JUAN 7

1Itzun yi wi't bnixe'n cyakil yi e'chk takle'ne'j, cho'n tzun bene'n lakak e'chk ama'l cwent Galilea, na nk'era'tz tajbil i' tan bene'n Judea, na sken tbit yi at cyocbil tan biyle'n i'. 2Ma yi txant tan tucumule'n yi jun k'ej yi na icy' cya'n yi e' judiy yi na bi'aj Scab Te', 3nintzun cyal yi e' titz'un Jesús tetz: —Ba'n tcu'n cẍben Judea, bantz quilol yi e' achusbe'tz yi e'chk milawr yi na bnix awa'n. 4Na quil sc'ul yi ewun cu'n tzaban amunl. ¿Nxac yi ntin tzone'j na cẍtzan tan banle'n e'chk milawr? Ba'n tcu'n cẍben tan banle'n e'chk milawra'tz ẍchiwutz cyakil wunak Judea, —che'ch tzun bantz tetz. 5Xcy'aklil tu' na chiban cyen yi e' titz'un Jesús te'j, na quinin cyocsaj yi mbi eka'n ta'n. 6—Txe'n opon k'ejlal tan jale'n wetz ink'ej. Ma tziwutz itetz, alchok k'ejil yi ba'n tan joyle'n itetz ik'ej. 7Poro qui na chi'ch chic'u'l wunak tzite'j chi na chi'ch chic'u'l swe'j, tan paj yi tzan lajluchaxe'n chipaltil wa'n. 8Ba'n tcu'n quibene'nk bin itetz, ma in wetz, quil chimben chan, na txe'n opon k'ejlal tan imbene'n, —stzun i' scyetz. 9Yi wi't talol yi e'chk yola's, nta'ste'n nin cyaj cyent le ama'l cwent Galilea. 10Itzun bantz, yi nsken chiben yi e' titz'un Jesús tan ticy'se'n yi k'ej, nin ncha'tz i' nin bentz. Poro ewu'n cu'n tu' topone'n. 11Ma yi e' wunak, nternin na chitzan tan joyle'n i': —¿Abil atit jun yaja'tz? —che'ch. 12Na ẍchixo'l yi e' wunak yi ate'-tz tk'ej, at wi'nin e' yi na chitzan tan yolche'n Jesús. At e' yi na cyal: “Yi jun yaja'tz, chumbalaj nin i'.” Poro ncha'tz at e' yi na cyal: “Chin cachi' nin i', na i' jun subul nak,” che'ch. 13Poro jasnewe'n cu'n na chitzan tan yolche'n Jesús, na na chixob scyetz yi e' contr te Jesús. 14Itzun te yi na nicy'an cunin yi k'ej, tocompone'n Jesús le templo. Nin xe'tijt tan chichusle'n wunak. 15Ma yi e' judiy yi contr te'j, wi'nin cyele'n yabtz te yi yol yi na tzan tan yolche'n, itzun cyaltz: —¿Ẍe'n na el xtxum nocxe'j te wi'nin ajtza'kl? Wech na qui'c ẍchusu'n, —che'ch. 16—Yi chusu'n yi cy'a'n wetz wa'n, nk'e'tz wetz, ma na tetz yi jun yi nchinchakon tzaj. 17Nin alchok scyetz yi na el talma' tan banle'n tane'n yi tajbil Ryos, tz'elepon xtxum tetz yi cho'n nsaj te'tz te Ryos. Nin nk'e'tz wajtza'kl cuntu' yi na wal. 18Na ko at jun yi na xcon tajtza'kl ta'n tan chichusle'n wunak i'tz jun techl yi k'ej tu' i' na joy. Poro alchok scyetz yi na tal quib yi na tal yi chusul tetz, itzun i'a'tz yi cy'a'n yi chusu'n ta'n yi bintzinin tetz. Na wal yi jun yole'j, na ya'stzun wutane'n wetz. Na yi inchusu'n cho'n na saj te yi jun yi nchinchakon tzaj. Nk'e'tz in subul nak chi na cyalu'. 19“Poro yi e' cyeru', e'u' subul nak, na tak'nak Moisés yi ley scyeru' tan chibnolu' tane'n, poro qui na chitzanu' tan banle'n tane'n. ¿Nxac tzun na cyaju' cho'cu' tan imbiyle'n? —chij Jesús scyetz. 