EFESIOS 5

1Chijoye'u' bin puntil tan cyoque'nu' chi tane'n Kataj Ryos, na e'u' nitxajil i', nin nternin ok'le'n chiwutzu' ta'n. 2Chilok'e' quibu' squibil quibu', chi banak Cristo ske'j ketz na ja tak' tib i' tetz kaxel. Ja tak' tib i' tetz katx'ixwatz, chi jun oy yi nternin na opon c'o'cal swutz Ryos. 3Txa'ij che'tu' tan chixcone'nu' tetz Ryos, cha'stzun te quil cyak'u' ama'l tetz yi xna'ni'n nka yaji'n, nka alchok jilwutz takle'n cachi' yi na el nin cyalma'u' te'j. Ncha'tz ba'n tcu'n quil kayol yi e'chk takle'na'tz. 4Quil chiyolu' e'chk yol yi chin tx'ixwil nin. Nin quil chiyolu' yi e'chk takle'n yi chin juntlen nin yi na chiban wunak. Nin quil chixk'e'linu' te yi e'chk xtxolbila'tz. Na qui na yub yi e'chk yola'tz. Mas ba'n tcu'n yi nink chiyolu' yi banl talma' Ryos, nink chityoẍinu' tetz. 5Na jun cu'n cyakil yi e' aj xna'ninl nka aj yajinl scyuch' cyakil yi e' yi na chiban yi e'chk takle'n cachi'a'tz, qui'c cyocle'n cye'tz te yi jun balaj tiemp yil tz'oc Cristo tu Ryos tan cawu'n. Ncha'tz cyakil yi e' yi xkan tzaj nin na cyaj, qui'c cyocle'n cye'tz te yi jun tiempa'tz yil cawun Cristo, na ni'cu'n yi jun ajtza'kla'tz tu yi najk chimeje'u' swutz jun ryos yi banij cuntu' tane'n. 6Cha'stzun te quil cyak'u' ama'l scyetz wunak tan chisuble'nu' tan yi e'chk yol yi qui'c na tak' sketz. Na tan paj e'chk yola'tz stk'e' Ryos chicaws yi e' pajol ca'wl. 7Xomi'ch tzun chiwi'u'-tz scye'j. 8Ya'stzun quitane'nu' sajle'n. Ate'u' tul tz'o'tz wutzil. Poro yi jalu' ate'u' tul tkan skil tane'n tan tu' yi junit e'u' tu Kajcaw. Ja pujx yi tajbil Ryos cyanu'. Chixomok binu'-tz te'j. 9Na kol kaxom te tajbil Ryos yi ni'cu'n tu jun txekbil, kocopon tetz balaj nak, yi ba'n k'uke' chic'u'l wunak ske'j. Na sjalok kabalajil swutz Ryos nin ẍchiwutz wunak. 10Chijoye'u' bin puntil tan banle'n e'chk takle'n yi na tzatzin Ryos te'j. 11Quil chibanu' yi e'chk takle'n yi na chiban yi e' yi ate' tul tz'o'tz wutzil, na qui'c na xtxicbaj sketz. Ba'n tcu'n yil skojax chipaltil cyanu' nin yil chimaku' chiwutz. 12Poro chin tx'ixwil nin yi nink kayolbej te yi e'chk takle'n cachi'a'tz yi na chiban ewun cu'n. 13Poro yil skojax ẍchiwutz qui cunin batz xcyek tan xtx'ixpe'n cyajtza'kl tan chixone'n tul yi tkan skil. 14Chi alijt cyen tul jun xtxolbil: “Chin watum, elk awatl. Cawle'n tzaj ẍchixo'l yi e' quimnak quitane'n tk'ab yi ilc'ol. Nin tz'ocopon Cristo tetz atxekbil.” 15Or bin quilu' kajwutz yi mbi na chibanu'. Quil chibanu' chi na chiban yi e' yi qui'c cyajtza'kl. Ma na cho'ku' tz'aknak cu'n. 16Te yi at ama'l cho'ku' il tan banle'n yi tak'un Ryos, na ato' tul yi c'a'laj tiemp. 