JUAN 16

1“Na chintzan tan xtx'olche'n xo'l yi e'chk xtxolbila'se'j tzitetz, na qui na waj yi nink cxpakxijwok. 2Na tz'ul jun tiemp yi chocopon tan ilaje'n len lakak sinagoga. Ej nin mas tcunin pyor ẍchibne', na chocopon tan ibiyle'n cu'n, nin scyale' yi i'tz jun chimunl yi na chitzan tan banle'n swutz Ryos. 3Chocopon tan banle'n e'chk takle'na'tz, na qui na el chitxum tetz Intaj, nin qui na el chitxum tetz yi mbi eka'n wa'n. 4Na chintzan tan talche'n cyen yi e'chk xtxolbila's tzitetz, na na waj yil tz'ul tx'akxuj tic'u'l yil xe'tij yi e'chk ila'tz. “Qui nin wal e'chk puntila'tz tzitetz le xe'tzbil tzaj, na atin tzixo'lwok. 5Poro yi jalu', na chintzan tan talche'n cyen, na na'je'n te yi jun yi nchinchakon tzaj. Poro at mu'ẍ tal ipaltil, na qui na ijak na' nchimbene't. 6Ntin ja jal jun bis tzitetz tan tu' yi e'chk xtxolbil yi na chintzan tan xtxole'n cyen. 7Poro jun cu'n yol yi na wal nin tzitetz, ba'n tcu'n tetz itetz yil na'j, na yi ko quil na'j quil tz'ul yi jun yi at tulbil tan ich'eye'nwok. Poro yil na'j, tz'ul inchakol tzite'j. 8Nin yil tz'ul tzaj i', ẍchinachonk wunak te'j yi at len chipaj. Ej nin spujxok cyak'un yi na' scyetz i' yi jun yi tz'aknak cu'n, yi qui'c tetz til. Ej nin slajluchaxk ẍchiwutz ta'n yi tx'aklij len chicaws. 9Sjalok chipaj swutz Ryos tan tu' yi qui na cyocsaj inyol. 10Ej nin slajluchaxk ẍchiwutz yi tz'aknak cu'n in, yi qui'c wetz wil, na nna'j wetz tcya'j te Intaj, nin qui't tzitilwok inwutz. 11Ej nin tz'elepon chitxum tetz yi at tulbil chicaws, na banijt caws Bayba'n, yi ajcaw tzone'j wuxtx'otx'. 12“At mas e'chk takle'n yi na waj lwal tzitetz, poro quil pujx ita'n jalu'. 13Poro yil tz'ul tzaj yi Espíritu Sant, yi jun yi cy'anl te yi bintzi, i' tz'ocopon tan ichusle'n te yi mero bintzi. Poro quil xcon yi tetz tajtza'kl ta'n, ma na i yi ajtza'kl yi tz'ul tbital te Ryos. Ej nin stale' i' yi mbi cu'n e'chk takle'n yi na xon tzaj. 14Nin sjalok weri ink'ej ta'n, na wetz te'n yi ajtza'kl yi stk'e' i' tzitetz. 15Ej nin cyakil yi at tu Intaj, wetz te'n nintz. Cha'stzun te na wal nin tzitetz yi wetz te'n yi ajtza'kl yi stk'e' yi Espíritu Sant tzitetz. 16“Txant tan tpone'n yi oril tan qui itilol inwutz tetz jun tkuj, poro tzitile't inwutz junt tir. Na te yi jun tkuja'tz yi quil tzitilwok inwutz, cho'n nchimben tzaj te Intaj yi at tcya'j,” stzun Jesús bantz scyetz. 17Cyoque'n tzun cobox scyeri e' ẍchusbe'tz tan xtxumle'n yi mbi na elepont yi e'chk yola'tz yi tal Jesús. —¿Mbi eka'n tan yi jun yola'tz yi ntal i' yi ‘txant tan topone'n yi oril tan qui itilol inwutz tetz jun tkuj, poro tzitile' junt tir inwutz’? 