COLOSENSES 2

1Ej nin na chintzan tan talche'n yi xtxolbila'se'j scyeru' na na waj yil tz'el chitxumu' tetz yi na imbuch wib tan quich'eye'nu' scyuch' yi e' mas kajwutz yi najlche' le tnum Laodicea, tu yi e' yi txe'n cu'n cyech inwutz. 2Na yi wajbil i'tz yil chiquiwixu', nin yil jal lok' ib ẍchixo'lu', Nin yil tz'el chitxumu' tetz yi mbi eka'n tan Cristo bantz k'ukewe'n mas chic'u'lu' te'j, na i' yi mero xe' cyakil yi ẍchusu'n Kataj Ryos. 3Na chin tz'aknak cu'n yi tajtza'kl Cristo, na cho'n na jal yi ẍchi'al cyakil jilwutz ajtza'kl te i'. 4Ncha'tz na chintzan tan stz'ibe'n nin yi xtxolbile'j scyeru' na qui na waj yil tz'oc jun tan chisuble'nu' te junt jilwutz chusu'n, mpe chumbalaj nink. 5Quibin ẍchixo'lu' wajwutz, poro na chintzan tan chibise'nu' chi atin nink ẍchixo'lu'. Cha'stzun te wi'nin nchintzatzin yi wital yi chitziblalu', yi chumbalaj nin quitane'nu', nin yi jun cu'n cho'n k'uklij chic'u'lu' te Cristo. 6I bin jalu' e'u' wajwutz, quib yi cyocsalu' kajcaw Jesucristo, tajwe'n yi i nin tunin chibanu'a's jalu'. Tajwe'n yil k'uke' chic'u'lu' yi xcyek i' tan quich'eye'nu' cyakil k'ej. 7Benk quikanu' ttx'otx'. K'ukek chic'u'lu' te'j. Nin chixomoku' te e'chk ca'wl yi ja wi't chichusliju' te'j. Ej nin ilenin chityoẍinku' tetz Kataj Ryos tan yi e'chk xtxolbila'tz. 8I bin jalu' e'u' wajwutz, or quilu'. Xomninch cyajtza'klu' te e'chk ajtza'kl yi qui'c xe', yi wunak tu' txumul tetz, yi nk'era'tz bintzi. Na yi e'chk ajtza'kla'tz, nk'e'tz cho'n na saj te Cristo, ma na cho'n na saj tera'tz te Bayba'n. 9Na cyakil yi ẍe'n tane'n Ryos, na jal ka'n te Cristo. 10Ej nin ncha'tz e'u' tz'aknak cu'n cyeru' cyajtza'klu', tan tu' yi cyok'be'nt quibu' tu Cristo. Na i' txumul tetz cyakil jilwutz ajtza'kl, nin i' yi wi'tz ajcaw squibaj cyakil jilwutz ajcaw yi at. 11Ej nin tan tu' yi cwe'n kok'bel kib tu Cristo ja oc jun kechl yi nk'e'tz wunak mmo'csan. Nin nk'e'tz cho'n mmo'c te kawankil chi na chiban yi e' yi na chibajij circuncidar. Na yi ketz kechla'tz, i'tz yi qui't na katzan tan juchle'n kil, na ja xit yi jun ajtza'kla'tz tan Cristo. 12Nin ya'stzun na elepont yi bautism yi mbajij scye'ju'. Na na ẍchaj yi ja quim yi cyajtza'klu' cachi', yi quime'n Cristo swutz pasyon. Nin na ẍchaj yi ja mukxij yi mukxe'n i'. Nin na ẍchaj yi ja chitz'iju' junt tir chi ban Jesucristo yi titz'e'n junt tir ẍchixo'l alma'. Na yi e' cyeru' e'u' ac'aj wunak jalu' tan tu' yi cyocsalu' yi ja xcye' Kataj Ryos tan je'se'n tzaj Cristo ẍchixo'l alma'. 