COLOSENSES 3

1Poro yi o' ketz ni'cu'ntz chi jak kitz'ij junt tir ẍchixo'l alma' yi titz'e'nt Cristo, nin ya'stzun kaxome'n te jun ac'aj kajtza'kl. Ko ya'tz kutane'n, kaxomok bin te e'chk ajtza'kl yi cho'n na saj tcya'j, na cho'n at Cristo tcya'j. C'olchij i' xlaj Kataj Ryos. 2Cho'ku' bin tan xtxumle'n yi ajtza'kl yi cho'n na saj tcya'j. Quil cho'cu' tan xtxumle'n yi ajtza'kl tetz tzone'j wuxtx'otx'. 3Na quimnakt yi bi'ẍt cyajtza'klu' nin colijche'u' tan Cristo tk'ab Ryos. 4Na tan Cristo, at quitz'ajbilu'. Nin yil tz'ul tzaj i' slajluchaxk yi e'u' tetz, nin stk'e' i' cyeru' chik'eju'. 5Chin tajwe'n cunin yil quil cyenu' yi e'chk cyajtza'klu' cachi', yi cy'a'ne't nin cyanu', chi tane'n yi yaji'n tu xna'ni'n. Quil chibanu' yi e'chk takle'na'tz yi chin xa'bil nin. Chicyajscyenu' cyakil e'chk yab ajtza'kl yi na el nin cyalma'u' te'j. Nin ncha'tz chicyajscyenu' yi ajtza'kl yi xkantzaj nink na cyaju'. Na ni'cu'n te'tz yi najk chitzanu' tan lok'e'n junt chiryosilu' yi apart. 6Poro tz'ul jun chin caws tan Kataj squibaj yi e' yi na chiban yi e'chk takle'na'tz. 7Ncha'tz yi e' cyeru', xomnake'u' te e'chk ajtza'kla'tz sajle'n. 8Poro jalu', quil cyenu' yi e'chk ajtza'kle'j: Quil cyenu' yi chi'ch c'u'lal tu cyakal mak'mal. Quil cyenu' yi jiso'n nin e'chk jilwutz yol yi ch'on te'j. 9Quil chijal cunu' jun wi cyak'u' squibil quibu', na elnake' tzaju' liwr jak' ca'wl yi e'chk ajtza'kla'tz. 10Na yi e' cyeru' ja cho'cu' tetz ac'aj wunak tane'n, nin tzan xtx'ixpe'n cyajtza'klu' bantz cyoque'nu' chi tane'n Kataj Ryos, yi bnol ketz, nin tan tele'n chitxumu' tetz, yi xe'n tane'n i'. 11Nin qui'c na ban yi ko e'u' judiy nka qui'. Qui'c na ban yi ko banijche'u' circuncidar nka qui'. Nin qui'c na ban ko e'u' awer nak nka qui'. Nin qui'c na ban ko e'u' esclaw, nka qui'. Na qui'c na ban cyakil yi e'chk takle'na'tz. Na ntina'tz na taj yi ko junit e'u' tu Cristo. Ya'stzun yi mas tajwe'n. 12Wi'nin na pek' Ryos scye'ju', na i' e' txa'one'nu' tan cyoque'nu' tcwent i'. Chibne'u' bin tane'n yi tetz tajbil. Elk chik'ajabu' te junt. Chibne'u' jun ba'n tetz junt. Cyocsaj quibu' juy. Chichaje'u' chiputzpalu'. Quil je lajp chiwi'u', ma na tajwe'n ljal chipasensu'. 13Chimuq'ue'u' chipaju' squibil quibu'. Na ko at paj jun ẍchiwutzu', chicuye'u' paj, chi banak Cristo tan cuyle'n cyeru' chipaju'. 14Na yi mas tajwe'n tan kabnol tane'n i'tz yi lok' ib, na na xcye' yi lok' ib tan xite'n cyakil yi e'chk oyintzi'. 15Cyak'e'u' bin ama'l tetz yi tzatzin paz tan najewe'n te cyalma'u' nin tan quich'eye'nu' tan xite'n e'chk oyintzi'. Na yi jalu' junit e'u' tk'ab Cristo. Chityoẍink binu' tetz. 16Tajwe'n tan cyaje'n cyen yi ẍchusu'n Cristo le chiwi'u', na chin tz'aknak cunin. Ej nin ncha'tz chichuse' quibu' squibil quibu', nin chiquiwsaj quibu' squibil quibu'. Poro puntil cu'n cyuleju'. Ej nin tajwe'n tan chibitzilu' e'chk balaj salmos tu e'chk balaj bitz, yi na tzatzin Kataj te'j, nin yi na tak' k'ej i'. Nin chityoẍinku' tetz, tetz cu'n cyalma'u'. 17Ej nin alchok e'chk takle'n yi na chibanu', nka yi na cyalu', tajwe'n tan jale'n k'ej Cristo ta'n. Nin chityoẍinku' tetz Kataj Ryos tan bi' Kajcaw Jesús na i' elsanl katzi'. 18E'u' kaxna'nil cho'ku' c'ulutxum jak' ca'wl quichmilu', na tajwe'n cu'n, na e'u' creyent. 19E'u' yaj, chilok'e'u' wutz quixkelu'. Quil chi'ch quen chic'u'lu' scye'j. 20Ncha'tz axwok xicy, tu axwok xun, bitwok yi ca'wl itaj itxu' na yi ko ya'tz tzitulej stzatzink Kajcaw tzite'j. 21Ma e' cyeru' yi e'u' chitaj chitxu', quil cyak'u' chi'ch c'u'lal scyetz chinitxajilu' bantz quil xit cyajtza'kl. 22Ej nin ncha'tz e' cyeru', yi e'u' mos, chibne'u' tane'n yi tak'un yi chipatrónu'. Cho'ku' il te'j. Nk'e'tz yi jalen cu'nk txiclij chipatrónu' tan quilwe'nu', ma na cho'ku' il te cyak'unu' tan tu' yi na cyeku' ẍchi' Ryos. 23Chak'ujku' tetz cu'n cyalma'u'. Qui'c na ban alchok jilwutz ak'unil. Chitxume'u' chi tetzk Ryos yi ak'un. 24Chixomoku' te jun ajtza'kla'tz, na elnak chitxumu' tetz yi stk'e' Kajcaw jun oy sketz tetz kachojo'n, ko ya'tz kaban, na o' len cu'n tak'unsom i'. Nin i' yi mero ajcaw skibaj. 25Poro alchok scyetz yil spaj yi ca'wl i', tz'ak'lok caws tera'tz, na qui na je' k'ab Ryos twi' jun.

will be added

X\