EFESIOS 4

1Ja wi't quibitu' cyakil yi e'chk xtxolbila'se'j. Cha'stzun te yi in wetz yi atin pres tan tu' yi xomchin te Kajcaw, na cu' inwutz scyeru', tan qui tele'n xtx'ix yi balaj stziblal tetz Cristo. Na txa'ij che'tu' tan jalse'n k'ej i'. 2Cyocse' bin quibu' juy. Chichaje'u' yi chiputzpalu'. Nimit chic'u'lu' scye'j wunak. Chimuq'ue'u' paj junt tan ẍchajle'n yi na chipek'u' te'j. 3Nin tan porer yi Espíritu Sant yi najlij scye'ju' chibne'u' puers tan jale'n yi tzatzin paz ẍchixo'lu'. Nin chijoye'u' puntil tan qui xite'n yi jun lok' iba'tz. 4Na junit cyakil creyent tk'ab Cristo. Na jun ntzi' Espíritu Sant at skaxo'l. Nin jun ntzi' takle'n yi kawutz quen te'j, yi o' yi moxo'n nkasaj tan Ryos. 5Nin jun ntzi' Kajcaw at. Nin jun ntzi' xtxolbil yi k'uklij kac'u'l te'j. Nin jun ntzi' bautism yi na bajij ske'j, tan ẍchajle'n yi junit o' tu Cristo. 6Ncha'tz jun ntzi' Kataj Ryos at skibaj. Nin o' len cu'n xconsbe'tz i'. Na xomquen tunin i' ske'jak. 7Ak'ij len yi banl i' ske'jak, xomquen tunin te yi kamunl yi ak'ij sketz tan Cristo. 8Na je jun xtxolbil yi alijt cyen: “Yi taje'nt tcya'j, e' aj tcy'al wi'nin e' yi ate' pres. Poro yi ntaxk aj, cyaj cyen xtxumul yi e'chk chimunl yi e' yi itz'e't, yi e' yi na chixom te'j.” 9Yi yol yi na tal: “Yi taje'n i' tcya'j,” na elepont yi bajx ja ulak i' wuxtx'otx'. 10Ej nin ite'n nin i'a'tz yi ajtz jalen tzi'n tcya'j, tan toque'n tetz wi'tz Ajcaw tibaj cyakil. 11Yi ntaxk aj ja chibixe' cyen cobox tan chixcone'n tetz apostl. Nin at jujun yi ja chibixe' cyen ta'n tetz elsanl stzi' Ryos. Nin at e' yi ja chibixe' ta'n tetz chipstor nin chusul cyetz yi e' cmon creyent. 12Ej nin ja tak' e'chk munla'tz scyetz yi e'a'tz bantz cyoque'n yi e' mas cmon tetz balaj, bantz chixcone'n tetz Ryos, nin tan chiquiwse'n cyakil yi cmon yi chi wankil Cristo tane'n. 13Ej nin ak'lij e'chk munla'tz sketz jalen cu'n yi junit sban kajtza'kl te yi na kocsaj, nin jalen cu'n yil tz'el cunin katxum tetz yi mbi eka'n tan yi Cy'ajl Ryos. Nin ak'ij e'chk munla'tz sketz jalen cu'n lkacy'elcy'ax tk'ab Kataj, nin jalen cu'n kajepon te yi tajtza'kl Cristo, yi jun yi chin tz'aknak cu'n. 14Ko ya'tz kaban nk'e'tz cho'n skabne' chi quitane'n yi e' nitxa' yi txe'n jal cyajtza'kl, yi tunin na jo'jkel tu' cyajtza'kl. Qui't bin xom kawi' te e'chk jilwutz chusu'n yi apart. Nin qui't kaxubsij cyak'un yi e' yi chin list nin e' tan chisuble'n kajwutz. 15Ma na kachaje' yi xomcho' te yi bintzi tan yi lok' ib yi at skuch'. Kajepon tzuntz tan stz'amle'n yi tajtza'kl Cristo yi ketz kawi' banl wi'. 