COLOSENSES 4

1Ncha'tz yi e' cyeru', yi e'u' taw ak'un, tajwe'n yil tz'el chik'ajabu' te chimosu'. Tz'aknak cu'n cyuleju' chichojo'n na ncha'tz e'u' at jun chipatrónu' yi cho'n najlij tcya'j. 2Ncha'tz e'u' wajwutz, quil chik'e'xiju' tan nachle'n Kataj. Cho'ku' il te'j. Nin cyakil tir yi na cho'cu' tan nachle'n Kataj chityoẍinku' tetz. 3Ma jalu' e'u' wajwutz, atin xetze' tan tu' yi nno'c tan xtxole'n yi mbi eka'n tan Cristo. Cha'stzun te, yi na cho'cu' tan nachle'n Kataj swibaj, chijake'u' tetz tan tk'ol mas ama'l swetz tan xtxole'n yi mbi eka'n tan Cristo. 4Ncha'tz, chinache'u' Kataj tan jale'n inwalor tan xtxole'n clar cunin yi mbi eka'n tan yi xtxolbil yi na kocsaj, na ya'stzun inmunl yi ak'ij swetz. 5Puntil cu'n cyuleju' tan xtxole'n yi yol Kataj scyetz yi e' yi nk'e'tz e' creyent. Chijoye'u' puntil tan lajluchaxe'n yi mbi na cyocsaju', na qui na kil yi mbi na xom tzaj ek ca'p. 6Nin yi na kajilon scyuch', tajwe'n tan kajoyol putzpuj yol yi at xtxolbil. Tajwe'n tan katxumul yi xtxolbil cu'n sban kayol yil katza'w nin cyetz chiyol. 7Ma jalu' e'u' wajwutz, yil tz'opon kajwutz Tíquico scye'ju', stale' cyakil yi xtxolbil scyeru' yi mbi cu'n wutane'n wetz tzone'j. Ba'n cyak'u' ama'l tetz na i' jun balaj kajwutz yi na ak'uj tan wuch'eye'n te tak'un Kajcaw. 8Mben inchakol scye'ju' tan talche'n katziblal, nin tan quich'eye'nu'. 9Ncha'tz mben xomok Onésimo te'j. I' junt kajwutz yi chin c'ulutxum nin. Nin i' jun chitanumu'. Ncha'tz i' stale' scyeru' yi mbi cunin na bajij tzone'j. 10Ncha'tz yi kajwutz Aristarco tu kajwutz Marcos yi titz'un Bernabé, ate' swe'j. Nin na chitzan tan talche'n nin jun yos tetz cyeru'. Chinachonku' te yi mbi walnak scyeru' te kajwutz Marcos. Poro kol tz'opon tan chixajse'nu' ba'n cyak'u' ama'l tetz. 11Ej nin ncha'tz kajwutz Jesús yi na a'lchij Justo tetz, na tzan tan talche'n nin jun yos tetz cyeru'. Yi e'a'tz, ntina'tz cobox e' yi e' judiy yi na chitzan tan wuch'eye'n tan xtxole'n yi balaj stziblal yi at rmeril tan cyoque'n alchok jilwutz wunak tk'ab Ryos. Yi e' kajwutza'tz, wi'nin ich'eya'n na chiban swe'j. 12Ncha'tz kajwutz Epafras, yi chitanumu', na tzan tan talche'n nin jun yos tetz cyeru'. I' jun ẍchakum Cristo. Ilenin na tzan i' tan nachle'n Kataj squibu' tan chiquiwixe'nu', nin tan chibnolu' tane'n yi tajbil Ryos. 13Sak tzinwutz yi ẍe'n cu'n na bisun i' scye'ju' nin scye'j yi e' kajwutz yi najlche' Laodicea tu Hierápolis. 14Ncha'tz kajwutz Lucas, yi ajtz'ac, yi wi'nin na kapek' te'j, tu kajwutz Demas, na chitzan tan talche'n nin jun yos tetz cyeru'. 15Cyal quenu' jun yos scyetz yi e' kajwutz yi ate' Laodicea. Nin cyal quenu' jun yos tetz kajwutz Ninfa scyuch' yi e' kajwutz yi na chicham cu'n quib xe ca'l i'. 16Ej nin yil baj chisi'lelu' yi jun u'je'j yi mben intz'ibal scyeru', benken ẍchik'ab yi e' kajwutz yi najlche' le tnum Laodicea. Nin ncha'tz e'u' na waj yil chisi'leju' yi u'j yi benak intz'ibal scyetz. 17Ncha'tz na klo' waj yil cyal quenu' tetz kajwutz Arquipo: “Cawle'n cu'n te yi tak'un Kajcaw yi ak'ij tzatz tan abnol tane'n,” che'chu' sban tetz. 18Ma jalu', i ina'tz in Pawl. Nin i'tz tan weri ink'ab yi na chitzan tan stz'ibe'n nin yi jun yose'j scyeru'. Nu'lk bin tx'akx chic'u'lu' yi cho'n atin xetze'. Tak' tzaj Kataj banl squibu', e'u' wajwutz. Amén.

will be added

X\