JUAN 4:42

42Je tzun cyaltz tetz yi jun xna'na'tz: —Yi jalu', ja kocsaj ketz, poro nk'e'tz ntin tan yi yol yi nkubit tzawe'j, poro ncha'tz tan tu' yi e'chk xtxolbil yi ja kubit tetz i'. Ja tzun kocsaj yi bintzinin i' yi Cristo, yi colpinl cyetz cyakil wunak.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1002 Languages.

Learn More