HECHOS 9

1Itzun ban Saulo, wi'nin ẍchi'che'n c'u'l i' scye'j yi e' yi k'uklij chic'u'l te Kajcaw. Nin yi tajbil i' i'tz tan chibiyle'n cu'n. Xa'k i' swutz yi wi'tz pale' 2tan jakle'n jun ort tan ẍchajle'n ẍchiwutz yi e' ajcaw lakak e'chk sinagoga yi at Damasco. Yi xac yi jun orta'tz i'tz tan chitz'amle'n yi e' yi cho'n k'uklij chic'u'l te Kajcaw, nin tan chisaje'n pres Jerusalén. Qui'c na ban yi ko e' yaj nka e' xna'n, tircu'n na taj i' tan chisaje'n pres. 3Poro itzun bantz te yi txant tan tpone'n i' Damasco, jalt cuntunin nachol i' yi cwe'n mule'n jun chin pak'puchal te'j yi cho'n saje'n tcya'j. 4Yi cwe'n mule'n yi jun pak'puchala'tz, nintzun opon jokpuj Saulo wuxtx'otx', nin ben tbital wi' jun yi jilon tzaj tetz: 5—¡Saulo! ¡Saulo! ¿Nxac na cẍtzan tan imbuchle'n? —chij yi juna'tz ban tzaj. —¿Na' tzun scyetz ilu' Ta'? —chij Saulo. —I ina'tz in Jesús, nin i ina'tz yi na cẍtzan tan buchle'n. Poro aẍte'n na abiy awib chi na ban jun mam tor yi na oc tan xajle'n yi puy, —chij yi juna'tz ban tzaj tetz Saulo. 6Wi'nin tzun xobe'n Saulo, nin jalta'tz saj tlol: —Wajcaw ¿mbi na taju' yil tzimban? Itzun saj tlol Kajcaw tetz Saulo: —Txiclije'n nin nque'n tnum, nin cho'n tz'a'lchij tzatz yi mbi tajwe'n tan abnol. 7Wi'nin tzun cyele'n yab yi e' yi xomche' te Saulo, na nin ben quibital yi na jilon tzaj jun poro quinin quil wutz jun wunak. 8Je'n tzun txiclok Saulo nin je' jakol wutz poro qui't na xmayin, na nin oc cyen tetz moyi'ẍ. Cha'stzun te ch'inu'n bene'n tan tpone'n Damasco. 9Ma yi tpone'n Damasco ya'stzun a'te't tetz ox k'ej. Poro quinin xmayin i', nin quinin wan, quinin uc'a' tul yi ox k'eja'tz. 10At tzun jun kajwutz yi na bi'aj Ananías, yi cho'n najlijtz Damasco. Nintzun jilon Kajcaw tetz chi tul wutzicy' tane'n, itzun taltz: —¡Ananías! —stzun Kajcaw tetz. —¿Mbi Wajcaw? 11—Quilo'k le be' yi na bi'aj Quilnintu' Te'j, nin joyaj jun yajtz yi na bi'aj Saulo, aj Tars i'. Cho'n at le ca'l ta' Judas. Nin na tzan i' tan innachle'n. 12Ja wi't til chi tul wutzicy' tane'n yi ja opon jun yaj te'j yi na bi'aj Ananías. Nin ja til yi je'n tk'ol yi jun yaja'tz yi k'ab twi' bantz jakxe'n wutz, —stzun Kajcaw tetz. 13Yi tbital Ananías yi yol Ryos itzun taltz: —Wajcaw, poro wi'nin wunak na a'lon swetz yi mbi cu'n na ban yi jun yaja'tz scye'j yi e' kajwutz yi ate' Jerusalén. 14Nin ak'ijt ca'wl tetz cyak'un yi e' wi'tz pale' tan chitz'amle'n cyakil yi e' yi na chitzan tan na'wse'n bi'u' tzone'j, —stzun Ananías tetz Ryos. 15Poro nintzun saj tlol Kajcaw tetz Ananías: —Or tzabene'n, na ya'stzun jun inchakum sbne'. Na ja je' intxa'ol tan xtxole'n yi mbi eka'n wa'n scyetz yi e' yi nk'e'tz e' judiy, nin ncha'tz scyetz yi e' wi'tz bajxom lakak tnum bene'n tzi'n. Nin ncha'tz ja je' intxa'ol tan xtxole'n yi mbi eka'n wa'n scyetz yi e' aj Israel. 16Tzinchaje' tetz yi stije' wi'nin q'uixc'uj tan paj yi tz'ocopon i' tan xtxole'n yi mbi eka'n wa'n, —stzun Kajcaw. 17Bene'n tzun Ananías, nin opontz xe ca'l kale atit Saulo. Yi tocompone'n nintzun je' tk'ol yi k'ab twi', itzun taltz: —Wajwutz Saulo, ja chinsaj ẍchakol Kajcaw Jesús, yi jun yi nẍchaj tib swutzu' tbe'. Nin ja nu'l tan tele'n pacxuj te wutzu' bantz xmayine'nu' nin tan noje'n yi talma'u' tan yi Espíritu Sant, —stzun Ananías bantz tetz Saulo. 18Le rat nin baj cyele'n kotx'puj te wutz i'. I cunin xti'lil te cay. Kalena's tzun xmayine'ntz. Ej nin je' a' twi'. 19Ma yi je'n a' twi', kalena's tzun wane'ntz, nin jalt junt tir walor. Nintzun a'tij cobox k'ej ẍchixo'l yi e' kajwutz aj Damasco. 