LUCAS 10

1Itzun bantz yi baje'n xtxolil yi e'chk xtxolbila'se'j, toque'n tzun Jesús tan chibixbaje'n cobox ẍchakum. Oxc'al tu lajuj chixone'n. Nin e' ben ẍchakol lakak e'chk tnum kale atite't bembil i'. 2Yi ntaxk chiben, nintzun ben tlol jun elsawutzil scyetz: “Jun cu'n yol swale' nin tzitetz, yi cosech wi'nin, poro yi e' ak'unwil qui'c mas chixone'n. Cha'stzun te, c'uchwok tetz yi taw cosech tan tk'ol i' mas ak'unwil tan je'se'n yi tetz cosech. 3Or bin tzibene'n, poro ni'cu'n stzibne'wok ẍchixo'l yi e' wunak chi na ban jun cneru' ẍchixo'l yi e' xo'j. 4Yi cxbenwok quil tzitcy'aj nin jun sam, nin quil tzitcy'aj nin mu'ẍ a'. Nin quil tz'oc nin ixajab. Nin quil xtaque' cu'nwok tan yol tbe' tu alchok scyetz yil tzic'ulwok. 5Ej nin yil cxopon xe jun ca'l, ba'n tzital te taw ca'l: ‘Tak' tzaj Kataj banl squibu'.’ 6Ko c'ulutxum yi jun najala'tz, stk'e' Ryos banl squibaj, ma yi ko qui' quil jal chibanl. 7Poro ko c'ulutxum e', ba'n tzun xcyaj cyenwok scyuch'. Nin ba'n baj yi e'chk takle'n ita'n yil tz'oyij tzitetz, na yi ak'unwil tajwe'n tan wane'n te yi tak'un. Quil tzijoy junt iposar. 8Ej nin yil cxopon tc'u'l jun ama'l ba'n baj yi e'chk takle'n ita'n yil tz'ak'lij tzitetz. 9Tz'acwoke' e' yabi'ẍ yi ate' lakak e'chk tnum, nin txolwok yi xtxolbil scyetz: ‘Txant tan tule'n yi tiemp tan toque'n Ryos tan cawu'n.’ Ya'stzun tajwe'n tzitalwok. 10Kol cxopon tul jun tnum kale qui na cyajwit quibit iyol, ba'n cxben lakak be' tan talche'n yi yole'j: 11‘Na katzan tan masle'n len yi puklaj te kukan tetz jun techl yi at tulbil chicawsu'. Poro oken tetz cyajalu' yi txant tan tule'n yi tiemp tan cawu'ne'n Ryos,’ cẍchijwok sbantz,” stzun Jesús scyetz. 12“Ma jalu' jun cu'n swale' nin tzitetz: Yi e' wunaka'tz tz'ak'lok mas chicaws swutz yi chicaws yi e' aj Sodoma. 13Ej nin ncha'tz tal Jesús: “Lastum yi e' aj Corazín. Lastum yi e' aj Betsaida. Na wi'nin milawr bnixnak wa'n ẍchixo'l, poro quinin cyocsaj. Ba'n tcu'n klo' yi cho'nk bnixe'n e'chk milawra'tz ẍchixo'l yi e' awer nak yi najlche' le tnum Tiro tu yi tnum Sidón. Ja klo' chibisun tan cyetz quil, nin ja klo' chitx'ixpuj yi cyajtza'kl. Nin ja klo' chic'ole' tul tza'j nin ja klo' oc be'ch cyetz yi sac tu' tan ẍchajle'n yi wi'nin na chibisun tan quil. 14Cha'stzun te, yil tz'ul yi k'ejlal tan tak'le'n chicaws cyakil wunak, mas tcu'n chicaws yi e' aj Corazín scyuch' yi e' aj Betsaida tz'ak'lok ẍchiwutz yi e' aj Tiro tu yi e' aj Sidón, 15Ncha'tz yi axwok aj Capernaum, le iwutz itetz cxoponwok tcya'j poro qui', na cho'n cxben jo'li'n tq'uixc'uj. 16“Ma jalu' bin, alchok scyetz yil tocsaj yi yol yi stzitxole'wok, na tzun tocsaj weri inyoltz. Poro alchok scyetz yi quil tocsaj yi yol yi tzitxole'wok, qui tzun na tocsaj inyol. Nin qui na tocsaj yi yol yi jun yi nchinchakon tzaj,” stzun Jesús bantz scyetz. 