c cyetz cu'lbil quixi'n, poro na chiwan tan Ryos. ¿Nk'e'tz pe' mas balaj tcu'n ax itetz ẍchiwutz yi e' joja'tz? 25Quil ben ẍkon mas tiemp jun yaj tan bis tan o'kl. 26Quil xcambijwok te jun takle'n tan tu' yi na sotz ic'u'l. Ko ya'tz ¿nxac tzun na sotz ic'u'l tan cyakil yi e'chk takle'na'tz? 27“Nque'nwok tan xtxumle'n yi e'chk buch. Qui na cho'c cye'tz tan jicy'le'n nok'. Qui na cho'c tan chem. Poro jun cu'n yol swale' nin tzitetz, mas tcu'n na chiyub yi bucha'tz swutz yi balajil yi be'ch tetz k'ajtzun rey Salomón. 28Ej nin ko na yub yi e'chk xtze' tan Ryos yi cobox ntzi' k'ej na ẍchaj, nin na ben te'tz tk'ak', ¿qui ptzun cxwekxij itetz tan Ryos, yi axwok itetz yi cho'n k'uklij ic'u'l te'j? 29Qui bin cxbisun tan iwa' nin tan itc'a'. 30Na yi ko na cxbisun ta'n, ni'cu'n tzun axwok scyuch' cyakil yi e' mas wunak yi ntina'tz cyajbil tan jale'n chiwa'. Poro yi axwok itetz na til Kataj cyakil yi tajwe'n tzitetz. 31Nque'nwok tan xtxumle'n yi tajbil Ryos, tz'ak'lok tzun cyakil yi e'chk takle'n yi tajwe'n tzitetz,” stzun Jesús bantz scyetz yi e' ẍchusbe'tz. 32“Axwok tal wawun tane'n. Ej nin qui'c mas tal ixone'n, poro quil tzicabej ic'u'l, na ya'stzun tajbil Ryos tan tk'ol i' ama'l tzitetz tan inajewe'n tuch' tetz ben k'ej ben sak. 33C'aywok bin imebi'l, nin oywok nin yi jamel scyetz yi e' yi at tajwe'n scyetz. Ko ya'tz tziban, sjalok jun imebi'l tcya'j, jun mebi'l yi quil sotz. Nin quil tz'ocopon alk'om te'j. Nin quil tz'ocpon poc' te'j. 34Cyakil yi e' yi na chitzan tan ẍchamle'n yi chimebi'l tcya'j, ya'stzun yi e' yi cho'n nin ajlij chic'u'l tcya'j. Na kale atite't mebi'l jun yaj, ya'tz nin ajle't c'u'l. 35“Cha'stzun te banwok list itib. Nin ba'n tz'oc k'a'kl icantil. 36Nin ba'n tzibanwok chi na ban jun q'uicy'lom ca'l yi na cyaj tan q'uicy'le'n yi ca'l patrón yi na ben i' te jun quicyuji'n. Na txekun k'ak' ta'n, nin list atit tan jakle'n puert yi na ul tzaj yi patrón. 37Ba'n cyeri yi e' mosa'tz yi na chitzan tan ẍch'iwe'n tulbil chipatrón. Jun cu'n yol swale' nin tzitetz, yil tz'ul chipatrón, tz'ocopon i' tan banle'n chiwa' yi e' mosa'tz. Scawunk tzun i' tan chiwane'n wi mes. Ite'n nin chipatrón tz'ocopon tan jatxle'n nin chiwa'. 38Ba'n cyeri yi e' mos yi ate' nintz tan ẍch'iwe'n chipatrón yi na ul. Qui'c na ban mpe nicy'ak'bal tz'ul chipatrón, nka skil cuntu', poro ate' nintz tan ẍch'iwe'n. 39“Ncha'tz nque'nwok tan xtxumle'n yi xtxolbile'j: Yi nink tz'el xtxum jun taw ca'l tetz yi oril yi tz'ul jun alk'om xe ca'l, quil tak' ama'l tan tele'n be'ch tetz tan yi alk'om. 40Ncha'tz axwok itetz, or tzitilwok. Banwok list itib, na qui cunin tz'icy' tzitetz yil nu'l tzaj, yi in yi in Bajx Cy'ajol,” stzun Jesús bantz scyetz yi e' ẍchusbe'tz. 41—I bin jalu' Ta', —stzun Lu' tetz Jesús, —yi xtxolbile'j yi na tzanu' tan xtxole'n, ¿ketz cuntu' pe', nka ncha'tz cyetz cyakil wunak? —chij Lu' tetz. 42Bene'n tzun stza'wel Jesús: “Ba'n cyeri yi e' martoma' yi ba'n na k'uke' c'u'l yi patrón scye'j. Ba'n cyeri yi e'a'tz yi toque'n cu'n chitxumu'n tan banle'n tane'n yi tajbil chipatrón, nin tan jatxle'n chirasyon yi e' mos. 43Ba'n cyeri e' martoma'a'tz yi ya'tz na chitx'ujtij te'j yi na ul tzaj chipatrón. 