13Na te yi quimnake'u' tk'ab quilu' nin yi ntaxk chijatx quibu' tu quilu', ja chitz'iju' junt tir tan porer Kataj. Chi mitz'ij junt tir Jesucristo ta'n ẍchixo'l alma', ya'stzun chiban cyeru'. Nin ja cuy i' chipaju', nin itz'e'u' jalu' swutz Ryos. 14Tan tu' yi quinin nkajepon tan banle'n tane'n yi e'chk ca'wla'tz sajle'n, banijt kacaws. Poro yi jalu' tan tu' yi quimich yi mban Cristo swutz pasyon ja tzaj yi kapaj yi katx'ok'be'n tan Ryos. 15Na yi quime'n Cristo swutz pasyon ya'stzun xcyewe'n tan xite'n cyakil tpisyo' Bayba'n, nin ya'stzun xcyewe'n tan xite'n chiporer nin tan telse'n chitx'ix cyakil yi e' ẍchakum Bayba'n. 16I bin jalu' je junt xtxolbile'j: Quil chibisunu' ko na chitzan wunak tan chiyolche'nu' tan yi e'chk takle'n yi na baj cyanu'. Ncha'tz quil chibisunu' ko na chitzan wunak tan chiyolche'nu' tan tu' yi qui na chixomu' te cyetz cyajtza'kl. Na yi e' cyetz na cho'c tan ticy'se'n e'chk k'ej, yi na icy' lakak sman, nka lakak xaw, nka lakak yob. Poro cyakil yi e'chk cstumbra'tz i'tz elsawutzil tu' ban. 17Na yi e'chk cstumbra'tz ntin xcon sajle'n tetz jun elsawutzil te yi mbi cu'n mbajij te Cristo. 18Ncha'tz e' xubsi'chu' cyak'un yi e' yi na cyocsaj quib juy tane'n, poro qui', na yi e'a'tz, na cho'c tan chic'u'laje'n yi e' ángel. Nin na chipit quib tan xtxole'n e'chk xtxolbil yi qui na pujx cya'n. Nin na cyocsaj quib nim tu cyajtza'kl. Yi jun jilwutz wunaka'tz, chijatxo'n quib tu Cristo, yi mero wi' banl ketz kawi' yi o' cmon creyent. 19Cho'n quitane'n cye'tz chi tane'n jun yaj yi qui'k wi'. Na yi wi' jun yaj na xcye' tan cawe'n yi wekl yi wankil. Ej nin yi wi' ya'stzun yi c'a'chanl tetz yi wankil. Cha'stzun tane'n Cristo tan tak'le'n ketz kajtza'kl nin tan tak'le'n kawalor, na i' kawi'. 20Na yi e' cyeru', quimnake'u' swutz yi yab ajtza'kl yi nchixomu' te'j sajle'n. Cha'stzun te quibe'u' jak' chica'wl yi e' espíritu cwent Bayba'n yi ate' wi munt. Ej nin ko ya'tz bintzi, ¿nxac tzun na chixomu' te cyajtza'kl tu' wunak? 21Na je chiyole'j: “Quil chixconsaju' yi e'chk takle'ne'j. Quil chibajsaju' yi e'chk takle'ne'j. Quil chitz'amu' yi e'chk takle'ne'j,” che'ch. 22Poro nk'e'tz xan yi e'chk takle'na'tz, na wunak tu' txumul tetz yi e'chk ca'wla'tz nin sotzok tera'tz. 23Poro ẍchiwutz cyetz, chumbalaj nin e'chk leya'tz, na chin q'uixbel nin tan chije'n pone'n tan banle'n tane'n. Na chitij wi'nin q'uixc'uj tan banle'n tane'n. Poro qui'c na tak' scyetz, na qui na xcye' e'chk ca'wla'tz tan xtx'ixpe'n cyajtza'kl cachi'.

will be added

X\