17Quil quicy'aju' chiya'bl yi e' yab, ma na cho'ku' il tan tele'n chitxumu' te yi tajbil Kajcaw. 18Quil tz'oc a' ẍchiwi'u', na na xcye' tan kapitle'n nin tul il. Ba'n tcu'n cyak'e'u' ama'l tetz yi Espíritu Sant tan chitzatzine'nu'. 19Nin yi na chijilonu' squibil quibu' ba'n xcon e'chk balaj bitz cyanu' chi tane'n e'chk salmos yi na tak' k'ej Kataj Ryos. Nin tetz cu'n cyalma'u' cyak'e'u' chik'ajsbilu' swutz i' tan e'chk balaj bitz. 20Na tajwe'n yi ilenin chityoẍinku' tetz Kataj Ryos tan cyakil yi na tak' i' scyeru'. Nin chityoẍinku' tetz tan bi' Kajcaw Jesucristo. 21Tan tu' yi na cyeku' ẍchi' Ryos chichaje'u' yi chic'ulutxumilu' squibil quibu'. 22Yi e' xna'n tajwe'n yil cho'c c'ulutxum jak' ca'wl yi quimichil chi quitane'nu' jak' ca'wl Kajcaw Jesucristo. 23Na yi chmil jun xna'n i' ajcaw te yi xna'n, chi tane'n Cristo ske'j ketz yi o' cmon creyent. I' ajcaw ske'j, na i' colol ketz, yi o' cmon creyent, yi o' yi chi wankil i' tane'n. 24Na chi kutane'n ketz jak' ca'wl Cristo yi o' cmon creyent, ncha'tz yi e' xna'n tajwe'n tan cyoque'n c'ulutxum jak' ca'wl quichmil. 25Poro ncha'tz yi e' yaj tajwe'n tan chilok'il wutz quixkel. Tajwe'n yil chipek' scye'j chi yi pek'e'n yi banak Cristo ske'j, yi tk'ol tib tetz kaxel. 26Ej nin ya'stzun tulej i'-tz tan kaxansaje'n yi o' yi o' cmon i'. Na ja katx'ajxij tan a' nin tan yi yol i'. 27Ej nin ya'stzun tulejtz bantz nternin na kayub yil kopon swutz i'. Na ya'stzun tulej bantz qui jale'n jun tal ni' manch ske'j, tu mu'ẍ tal kaya'chil, nka alchok jilwutz kapaltil. Na yi tajbil i' i'tz tan koque'n tetz tz'aknak cu'n, nin tan qui jale'n mu'ẍ tal kil. 28Tajwe'n bin yil pek' jun yaj te txkel, chi na pek' Cristo ske'j ketz yi o' cmon. Tajwe'n yil lok' wutz yi txkel, chi na lok' i' yi tetz wankil, na alchok scyetz yi na lok' wutz yi txkel, na tzun lok' tibtz. 29Na cya'l jun yi najk chi'ch c'u'l stibil tib, ma na nternin na c'a'ch tib. Nin nternin na q'uicy'lej tib. Ej nin ya'stzun na ban Cristo ske'j ketz yi o' cmon. Na yi o' ketz yi o' cmon ni'cu'n yi o'-k wankil i' tane'n. 30Ni'cu'n chi o' lenk wekl yi wankil i' tane'n. Ni'cu'n chi o' lenk ẍch'el i' tane'n. Na o' wankil i' tane'n. 31Cha'stzun te na til cyen jun yaj yi taj xtxu' tan tok'bel tib tu yi txkel. Ej nin yi na cyok'bej quib yi jun lmuja'tz junit chiwankil na ban. 32Wi'nin na jop yi chusu'ne'j yi qui na pujx cyak'un wunak poro na chintzan tan xtx'olche'n xo'l yi ẍe'n tane'n Cristo tu yi cmon creyent. 33Poro ncha'tz na jop yi e' cyeru', tajwe'n yil chilok'u' wutz yi quixkelu', chi na chilok'u' yi cyeru' chiwankilu' chijunalenu'. Poro ilenin tajwe'n yil cyek ẍchi' yi e' xna'n yi quichmil.

will be added

X\