COLOSENSES 1

1Yi in wetz, yi in Pawl, in apostl tetz Jesucristo, na ya'stzun tajbil Ryos. 2Nin kacabil tu kajwutz Timoteo, na katzan tan stz'ibe'n nin yi carte'j tetz cyeru', yi e'u' aj Colosas, yi e'u' yi xansa'nche'tu', yi e'u' yi jun cu'n kajwutz kib scyuch'u' tk'ab Jesucristo. Tak' tzaj Kataj Ryos yi banl tu tzatzin paz squibu'. 3Ma jalu' e'u' kajwutz, yi na ko'c tan nachle'n Kataj squibu', ilenin na katyoẍin tetz Ryos, yi Taj Kajcaw Jesucristo, 4na na kubit yi jun cu'n cho'n k'uklij chic'u'lu' te Cristo Jesús, nin yi wi'nin na chipek'u' scye'j cyakil yi e' creyent yi ate' tk'ab Ryos. 5Ya'stzun quitane'nu', na cho'n ajlij chic'u'lu' te yi herens yi colij tetz cyeru' jalen tzi'n tcya'j. Na yi quibitalu' yi balaj stziblal tetz colbil ibaj, ja el chitxumu' tetz yi i'tz yi mero bintzi, nin jetza'tz tzaj ja k'uke' chic'u'lu' te'j. 6Ej nin ite'n nin balaj stziblala'tz yi na tzan xtxole'n bene'n tzi'n wi munt. Ej nin at wi'nin wunak yi ja k'uke' chic'u'l te'j chi banake' cyeru'. 7Ej nin cyakil yi e'chk xtxolbila'tz yi na cyocsaju', kajwutz Epafras e' chusunu' te'j. Nin i' jun balaj kajwutz na ja ak'uj cyen ske'j. Cha'stzun te ba'n k'uke' chic'u'lu' te'j na i' jun balaj xconsbe'tz Ryos. 8Ej nin i' micy'an tzaj chitziblalu' yi ẍe'n cu'n tk'ol yi Espíritu Sant yi lok' ib yi at ẍchixo'lu'. 9Cha'stzun te yi nkubit chitziblalu', ja ko'c tan nachle'n Kataj squibu', nin tan c'uche'n tetz yi clar cunink tz'el chitxumu' te yi tajbil i'. Nin yi nink chixomu' te e'chk ajtza'kl tu e'chk txumu'n yi na tak' yi Espíritu Sant. 10Na kol chixomu' te'j, chixcyeku' tan banle'n tane'n yi tajbil Ryos, yi na tzatzin i' te'j, nin ẍchibne'u' e'chk takle'n balaj, nin tz'elepon mas chitxumu'n tetz yi ẍe'n tane'n i'. 11Ej nin na katzan tan c'uche'n tetz Kataj yil chiquiwixu' tan yi tetz porer yi chumbalaj nin, na kol chiquiwixu', ẍchitzatzinku', nin sjalok chipasensu' tan muc'le'n cyakil e'chk jilwutz q'uixc'uj. 12Nin kol chiquiwixu' ẍchityoẍinku' tetz Kataj, na i' ntx'ixpune'n cyajtza'klu' bantz cyetzalu' yi herens yi suknak i' scyetz yi e' tetz. 13Na i' nke'lsan tzaj tk'ab yi tz'o'tz wutzil tan koque'n jak' ca'wl yi tetz Cy'ajl yi wi'nin ok'le'n wutz ta'n, 14Nin yi tetz Cy'ajla'tz, i' nke'lsan liwr tk'ab kil, nin i' ncuyun kapaj. 15Na ite'n nin i'a'tz Ryos, yi Ryos yi qui lajluch, yi at nintz le xe'tzbil tzaj, yi ntaxk bnix jun takle'n. 16Ej nin i' mbnol tetz cyakil yi mbi cunin at tcya'j tu yi at wuxtx'otx'. Na i' bnol tetz cyakil yi e'chk takle'n yi na kil tuml cyakil yi e'chk takle'n yi txe'n kil. Na i' txumul cyetz yi e' yi ate' tcya'j, yi e' yi qui na kil chiwutz, yi e' yi at ca'wl ẍchik'ab, yi e' yi e' bajxom, na i' bnol tetz cyakil tan xcone'n tetz. 17Na at