HEBREOS 9:16

16Je jun elsawutzile'j tan lajluchaxe'n yi xtxolbil skawutz: Elnak katxum tetz yi at na ban cu'nt na bnix cyen jun u'j tan jun yaj yi ntaxk quim tan ẍchajle'n yi mbi'tz yi tajbil i' te yi mebi'l yil quim. Poro qui'c rmeril tan cyetzal chan yi e' yi ẍchicyajk swutz, ma na jalen cu'n lquim yi taw.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More