20—Aẍ lo' yab. ¿Na' scyetz jun na taj tz'oc tan abiyle'n? —che'ch. 21Stza'wel tzun Jesús chiyoltz: —Lastum ja bnix jun tal milawr wa'n le jun k'ej ujle'n, poro cyakil cu'n e'u' ja chicyakaxu' ta'n. 22Poro chitxume'u' yi mbi banak k'ajtzun kamam Moisés. I' ak'on yi ley tan chibaje'n circuncidar yi e' ni'. (Poro nk'e'tz i' xe'tzan cu'n yi jun xtxolbila'tz, ma na i yi e' mam cyen i'.) Ej nin ko na noj quen yi baje'n circuncidar jun ni' le jun k'ej ujle'n, ilenin na cho'cu' il tan banle'n tane'n tal wankil i'. 23Ma jalu', ko ya'tz na chibanu' tul jun k'ej ujle'n tan qui chipajolu' yi ca'wl Moisés, ¿mbi tzuntz yi na chi'ch chic'u'lu' swe'j tan tu' yi mmu'l yos wa'n te cyakil yi wankil jun yaj? 24Quil cyak' quenu' yi balaj ajtza'kl tetz ploj. Ma na yi na cho'cu' tan ma'le'n e'chk ajtza'kl, tajwe'n yi puntil cu'n cyuleju'. 25At tzun cobox aj Jerusalén, nin cyaltz: —¿Nk'era'tz pe' yi yaje'j yi na tzan joyle'n tan cwe'n biyij? 26Na je bin i' na jilon tzone'j. Nin cya'l nin jun yi nak nimsaj tib tan makle'n wutz. Ja lo' cyocsaj yi e' kabajxom yi i' yi Cristo yi bixba'nt tan tule'n. 27Poro qui' lo', nk'e'tz i' yi Cristo, na elnak katxum tetz yi na' nsite't yi yaje'j. Poro yil tz'ul tzaj Cristo, cya'l jun tz'el xtxum tetz yi na' lsite't, —che'ch tzun squibil quib. 28Nicy' yi na tzan Jesús tan chichusle'n wunak le templo, nin yi bene'n tbital yi chiyola'tz yi ncyal, mas tcunin je'n wi' i' tan yol. Itzun taltz: —¿Na ptzun el chitxumu' tetz yi mbi eka'n wa'n nin na' nchinsaje't? Qui'. Na yi in wetz nk'e'tz yi wajbil tu'k yi wule'n tzone'j, poro ja chinsaj chakij tan jun yi mero bintzinin i'. Ej nin yi juna'tz, qui cyajske'nu' wutz. 29Poro yi in wetz, wajske'n wutz i', na cho'n nchinsaj te i', —stzun i' bantz scyetz. 30Tan tu' yi yol yi baj tlol, nintzun klo' octz cya'n pres, poro cya'l nin jun nimsaj c'u'l tan stz'amle'n, na ntaxk opon yi tiempil tan xtx'amxe'n i'. 31Poro at wi'nin e' cyocsaj yi i' yi Cristo, nin cyal: —Yi june'j, ya'stzun yi Cristo, yi bixba'nt tan Ryos. Na iẍkaj nin tzunk tz'ul junt tan ẍchajle'n e'chk milawr mas balaj swutz yi milawr yi na kil te yaje'j, —che'ch tzun bantz. 32Yi quibital yi e' parisey, scyuch' yi e' wi'tz pale' yi na chitzan wunak tan tak'le'n k'ej Jesús, bene'n tzun chichakol yi e' aj ront cwent ca'l Ryos tan bene'n klo' quicy'al pres. 33Cha'stzun te bene'n tlol yi yole'j scyetz yi e' contra'tz: —Quil na'tij mas tiemp chixo'lu', na chimpakxok junt tir te yi jun yi nchinchakon tzaj. 34Chocoponu' tan injoyle'n, poro quil chinjal cyanu', na qui'c rmeril yil choponu' kalel nopone't wetz. 35Cyoque'n tzun cobox judiy tan jakle'n squibil quib: —¿Na' tzun bene't i' yi