JUAN 9

1Itzun bantz yi quicy'e'n cu'n Jesús scyuch' e' ẍchusbe'tz tul jun ama'l, nin ben quilol jun yaj yi moyi'ẍ nin i' yi titz'e'n. 2Cyoque'n tzun yi e' ẍchusbe'tz tan jakle'n tetz Jesús: —Ta', ¿mbi tzuntz yi moyi'ẍ yi yaje'j yi titz'e'n? ¿I plo' tan paj yi til yi taj xtxu', nka tan paj yi at tetz til? —che'ch tetz Jesús. 3—Nk'e'tz tan paj yi tetz til, nin nk'e'tz tan paj yi til yi taj xtxu'. Poro yi puntil i'tz: moyi'ẍ i' yi titz'e'n tan lajluchaxe'n yi porer Ryos te i'. 4Jalen pe'k yi at ama'l tajwe'n tan bnixe'n yi tajbil yi jun yi nchinchakon tzaj, na tz'ul jun tiemp yi qui'c rmeril tan wak'uje'n. 5Poro jalen pe'k yi atin tzone'j wi munt, in chitxekbil wunak tane'n. 6Yi wi't baje'n yolol e'chk yole'j, nintzun cu' stzubil yi t'a'al stzi' wuxtx'otx', nin oc tan banle'n mu'ẍ tal ni' xk'ol tan yi t'a'al stzi'a'tz. Yi bnixe'n, nin oc tk'oltz te wutz moyi'ẍ. 7—Quilo'k tan xtx'ajle'n awutz tul yi pila' yi na bi'aj Siloé. (Yi na elepont yi bi' yi a'a'tz i'tz: Chakijt.) Nintzun bentz, nin oc tan xtx'ajle'n yi wutz tc'u'l yi jun pila'a'tz. Ma yi tule'n, nsken jakxij yi wutz. 8Yi quilol yi e' wisin scyuch' yi e' mas wunak, yi cyajske'n wutz yi moyi'ẍa'tz, nintzun cyaltz: —¿Nk'e'tz pe' yi yaje'j yi c'olch cun tunin tan rmosumi'n? 9—I'tz, —che'ch cobox. Poro at e' cyal: —I cunin i'a'tz, poro nk'era'tz. Bene'n tzun tlol yi yaja'tz scyetz: —I ina'tz. 10—Poro ¿ẍe'n tzuntz? na ba'nt bin cxmayin jalu', —che'ch tetz. 11—I bin yi jun yaj yi na bi'aj Jesús i' njakon inwutz, na ja cu' bnol mu'ẍ tal xk'ol nin oc tk'ol stzi'ak inwutz, nin taltz swetz: “Or, quilo'k tan xtx'ajle'n awutz le pila' Siloé,” chij i' ban swetz. Nintzun imbentz tan xtx'ajle'n inwutz le jun pila'a'tz. Jakxe'n nin tzun ban inwutz, —stzun yaj scyetz. 12—¿Na' tzun atit yi jun yaja'tz jalu'? —che'ch. —Cuquen, alo' atit, —stzun moyi'ẍ bantz. 13Bene'n tzun quicy'al yi jun yaja'tz ẍchiwutz yi e' parisey. 14Na yi jun k'eja'tz, yi cwe'n bnol Jesús yi xk'ol tan tulse'n yos tu moyi'ẍ, i'tz jun k'ej yi qui'c cu tan cyak'uje'n e' judiy. 15Cyoque'nt tzun yi e' pariseya'tz tan ẍch'ote'n stzi' yi yaja'tz yi ẍe'n cu'n ban yi mmu'l yos tuch'. Bene'n tzun tlol yi yaj scyetz: —Xk'ol tu' bin oc tk'ol te inwutz. Nin cawun i' tan imbene'n tan xtx'ajle'n inwutz. Ntina'tz tu'-tz. Ma jalu' ba'n chinxmayin, —stzun i' bantz. 16At tzun cobox ẍchixo'l yi e' parisey yi cyal: —Yi jun yaja'tz, yi mbnon yi e'chk takle'ne'j, nk'e'tz i' tetz Ryos, na qui na tek ẍchi' yi jun k'ej yi qui'c cu tan kak'uje'n, —che'ch e' bantz. Ej nin at coboxt cya'ltz: —Yi juchul ilk yi jun yaja'tz, ¿ẍe'n klo' xcye' i' tan banle'n jun milawr chi tane'n yi je'j yi mbnix ta'n? —che'chtz. Baj cun tunin jatxol tib yi cyajtza'kl. 17Cyoque'n tzuntz tan jakle'n junt tir tetz yi yaja'tz, yi jakxij wutz: —Ma aẍ, ¿mbi na atxum te yi yaja'tz, yi njakon awutz? —Yi wetz yi na intxum i'tz yi i' jun elsanl stzi' Ryos, —stzun yi yaja'tz. 18Poro yi e' judiy quinin cyocsaj ko moyi'ẍ wutz yaj sajle'n. Cha'stzun te yi bene'n mantar tan chichakle'n yi taj xtxu' yi moyi'ẍ, yi nsken ul yos tuch'. 19Ej nin e' baj octz tan jakle'n quen scyetz: —Yi yaje'j, ¿ya'tz pe' chinitxajilu', yi na cyal wunak yi moyi'ẍ i' titz'e'n? ¿Ẍe'n tzun bantz yi ba'n xmayin jalu'? —che'ch bantz. 