GÁLATAS 1:13

13Na bita'nt cyanu' yi ẍe'n cu'n wutane'n sajle'n tan banle'n tane'n yi ketz kacstumbr yi o' judiy. Ej nin bita'nt cyanu' yi chin cham nin in sajle'n tan chibuchle'n yi e' yi e' xom te Cristo. Na yi wajbil sajle'n i'tz tan cyele'n cu'n klo' swutz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More