JUAN 10

1Jun cu'n yol na wal nin scyeru', alchok scyetz yi cho'n na je' wi pe'm tan tocompone'n ẍchixo'l cneru', alk'om i', na qui na xcon yi puert ta'n. Ntin na je' wi pe'm. 2Ma yi mero pstor na xcon yi puert ta'n. 3Ncha'tz yi q'uicy'lom puert, na tak' ama'l tetz tan toque'n. Nin ncha'tz yi e' cneru', elnak chitxum te wi' yi pstor scyetz. Ej nin na oc yi pstor cyetz tan chimoxe'ne'l tzaj tan chibi'. 4Yi na che'l tzaj tpe'm, na bajxij i' ẍchiwutz, nin na chixom nin yi e' cneru' wutz coc, na echa'nt yi wi' yi pstor cyetz cya'n. 5Quil chixom nin yi e' cneru' te junt yi qui ajske'n wutz cya'n. Ojke'n ẍchibne' swutz, na qui echa'nt wi' cya'n. 6Ja xcon yi jun elsawutzile'j tan Jesús, poro qui el chitxum tetz yi mbi na elepont. 7Toque'n tzun Jesús tan talche'n nin junt tir scyetz: “Jun cu'n yol na wal nin scyeru': I ina'tz, in puertil chipe'm cneru' tane'n. 8Cyakil yi e' yi ja cyocsaj quib chi pstor cneru' sajle'nix tunintz, e' cu'n alk'om. Poro yi e' wetz wawun, quil chixom nin scye'j. 9I ina'tz, in puertil yi pe'm cneru'. Alchok scyetz yil chin xconsaj tan toque'n tpe'm, sclaxok. Stzatzink yil tz'oc i' tetz tajlal wawun. Nin nternin tz'oc, nternin tz'el tzaj tan bi'l tzatzi'n. Sjalok yi bi cu'n tajwe'n tetz. 10“Yi e' alk'om, ntin na chu'l tan cyalk'e'n, nin tan chibiyle'n yi e' cneru', nin tan chixite'n. Poro yi in wetz, ja nu'l tan tak'le'n quitz'ajbil wunak, jun itz'ajbil yi qui bajsbe'n tetz. 11I ina'tz in balaj pstor. Na na quilu' jun balaj pstor na tak' tib tan chicolche'n yi e' tawun. 12Poro yi e' yi mosi'n tu' quitane'n tan chiq'uicy'le'n cneru', quil cho'c il scye'j yil tz'ul tzaj xo'j, squile' cyen yi e' cneru', nin chelepon ojk. Quil tz'ok' chic'u'l scye'j, na nk'e'tz cyetz. E' tu mos. Pwok tu' na chiwutz cyen te'j. Ej nin yil tz'ocopon xo'j ẍchixo'l yi e' cneru', xcyek tan chibiyle'n cu'n, nin tan chixite'n. 13Yi jun jilwutz pstora'tz, qui na ok' chic'u'l scye'j cneru', na nk'e'tz cyetz, e' tu' mos, ntin na chipek' te chichojo'n. 14“Ma yi in wetz, i ina'tz yi balaj pstor. Ej nin ajske'n inwutz tan Intaj. Ncha'tz in, wajske'n wutz i'. Ni'cu'n tzun kutane'n scyuch' e' wawun. Echa'n chiwutz wa'n, nin ncha'tz e', cyajske'n inwutz. Yi in wetz, swak'e' wib tan chiclaxe'n. 16Poro ncha'tz, ate' mas wawun yi nk'e'tz cho'n ate' ẍchixo'l yi cyuch'e'j, poro tajwe'n tan chisaje'n swe'j. Chocopon cye'tz c'ulutxum jak' inca'wl. Ej nin junit bu'j ẍchibne' scyuch' yi e' mas. Ej nin jun ntzi' pstor cyetz sbne'. 17“Na pek' Intaj swe'j, na wak'o'nt wib tk'ab quimichil, poro nitz'okt junt tir. 18Cya'l jun yi nink xcye' tan imbiyle'n. Inte'n swak'e' wib. Ba'n chinquim, ej nin ba'n nitz'ij junt tir, na ya'stzun cawbe'n wetz tan Intaj.” 19Yi quibital yi e' judiy yi xtxolbila'tz, nin cu' jatxol tib cyajtza'kl. 20At wi'nin e' yi cyal: —¿Nxac yi taclche' wunak tan tbite'n yol yi nocxe'j? Na pitij i' tan jun espíritu cachi'. Nin ja lo' oc yab le wi', —che'ch. 21Poro at coboxt yi cyal: —Poro quil xcye' jun yaj tan talche'n yi e'chk yola'tz yi ko pitij i' tan jun espíritu cwent Bayba'n. Iẍkaj nink xcye' jun espíritu cwent Bayba'n tan jakle'n wutz jun moyi'ẍ, —che'ch tzun bantz. 