JUAN 4:36

36Nin yi e' yil cho'c il tan je'se'n yi jun jilwutz cosecha'tz, ẍchichojxok cyera'tz. Ej nin yi jun cosecha'tz yi jepon cya'n, xtx'aje' tetz ben k'ej ben sak. Cha'stzun te, ẍchitzatzink yi e' awal tetz scyuch' yi e' je'sanl cosech.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1566 Languages.

Learn More