HEBREOS 9:5

5Ma tib yi caẍa' ya'stzun kale ate'e'nt yi cob querubin, yi nchixcon tan ẍchajle'n yi ya'stzun kale najle't Ryos. Elnak li't chixicy' tetz mujil yi jun caẍa'a'tz kale na cuyle't chipaj yi e' wunak. At mas xtxolbil poro stzicu'n te yi ja wi't wal scyeru'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More