18Ej nin ¿mbi eka'n tan yi jun yol yi ‘txant’? ¿Ẍe'n tz'el katxum tetz yi mbi na tzan tan yolche'n? —che'ch squibil quib. 19Nachone'n tzun Jesús te'j yi at cyajbil tan jakle'n yi puntil tetz. Cha'stzun te tlol i' scyetz: —I bin yi yol yi nwal tzitetz yi ‘Txant tan topone'n yi oril tan qui itilol inwutz tetz jun tkuj, poro tzitile' junt tir inwutz,’ ¿i lo' yola'tz yi na cxtzanwok tan xtx'ajle'n te'j? 20Je puntile'j: Swale' cyen yi mero claril tzitetz. Yi axwok itetz cxok'okwok, nin cxbisunkwok, ma yi e' mas wunak ẍchitzatzink cyera'tz. Bintzinin, tz'ul bis o'kl tziwutz, poro yil tzajpon wi', cxtzatzinkwok. 21Na je jun elsawutzile'j: ¿Qui pe' na itil jun xna'n yi ch'on wi'? Yi na opon yi oril tan tule'n yos tuch', wi'nin bis o'kl na ul swutz, tan paj yi q'uixc'uj yi at cu'nt. Poro yi na ul itz'ok yi ni', qui't na ul tx'akx yi q'uixc'uj tc'u'l tan tu' yi wi'nin na tzatzin quen te yi ni'. 22Ncha'tz tzun itane'n itetz. Wi'nin na cxbisunwok jalu', poro yil nu'lt tan itilwe'n, nternin sjalok jun tzatzi'n tetz italma'. Yi jun tzatzi'na'tz, cya'l nin jun xcye' tan majle'n len tzitetz. 23“Yil tz'ul yi jun k'ejlala'tz, qui't tzijak jun ajtza'kl swetz, na spujxok cyakil ita'n. Ej nin jun cu'n yol na wal nin tzitetz, stk'e' Intaj cyakil yi e'chk takle'n yil tzic'uchwok tan weri imbi'. 24Qui'c nin jun takle'n yi jajk ic'uch tan imbi' sajle'nix tunintz. Nque'n binwok tan c'uche'n jalu', nin tz'ak'lok tzitetz. Ej nin cxtzatzinkwok te'j. 25“Yi sajle'nix tunintz elsawutzil cu'n na xcon wa'n tan ichusle'n. Poro txant tan tule'n yi k'ejlal yi qui't xcon elsawutzil wa'n. Clar cunin swale' tzitetz yi ẍe'n tane'n Intaj. 26Ej nin yil tz'ul yi jun k'ejlala'tz, xconk imbi' ita'n tan c'uche'n tetz Intaj yi mbi tajwe'n tzitetz. Na qui tajwe'n tan woque'n wetz tetz iyolol. 27Na wi'nin na pek' Intaj tzite'j. Na pek' i' tzite'j, na na cxpek'wok swe'j. Ej nin na pek' i' tzite'j na ja itocsaj yi cho'n sajnakin te i'. 28Cho'n sajnakin te Intaj tan wule'n tzone'j wuxtx'otx'. Ma jalu' swile' cyen yi jun ama'le'j, nin na'je'n junt tir te i', —stzun Jesús scyetz. 29—Ta', clar cunin na kubit nin yolu' jalu', na nk'e'tz elsawutzil na xcon tanu'. 30Ej nin ja el katxum tetz jalu', yi qui'c nin jun takle'n yi qui'k na pujx tanu'. Ja talu' cyakil yi xtxolbil sketz. Cha'stzun te qui't tajwe'n tan kajakol jun takle'n teru', na ja lajluchax cyakil skawutz. Tan tu' yi mpujx ka'n, ja el katxum tetz yi cho'n sajnaku' te Ryos, —che'ch tzun bantz tetz Jesús. 31—¿Ja nin polo' itocsaj? 32Na txant tan tule'n yi oril, nin xe'tok chan, yi cxe'lwok len xit. Jalt in chincyajk cyen inchuc. Poro nk'e'tz inchuc chincyajk, na xomij Intaj swe'j. 33Poro na waj yil k'uke' ic'u'l swe'j, bantz itzatzine'nwok. Cha'stzun te na chintzan tan talche'n cyen yi xtxolbile'j tzitetz. Tajwe'n tan itijol q'uixc'uj tzone'j wuxtx'otx'. Poro quiwit, na yi in wetz ja chinxcye' scye'j cyakil kacontr yi ate' tzone'j wuxtx'otx'.

will be added

X\