JUAN 4:39

39Tan yi xtxolbil yi baj xtxolil xna'n scyetz yi e' wunak yi najlche' le jun tnuma'tz, at wi'nin e' aj Samaria yi cyocsaj yi Jesús i' yi Cristo. Ja cyocsaj tan tu' yi yol yi tal yi xna'n: “Ja xcye' tan talche'n swetz cyakil yi mbi cu'n banakin.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More