20—Yi yaje'j, ya'stzun kanitxa'. Ej nin bintzinin moyi'ẍ i' yi titz'e'n. 21Poro yi o' ketz qui na el katxum tetz yi ẍe'n lo' mban yi mmu'l yos tuch' na ba'nt na xmayin jalu'. Ej nin ncha'tz, qui na el katxum tetz alo' scyetz njakon wutz. Poro ba'n chijak ninu' tetz. Iẍkaj nitxa'e't tzunk i'. At rmeril tan tlol i' scyeru' yi mbi mbajij. 22Ja cyal yi e' taj xtxu' yi yole'j tan paj xo'w, na elnak chitxum tetz yi nsken bixe' cyak'un e' judiy, yi alchok scyetz yil tocsaj yi Jesús ya'stzun yi Cristo, tajwe'n cu'n tan tele'n laju'n ẍchixo'l yi cmon yi na chimol quib le sinagoga. 23Cha'stzun te bene'n cyalol yi e' taj xtxu': “Chijak ninu' tetz. Iẍkaj nitxa'e't tzunk i',” che'ch. 24Saje'n tzun chichakol junt tir yi yaja'tz, yi nsken jakxij wutz. Itzun cyaltz tetz: —Ma jalu', swutz cu'n Ryos, alaj yi mero bintzi sketz. Na elnak katxum tetz yi jun yaja'tz i' jun juchul il, —che'ch tzun. 25—Qui bin na wil wetz yi ko juchul il yi jun yaja'tz nka qui'. Ntina'tz wetz yi na el intxum tetz, i'tz yi in moyi'ẍ sajle'n, ma jalu' ba'n chinxmayin, —stzun i' scyetz. 26Poro qui icy' chipaj tan jakle'n tetz: —Poro ¿ẍe'n tulej tan jakle'n awutz? 27—Ja wi't wal yi puntil scyeru', nin qui na cyocsaju'. ¿Mbi xac scyeru' kol wal nin junt tir? ¿Nka na tzun cyaju' chixomu' te'j? 28Cyoque'n tzun yi e' judiy tan xcy'aklil te'j. —Yi aẍatz, cho'n xomij awi' te yi jun yaja'tz, poro yi o' ketz cho'n xomij kawi' te tajtza'kl k'ajtzun Moisés. 29Yi o' ketz, elnak katxum tetz yi Ryos ak'on tajtza'kl Moisés, poro yi nocxa'tz qui na el ketz katxum tetz alo' nsaje't-x, —che'ch tetz yaj. 30—¡Ah! Wi'nin na ne'l yab te cyajtza'klu' yi qui na el chitxumu' tetz yi na' nsite't yi jun yaja'tz, wech na ja jakxij inwutz ta'n. 31Elnak katxum tetz yi qui na tbit Ryos chitzi' chikul yi e' juchul il. Ntin na tbit i' chitzi' chikul yi e' yi na chitzan tan c'u'laje'n, nin tan banle'n tane'n yi tetz tajbil. 32Na cya'l na kubit wit yi jajk ul yos tu jun moyi'ẍ tan jun yaj. 33Yi nk'e'tz cho'nk mpon tzaj yi yaja'tz te Ryos, quil bnix jun takle'n ta'n ẍchuc, —stzun yi yaja'tz yi jakxij wutz. 34—Yi aẍa'tz, iẍkaj ploj nink il c'ol cy'a'n awa'n. ¿Na ptzun awaj cẍo'c tan kachusle'n? —che'ch tzun bantz. Tele'n tzaj tzun chilajultz chixo'l. 35Yi ticy'e'n cobox k'ej, nin quilt quib Jesús tu yi jun yaja'tz, yi jakxij wutz ta'n. Nsken tbit Jesús yi elnak tzaj laju'n i' ẍchixo'l cmon. Bene'n tzun jakol Jesús tetz: —¿Na pe' awocsaj yi at yi Cy'ajl Ryos skaxo'l? —chij Jesús tetz. 36—Ta', ẍchaje'u' swetz na' scyetz i' tan wocsal, —chij yaj. 37—Awajske'n wutz, na i i'a'tz yi in, yi na chijilon nin tzatz. 38Lajke'l nin tzun cwe'n mejlok yaj swutz Jesús, nintzun taltz: —Ta', na wocsaju' yi ilu'a'tz yi mero Cy'ajl Ryos. 39—Yi in wetz, ja nu'l tzone'j wi munt tan ma'le'n cyajtza'kl yi e' wunak bantz jakxe'n wutz cyajtza'kl yi e' yi jopij wutz cyajtza'kl. Ej nin ja nu'l tan jople'n wutz cyajtza'kl yi e' yi jakij wutz cyetz cyajtza'kl tane'n ẍchiwutz, —stzun Jesús bantz tetz. 40At tzun cobox parisey yi ate' quentz xlaj. Ej nin yi quibital yi yol Jesús, nin ben chitza'weltz: —Iẍkaj jopij tzunk wutz ketz kajtza'kl, —che'ch. 41—Yi bintzinink yi moy wutzil tu'k na chicy'anu', qui'c klo' chipaju' te quilu' yi na chitzanu' tan juchle'n. Poro tan paj yi na cyalu' yi qui jopij wutz cyajtza'klu' ẍchicyajk cyenu' tk'ab quilu', —stzun Jesús bantz scyetz.

will be added

X\