JUAN 4:7

7Inti yi e' ẍchusbe'tz, nsken chiben tnum tan lok'che'n chiwa'. I cunin c'olchij Jesús yi cwe'n pone'n jun xna'n aj Samaria tan ticy'le'n a'. Jilone'n nin tzun Jesús tetz: —Tzawak' mu'ẍ wuc'a', —chij i' ban nintz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More