EFESIOS 5:33

33Poro ncha'tz na jop yi e' cyeru', tajwe'n yil chilok'u' wutz yi quixkelu', chi na chilok'u' yi cyeru' chiwankilu' chijunalenu'. Poro ilenin tajwe'n yil cyek ẍchi' yi e' xna'n yi quichmil.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1555 Languages.

Learn More