qui't ljal ka'n? ¿Nka cho'n tzun mben tan chichusle'n yi e' katanum yi najlche' ẍchixo'l yi e' awer nak? 36Ej nin ¿mbi na elepont yi jun yola'tz yi ntal i': ‘Chocoponu' tan injoyle'n, poro quil chinjal cyanu', na qui'c rmeril yil choponu' kalel nopone't wetz’? chij i' ban sketz, —che'ch. 37Itzun bantz te yi wi'tzbil k'ej te yi jun k'eja'tz yi na bi'aj Scab Te', yi k'eja'tz yi mas na cyak' wunak k'ej, nintzun oc Jesús tan txoli'n. Nin mast cunin je'n wi' tan yol, itzun taltz: —Alchok scyetz yi na quim tan saktzi', sajken swe'j nin swak'e' tc'a'. 38Na alchok scyetz yil tocsaj yi inyol, smulk'ink jun chin a' tetz talma' yi stk'e' stz'ajbil, na yi jun xtxolbila'tz tz'iba'nt cyen, —stzun Jesús scyetz. 39Yi na elepont jun yola'se'j yi ntal Jesús, i'tz yi tz'ocopon yi Espíritu Sant te cyalma' yi e'a'tz yil cyocsaj. Poro ntaxk ul yi Espíritu Sant, na ntaxk quim Jesús, nin ntaxk itz'ij junt tir tan jale'n k'ej. 40Yi quibital wunak yi yola'se'j, at cobox yi cyal: —Yi yaje'j, ya'stzun yi jun elsanl stzi' Ryos yi at tulbil. 41Ej nin at coboxt cyal: —Ya'stzun yi Cristo, yi bixba'nt. Poro at coboxt yi cyal: —Poro qui'c rmeril yi cho'nk tz'itz'ij yi Cristo Galilea, 42na tz'iba'nt cyen le tu'j Kataj yi cho'n tz'itz'ok yi Cristo te jun xonl k'ajtzun rey Luwiy. Ej nin tz'iba'nt cyen yi cho'n tz'itz'ok le tnum Belén, yi tanum k'ajtzun Luwiy, —che'ch tzun bantz. 43Cu' tunin jatxol tib cyajtza'kl wunak te Jesús. 44At cobox yi ya'stzun cyajbil tan toque'n klo' Jesús xetze'. Poro cya'l nin jun nimsaj c'u'l tan tocse'n. 45Chipakxe'nt tzun yi e' aj ront cwent ca'l Ryos kale ate't yi e' parisey scyuch' yi e' wi'tz pale'. Nin yi cyocompone'n, nintzun e' oc yi e' ajcawa'tz tan jakle'n scyetz: —¿Mbi tzun yi qui nsaj itcy'al? —che'ch bantz. 46—E'u' ta', cya'l cunin na kubitwit yol jun yaj chi tane'n jilon yi jun yaja'tz, —che'ch. 47—Ncha'tz axwok, ¿ja ptzun cxubsijwok ta'n? 48Iẍkaj atk jun skaxo'l ketz yi o' ajcaw, nin yi o' parisey yi jajk kocsaj yi i' yi Cristo. 49Qui'c chixac yi e' wunaka'tz yi na xom chiwi' te'j, na qui na el chitxum tetz yi mbi na tal yi kaley, —che'ch tzun bantz. 50At tzun Nicodemo chixo'l yi e' pariseya'tz, yi jun yi xa'k tzaj tan xajse'n Jesús lak'bal, nintzun ben tlol scyetz: 51—I na tal kaley, qui'c cu yi nink kak' til jun yaj yi ntaxk kubit yi yol i'. Nin qui'c cu yi nink kak' til jun yi ntaxk el katxum tetz yi mbi na tzan tan banle'n, —stzun i' ban scyetz. 52—¿Ilu' ptzun aj Galilea teru' yi na xom wi'u' te nocxa'tz? Oku' tan joyle'n tul e'chk liwr yi tz'iba'nt cyen, nintzun tilu'-tz yi qui'c nin jun elsanl stzi' Ryos yi cho'nk tz'itz'ok le jun ama'l cwent Galilea, —che'ch tzun bantz tetz Nicodemo. 53Chijunale'n tzun cyaje'n xe'ak chica'l.

will be added

X\