17Itzun yi chipakxe'n yi oxc'al tu lajuj ẍchakum Jesús, wi'nin chitzatzine'n, itzun cyaltz: —Kajcaw, nicy' nin yi e' espíritu cwent Bayba'n, ja che'l ojkuj yi nxcon yi bi'u' ka'n. 18Saje'n tzun stza'wel Jesús: —Yi in wetz, wilnak yi tele'n tzaj laju'n yi Bayba'n, yi Satanás, tcya'j. Lajke'l cwe'n mule'n wuxtx'otx' chi na cu jun xlitz'. 19Bitwok tzaj, yi in wetz swak'e' imporer tzitetz tan ixcyewe'n tan chiyak'pe'n yi e' lubaj tu sina'j. Xcyekwok te cyakil ẍchamil yi icontr. Cya'l jun xcye' tzite'j. 20Poro quil cxtzatzinwok tan tu' yi na xcye'wok tan laje'n len e'chk espíritu cwent Bayba'n, ma na ba'n tcu'n yil cxtzatzinwok te yi ja wi't cxo'cwok tajlal yi e' yi tz'iba'nt chibi' tcya'j. 21Toque'n tzun lac'puj jun chin tzatzin tetz Jesús. Itzun taltz: “Ta', yi ilu' teru' yi ilu' Ajcaw te yi tcya'j tu wuxtx'otx', swak'e' ink'ajsbil teru' na quinin ẍchaju' yi e'chk takle'na'tz scyetz yi e' yi tz'aknak cu'n cyajtza'kl, ma na cho'n nẍchaju' scyetz yi e' yi qui tunin k'usij e'. Ntyoẍ teru' Ta', na ya'stzun tajbilu'.” 22Ej nintzun ben tlol scyetz yi e' ẍchusbe'tz: —Cyakil yi e'chk takle'n yi na chinxcye' tan banle'n i'tz tan tu' yi ak'ijt imporer tan Intaj. Na yi in wetz yi in Cy'ajl Ryos, cya'l nin jun na el xtxum te yi ẍe'n wutane'n ma na ntin Intaj. Ncha'tz cya'l jun na el xtxum te yi ẍe'n tane'n Intaj ma na ntin in, scyuch' yi e' yi tzintxole' scyetz. 23Ej nin ncha'tz te yi ate' chichuc cuntu', nin ben tlol scyetz yi e' ẍchusbe'tz: —Ba'n itetz na na cxtzanwok tan xmaye'n yi e'chk takle'n yi na bajij jalu'. 24Na tenstzaj at e' nachol scyuch' e' rey yi ya'stzun cyajbil tan tilwe'n, poro quinin quil. Ej nin ya'tz cyajbil tan tbite'n poro quinin quibit, —stzun Jesús bantz scyetz. 25Tpone'n tzun jun scyeri yi e' tx'olol xo'l yi ley Moisés te Jesús, nintzun octz tan pile'n. Itzun taltz: —Max c'u'lu' Ta', poro ¿mbil tzimban tan incambal yi itz'ajbil tetz ben k'ej ben sak? 26Saje'n tzun stza'wel Jesús: —¿Mbi eka'n tan yi ley Moisés yi na ocu' tan si'le'n? ¿Mbi na tal teru'? 27Saje'n tzun stza'wel yajtz: —Lok'aj yi Awajcaw, yi aRyosil, tetz cu'n awalma', nin tetz cu'n awajtza'kl, nin tetz cu'n achamil, nin tetz cu'n ana'chl; nin lok'we' yi e' awisin chi na alok' awib atz. Ya'stzun na tal yi ley Moisés, —stzun i' bantz. 