44Jun cu'n yol na wal nin, yi jun jilwutz martoma'a'tz, tz'ak'lok mas cyetz chik'ej tak'un chipatrón. Na tz'ak'lok chik'ej tan chicawune'n tibaj cyakil mebi'l yi chipatrón. 45Poro lastum yi e' martoma' yi na cho'c tan xtxumle'n: ‘Quil tz'ul chan kapatrón.’ Nin tan paj yi jun ajtza'kla'tz na cho'c tan chibuchle'n yi e' mos. Nin na cho'c tan xtxumle'n tan banle'n e'chk tzatzin ẍchixo'l cyetz. Nin na oc a' ẍchiwi'. 46Lastum yi jun jilwutz martoma'a'tz na quinin tz'icy' scyetz yil tz'ul tzaj chipatrón. Ẍchilo'onk tan xicy'xab tan chipatrón. Nin chocopon ta'n tetz cyajlal yi e' pajol ca'wl. 47“Na cyakil yi e' martoma' yi elnak chitxum tan banle'n tane'n tajbil chipatrón, poro qui na bnix cya'n, ẍchitije' cyera'tz wi'nin tz'u'm. 48Ma yi e' yi quinin tz'icy' scyetz, yi na chixubsij tan banle'n tane'n yi tajbil yi chipatrón, ilenin ẍchicawsok mu'ẍ. Na yi e' yi ak'ijt wi'nin cyajtza'kl, chin tajwe'n cunin yil wutzin mas yi cyak'un ẍchiwutz yi e' yi qui'c mas cyajtza'kl. Ncha'tz yi e' yi ak'ij wi'nin chixajbil, chin tajwe'n cunin yil wutzin mas yi cyak'un cya'n ẍchiwutz yi e' yi qui'c mas cyetz cyajtza'kl ak'ijt. 49“Na tan tu' yi nnu'l wetz tzone'j wuxtx'otx', tz'ocopon k'a'kl oyintzi'. Nin ẍe'nk yil xe't chan. 50Poro quil xe'tij jalen cu'n yil tzintij q'uixc'uj. Nternin na el walma' yi nink tz'ul chan yi jun tiempa'tz lajke'l. 51¿Mbi na itxum? ¿Sjalok pe' tzatzin tzone'j wuxtx'otx' tan yi nnu'l? Quil jal tan tu' yi nnu'l, poro sjalok chi'ch c'u'lal. 52I sbne' opon tunintz, at najal yi sjalok oyintzi' ẍchixo'l tan paj weri inchusu'n. Ko at o' xone'n tul jun najal, sjalok oyintzi' ẍchixo'l. Chocopon lo' ox tan contri'n scye'j cob, nka chocopon cob tan contri'n scye'j ox. 53Ẍchi'chok c'u'l jun yaj te cy'ajl, nka jun cy'ajol te taj. Ẍchi'chok c'u'l jun xna'n te tal, nka yi tal te xtxu'. Ncha'tz yi wutzile'n ilibaj te yi tlib, nka yi ilibaj te yi wutzile'n tlib. 54Itzun ben tlol scyetz cyakil wunak: “Yi na quil ninu' yi na nuc' cu'n tib yi sbak' toque'n tzi'n, jalcu'n na cyalu' yi tz'ul abal. Nin ya'tz nin na bantz. 55Ncha'tz yi na saj cyek'ek' cwe'n tzi'n na cyalu' yi sjalok tz'a', nin ya'tz nin na bantz. 56Na pujx cyanu' yi e'chk techl yi na jal tcya'j. Poro chiwutz tuwu', chiplaj tuwu' yi na cyalu' yi e'u' tetz Ryos. Na qui na pujx cyanu' yi mbi na bajij ẍchixo'lu'. 57“¿Nxac yi qui na pujx cyanu' yi mbi'tz yi balaj yi na bnix tan Ryos ẍchixo'lu'? 58Nin je jun elsawutzile'j: Yi na chibenu' tu yi chicontru' tan pujle'n xtisya' tpilta', na chijoyu' puntil tan xite'n yi oyintzi' yi ntaxk choponu' swutz yi pujul xtisya'. Na ko qui', i' chijatxon ninu' ẍchik'ab e' polisiy tan cyoque'nu' xetze' cya'n. 59Jun cu'n yol, qui'c rmeril tan cyele'nu' liwr jalen cu'n yil chichoju' cyakil yi chimultu'.”

will be added

X\