16Na ko ato' jak' ca'wl i' mpe nin sk'il na kanuc' kib. Nin pe nin sk'il na kucy'aj kib. Qui'c na ban yi ko aparchk len yi e'chk kamunl yi ak'ij sketz, ntin kol xcon len ka'n. Nin kol kachaj yi lok' ib, squiwixk tzun yi cmon Cristo, yi wankil i' tane'n. 17I bin jalu' swale' jun xtxolbil scyeru' tan bi' Kajcaw, nin copon inwutz scyeru' tan chibnolu' tane'n: Qui't chixomu' te e'chk ajtza'kl cachi', chi na chiban yi e' mas wunak, na qui'c na tak'. 18Yi e'a'tz yi ate' tul tz'o'tz wutzil, chijatxo'n quib tu yi itz'ajbil yi cho'n na jal tu Ryos. Na xubsnak cyajtza'kl nin chin pajpuj nin e'. 19Qui na chitx'ixwij tan yi e'chk takle'n cachi' yi na chiban, nin cyak'o'nt quib tan chibnol yi e'chk takle'n yi chin xa'bil nin. Nternin na quicy'saj chic'u'l tan banle'n yi cyetz cyajbil. 20Poro yi e' cyeru' nk'era'tz yi mma'w cyanu' te Cristo, 21yi ko bintzi ja oc le chiwi'u' yi xtxolbil yi bintzinin tetz yi quibitnaku', yi xtxolbil yi cho'n na saj te Jesús. 22Ko bintzinin na chixomu' te yi bintzi qui't bin chixomu' te cyajtza'klu' yi xomnake'u' te'j sajle'n, yi ntin nxcye' tan chisuble'nu' nin tan chipo'tze'nu'. 23Ma na tajwe'n yil jal jun ac'aj cyajtza'klu'. 24Tajwe'n yil cho'cu' tetz ac'aj wunak yi na chixom te yi tajbil Ryos. Tajwe'n yil cho'cu' tetz jun ac'aj wunak yi qui'c mu'ẍ chipaltilu' swutz Ryos. 25Cha'stzun te qui't chijalu' jun wi cyak'u', ma na cyale'u' yi mero bintzi squibil quibu'. Na junit o' tk'ab Cristo, ni'cu'n chi o' lenk jun wekl yi wankil i'. 26Quil cyak'u' ama'l tetz yi chi'ch c'u'lal tan chipitle'n ninu' tul il. Mas balaj yil chixitcunu' yi ẍchi'chbe'n chic'u'lu' yi ntaxk cu' k'ej. 27Qui tzun cyak'u' ama'l tetz yi Bayba'n. 28Ej nin yi e' yi ate' ẍchixo'lu' yi e' alk'om sajle'n, jun cu'n quile' cyen yi jun ajtza'kla'tz. Ba'n tcu'n chak'ujk tan jale'n yi tajwe'n scyetz nin tan quich'eye'n yi e' mas yi at tajwe'n scyetz. 29Quil chiyolu' e'chk xyablaj yol, ma na ba'n tcu'n chiyole'u' balaj yol yi xcyek tan ẍch'eye'n yi jun yi na tzan tan tbite'n, nin tan tak'one'n ba'n tetz. 30Quil cyak'u' bis tetz yi Espíritu Sant yi najlij te kalma'. Na i' jun kechl yi o' tetz Ryos. Nin tan tu' yi at i' te kalma' jun cu'n kelepon liwr yil tz'ul yi wi'tzbil k'ejlal. 31Chixit cunu' cyakil e'chk cyakal mak'mal, tu cyakil yi e'chk chi'ch c'u'lal yi at tetz cyalma'u'. Chicyajscyenu' yi e'chk oyintzi', tu e'chk jiso'n, tu cyakil yi e'chk takle'n cachi'. 32Quil chibanu' yi e'chk takle'na'se'j ma na chibne'u' jun ba'n squibil quibu'. Elk chik'ajabu' te junt, chicuye'u' chipaju' squibil quibu' chi ncuy Kataj yi ketz kapaj tan tu' yi nko'c tk'ab Cristo.

will be added

X\