22Itzun bantz yi ticy'e'n wutz k'ej yi templo Jerusalén, i'tz tiemp tetz che'w. 23Cho'n tzun na xon Jesús xe jun galer, yi cy'anl tetz yi templo, yi na bi'aj Galer Tetz Salomón. 24Cyoque'n tzun chicmonil quib yi e' judiytz te'j, itzun cyaltz: —Na cabej kac'u'l tzawe'j. ¿Tona' tzawal sketz yi mero bintzi? ¿I pe' aẍa'tz yi Cristo yi bixba'nt tan Ryos tan tule'n, nka qui'? Ya'stzun klo' na kaj kubit, —che'ch tzun bantz tetz. 25—Alijt wa'n scyeru', poro qui na cyocsaju' inyol. Ncha'tz yi e'chk milawr yi na chintzan tan banle'n tan porer Intaj, na tzan tan ẍchajle'n yi claril scyeru'. 26Poro yi e' cyeru', qui na cyocsaju', na nk'e'tz e'u' tajlal yi e' wawun. Ej nin je jun xtxolbile'j yi walnak scyeru': 27Yi e' wetz wawun, echa'n inwi' cya'n. Ej nin wajske'n chiwutz. Ncha'tz e' cyetz, xomche' swe'j. 28Swak'e' jun itz'ajbil scyetz yi qui bajsbe'n tetz. Quil chisotz cyera'tz. Nin cya'l nin jun yi nink xcye' tan majle'n len jun tink'ab. 29Ak'ij che't tan Intaj swetz, nin cya'l nin jun yi nink xcye' tan chimajle'n len tk'ab i', na qui'c nin jun yi mas cham swutz i'. 30Ej ncha'tz, yi in wetz tu Intaj, junit o', —stzun i' scyetz. 31Cyoque'n tzun yi e' judiy tan sicy'le'n c'ub tan cyoque'n klo' tan c'oxle'n Jesús. 32Poro nintzun ben tlol Jesús scyetz: —Ẍchiwutz cuninu' yi ja bnix wi'nin e'chk takle'n balaj wa'n tan porer Intaj. ¿Na' scyetz jun scyeri e'chk takle'na'tz yi minjuch wil te'j yi chocoponu' tan inc'oxle'n tan c'ub? 33—Nk'e'tz tan paj yi e'chk takle'n balaj yi maban, itzunk awila's yi kocopon tan ac'oxle'n tan c'ub. Ma na tan paj yi e'chk yol yi na cẍtzan tan yolche'n, yi na el k'ej Ryos ta'n. Aẍ tu' jun sloj wunak, poro na awocsaj awib tetz Ryos, —che'ch tetz. 34—Je yol Ryos talnake'j. Tz'iba'nt cyen tul chileyu'. Chin clar cunin na tal: ‘E' cu'nu' ryos.’ Ya'stzun yol yi tz'iba'nt cyen. 35Quil sc'ul yi qui'k kocsaj yi yol yi tz'iba'nt cyen, na ja chibi'aj ryos yi e' yi ja cyocsaj yol Ryos tentz. 36¿Nxac tzun yi na cyalu' swetz yi na chintzan tan telse'n k'ej Ryos tan tu' yi nwal scyeru' yi in Cy'ajl Ryos? wech na jatxij chint, nin chakij chint ta'n tan inxcone'n tetz. 37Yi ko nk'era'tz yi tajbil Intaj yi na chintzan tan banle'n, qui bin cyocsaju' inyol. 38Na chintzan tan banle'n yi tajbil Intaj, poro yi e' cyeru' qui na cyocsaju' yi in Cy'ajl i'. Siquier nink yi e'chk milawr nink cyocsaju', tan tele'n chitxumu' tetz yi junit o' tu Intaj, —stzun i' bantz scyetz. 39Oque'n nin tzun klo' ban Jesústz cya'n xetze', poro qui tx'amxij cya'n. 40Cho'n tzun pakxe'n Jesústz lilen jalaj icy'en yi a' Jordán. Cho'n tzun cyaje'n cyen tul yi ama'l kale oque't Wa'n tan jese'n a' ẍchiwi' wunak. 41Poro wi'nin wunak e' ẍcha'k tan tbite'n yol Jesús, ej nin cyaltz: —Yi Wa'n, qui'c nin jun milawr bnix ta'n, poro cyakil yi e'chk yol yi yolnak i' te yaje'j, bintzinin te'tz, —che'ch tzun cobox tkant. 42Le yi jun luwara'tz wi'nin wunak cyocsaj yi Jesús i' yi Cristo.

will be added

X\