EFESIOS 5:33

33Poro ncha'tz na jop yi e' cyeru', tajwe'n yil chilok'u' wutz yi quixkelu', chi na chilok'u' yi cyeru' chiwankilu' chijunalenu'. Poro ilenin tajwe'n yil cyek ẍchi' yi e' xna'n yi quichmil.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More