nin i'-tz yi ntaxk bnix jun takle'n. Nin i' xicyol tetz cyakil yi mbi cunin at. 18Ncha'tz i' yi wi' banl wi' te yi tetz cmon, yi e' creyent. Nin i' yi bajx yi itz'ij ẍchixo'l alma', na ilenin i' bajxom te cyakil yi at. 19Na cy'a'n cyakil yi porer tu tajtza'kl Ryos ta'n, na ya'stzun yi tajbil Ryos. 20Nin xcon Cristo ta'n tan kabansal kib tuch'. Nin nk'e'tz ntin o' nkabansaj kib tuch', ma na ncha'tz cyakil yi e' txuc tu cyakil yi e'chk takle'n yi at wi munt, tuml yi e'chk takle'n yi at tcya'j. Nin cyakil yi e'a'se'j sjalok junt tir yi tzatzin paz cya'n tu Ryos tan tu' yi quimich yi banak Cristo swutz pasyon. 21Ncha'tz yi o' ketz sajle'n, o' cu'n contr tu Ryos. O' cu'n awer nak tane'n swutz i'. Ya'stzun kutane'ntz tan tu' yi e'chk takle'n cachi' yi banako' cyen. 22Poro yi jalu', ja jal yi tzatzin paz ka'n tu Ryos tan tu' yi q'uixc'uj yi tijnak Cristo yi quime'n swutz pasyon. Ya'stzun banak Cristo na yi tajbil i' i'tz tan qui jale'n kil yil kopon ta'n swutz Ryos. Na yil kopon tzi'n tcya'j quil jal mu'ẍ ilc'ol ske'j. Nin quil jal jun yi xcyek tan talche'n yi at kapaltil. 23Cha'stzun te e'u' kajwutz, ko na kaj yil kopon te Kataj Ryos, ¡quiwit! Na tajwe'n yil k'uke' kac'u'l te'j. Tajwe'n yil ben kukan ttx'otx', nin kaxajsi'ch len kib te yi balaj stziblal tetz colbil ibaj, yi bita'nt ka'n, na at kach'iw te'j. Ej nin yi jun balaj stziblala'tz yi na kocsaj, ite'n nin i'a'tz yi na tzan xtxole'n bene'n tzi'n wi munt. Nin ite'n nin i'a's yi na chintzan wetz tan xtxole'n. 24Ilenin na chintzatzin yi na ul e'chk q'uixc'uj tzinwutz tan tu' yi na chintzan tan xtxole'n yol Kataj scyeru', na tajwe'n tan inje'n pone'n tan muc'le'n cyakil yi q'uixc'uj yi talnak Jesús yi tajwe'n tan inmuc'ul. 25Na txa'ij chint tan Ryos tan inxcone'n tan quich'eye'n cyakil yi cmon creyent bene'n tzi'n, na txa'ij chint tan xtxole'n cyakil yi yol Kataj scyetz. 26Na yi tajbil i', i'tz tan lajluchaxe'n yi mero xe' yi tetz ẍchusu'n, yi quinin el chitxum wunak tetz sajle'n tunintz. Poro yi jalu' ja lajluchax tan i' skawutz, yi o' yi ato' tk'ab i'. 27Na yi tajbil Ryos i'tz tan lajluchaxe'n yi mero xe' yi tetz ẍchusu'n ẍchiwutz cyakil jilwutz wunak. Ej nin i'tz, yi cho'n najlij Cristo te cyalma'u'. Ej nin tan tu' yi ya'tz, at bin chich'iwu' tan chicambalu' chik'eju' yil choponu' jalen tzi'n tcya'j. 28Cha'stzun te na katzan tan xtxole'n yi mbi eka'n tan Cristo, nin skil cunin na kajoy puntil tan makle'n chiwutz nin tan chichusle'n yi e' kajwutz, bantz tele'n mas chitxum tetz yi mbi eka'n tan Cristo. Na yi ketz kajbil i'tz yi quil jal paltil jun yil tz'opon ka'n swutz i'. 29Cha'stzun te na imbuch wib te yi ak'une'j, nin na inxconsaj cyakil yi porer i' yi ak'ij ta'n swetz.

will be added

X\