28Bene'n tzun tlol Jesús tetz: —Ba'n atit. At le wi'u'. Poro tajwe'n tan bnolu' tane'n. Tzun cambaju' yi stz'ajbilu' tetz ben k'ej ben sak. 29Itzun tan colol tib yi yaj tk'ab yi til, bene'n tzun jakoltz tetz Jesús: —¿Na' scyetz e' inwisin Ta'? 30Saje'n tzun stza'wel Jesús tan yi xtxolbile'j: —At jun yaj yi cho'n saje'n le tnum Jerusalén. Cho'n at bembil i'-tz Jericó. Nintzun noj cyentz ẍchik'ab alk'om. Tele'n tzun chimajol yi be'ch tetz, nin lo'on cyentz cyak'un, nin e' icy'tz. Txant nin qui quim cyentz cyak'un. 31Itzun bantz, na tzun xon tzaj jun pale'. Ej nin yi bene'n tilol yi yaj yi q'uixpnak, quil cy'en tu' i'-tz xlaj be'. Jak'enle'n wutz ban nintz yi ticy'e'n cu'n xlaj be'. 32Ncha'tz, i nin ban jun scyeri yi e' tu Leví. Yi tpone'n i' le ama'la'tz, ben tunin xmayil, nin icy'tz. 33Na tzun xon tzaj jun yaj aj Samaria. Yi tpone'n kale atit yi q'uixpnak, nintzun el nin k'ajabtz te'j. 34Toque'n tzun ẍkansal tibtz te'j, nintzun oc tan stz'aque'n. Nin oc kojol tz'ac'bil te yi q'uixpnak. I'tz jun jilwutz aceit tu win. Je'n tzun tk'oltz te tetz ẍchej, nin ben tcy'altz le jun mesón, nin octz tan q'uicy'le'n. 35Itzun le junt eklok yi txant tan ticy'e'n, nin cyaj tk'ol pwok tetz taw mesón: “Ma jalu', yi yaje'j yabi'ẍ. Q'uicy'leju'. C'achaju'. Kol sotz mas pwok tanu' te'j, tzinchoje' yil nult tzaj,” stzun yaj ban cyentz. 36Ma jalu', scyeri yi ox yaja'tz yi e' icy' cu'n te yi yaj yi q'uixpnak cyak'un alk'om, ¿na' scyetz wisin i' bantz, le wutz teru'? —stzun Jesús tetz yaj. 37—Pues, i bin yi jun yi el quen k'ajab te'j, —stzun yaj bantz. —Benku', nin bne'u' tane'ntz chi banak yi jun yaja'tz, —stzun Jesús tetz. 38Itzun bantz yi na xon Jesús tbe', cho'n tzun tocompone'ntz tc'u'l jun aldey kale najle't jun xna'n yi na bi'aj Mart. Tk'ol tzun yi jun xna'na'tz ama'l tetz Jesús tan tocompone'n le ca'l i'. Wi'nin chitzatzine'n yi tpone'n Jesús tan chixajse'n. 39At tzun jun titz'un yi xna'na'tz yi na bi'aj Mariy. Nintzun c'ole' cu'ntz te Jesús tan tbite'n yi yol i' yi na tzan tan xtxole'n. 40Ma yi Mart, cho'n nin tzajnak wutz te tak'un. Bene'n tzun i'-tz tan talche'n tetz Jesús: —Wajcaw, ¿qui pe' na el k'ajabu' swe'j yi inchuc nin na chintx'ujtij tan ak'un nin qui'c Mariy at tan wuch'eye'n? ¿Qui polo' ltal ninu' noc tetz yi nink tz'oc tan wuch'eye'n? 41Bene'n tzun tlol Jesús tetz: —Aẍ jun c'oloj Mart, tunin na sotz tu' ac'u'ltz tan banle'n wi'nin e'chk takle'n nin tunin na cẍbisun tu'-tz. 42Poro at jun xtxolbil yi mas tajwe'n. Ya'stzun yi nje' xtxa'ol awitz'un Mariy, nin cya'l jun lmajon len tetz.

will be added

X\