20Toque'n tzun Saulo tan xtxole'n yi balaj stziblal lakak e'chk sinagoga, nin tal i' scyetz wunak: “Yi Jesús ya'stzun yi Cy'ajl Ryos.” 21Wi'nin tzun cyele'n yab cyakil wunak te yi yol i'. Itzun cyaltz: —¿Nk'era'tz ptzun yi yaje'j yi mo'c tan chixite'n yi e' kajwutz yi najlche' Jerusalén? ¿Nin nk'era'tz pe' i' yi jun yi mu'l klo' tzone'j tan kac'alche'n nin tan kopone'n ticy'le'n ẍchiwutz yi e' wi'tz pale' jalen Jerusalén? 22Poro mas tcunin quiwsaj tib Saulo tan xtxole'n yi Jesús ya'stzun yi Cristo. Nin xcye' i' tan xite'n cyajtza'kl yi e' judiy yi quinin cyocsaj yi Jesús i' yi Cristo. 23Itzun yi tele'n cobox k'ej bixewe'n tzuntz cyak'un yi e' judiy tan cwe'n klo' chibiyol Saulo. 24Nin baj cu' len wart cya'n tzi'ak yi sawanil yi tnum tan stz'amle'n klo' Saulo tan cwe'n biyij. Poro nin tbit Saulo yi mbi i' ila'tz chitxumu'n. 25Lak'bal tzun tele'n quicy'al kajwutz yi Saulo. Cho'n cwe'n tzaj cya'n tul jun mo'tx wi tapij. 26Ma yi tpone'n Saulo Jerusalén, nintzun joy puntiltz tan tocompone'n ẍchixo'l yi e' kajwutz yi ate'tz. Wi'nin tzun chixobe'n cyen yi e' kajwutz tetz, na le wutz cyetz cyajtza'kl nk'e'tz creyent i'. 27Ma yi kajwutz Bernabé i' icy'an nin ẍchiwutz yi e' apostl. Nin tal Bernabé yi ẍe'n cunin ban yi tilol Saulo wutz Kajcaw tbe', nin yi mbi cunin ban yi jilone'n Kajcaw tetz. Nin ncha'tz tal i' yi quinin xob Saulo tan xtxole'n yi mbi eka'n tan Jesús te yi at i' Damasco. 28Cha'stzun te ta'te'n cobox k'ej scye'j yi cmon creyent yi ate' Jerusalén. Nin nternin nche'l ncho'c scyuch'. 29Nin quinin xob i' tan xtxole'n yi mbi eka'n tan Kajcaw Jesús. Poro yi e' mas judiy yi na chijilon le griego nin e' octz tan wak' ib tuch'. Ej nin e' octz tan joyle'n puntil tan cwe'n klo' chibiyol. 30Ma yi quibital yi e' kajwutz yi mbi na icy' chic'u'l yi e' contr Saulo, nintzun ben quicy'altz jalen Cesarea. Kalena's tzun bene'n chichakoltz le tnum Tarso. 31Wi'nin tzun tzatzin paz jaltz ẍchixo'l yi e' creyent lakak e'chk ama'l cwent Judea tu Galilea tu Samaria. Nin ja chiquiwix tk'ab Kataj, na ja cyek ẍchi' Ryos. Nin ja oc yi Espíritu Sant tan quich'eye'n, nin ch'uye'n nin ban yi tajlal yi cmon. 32Itzun bantz te yi na chitzan Lu' tan chixajse'n cyakil yi e' cmon creyent, ncha'tz opontz tan chixajse'n yi e' yi najlche' le ama'l Lida. 33Nojompon tzun Lu' te jun yaj yi na bi'aj Eneas. Yi jun yaja'tz sken el wajxokix yob ta'n wi soc tan paj yi ye'yuj wankil. 34Bene'n tzun tlol Lu' tetz: —Eneas, tz'ul yos tzawuch' tan Jesucristo. Txiclije'n, nin wekaj asoc, —stzun Lu' banintz tetz. 35Je'n tzun txiclok, nin xontz. Ma yi bene'n quilol cyakil yi e' aj Lida scyuch' yi e' aj Sarón yi mmu'l yos tuch', ja cyaj cyen quilol cyakil yi cyetz chicstumbr nin ja chixom te ẍchusu'n Kajcaw. 36Itzun te yi tiempa'tz at tzun jun xna'n yi creyent jalen le tnum Jope yi na bi'aj Tabita, yi na elepont Dorcas. Wi'nin e'chk pawor baj bnol nin wi'nin ch'eya'n ban scye'j e' meba'. 37Yobte'n tzun i'-tz nin quimtz. Ma yi wi't xtx'ajone'n, nin octz cya'n tul jun cuart yi at le ca'p chup. 38Naka'j tzun xo'l yi tnum Jope tu yi tnum Lida. Itzun yi quibital yi e' creyent yi cho'n at Lu' le tnum Lida, bene'n tzun chichakol cob yajtz tan ẍchakle'n i'. —Na ja'wij yil tz'oponu' Jope jalu', —che'ch tzun yi cob yaja'tz bantz. 39Nuc'ul tzun tib Lu', nin bentz scye'j. Ma yi cyopone'n Jope, bene'n tzun quicy'altz kale atit yi alma'. Toque'n tzun chicmonil quib yi e' xma'lca'n te Lu'. Wi'nin cyok'e'n, nin baj chichajol cyakil yi e'chk cmi'ẍ tu e'chk xbu'k yi bnixnak tan Dorcas. 40Toque'n tzun Lu' tan talche'n scyetz cyakil yi e' wunak yi ate' te yi alma' tan cyele'n. Ma yi cyele'n nintzun cu' mejlok tan nachle'n Kataj. Yi wi't nachol Kataj nintzun xmayin nin tetz yi alma', itzun taltz: —Tabita, txiclije'n. Je'n tzun jakol i' yi wutz. Nin ben tilol yi at Lu'. C'olewe'n tzun i'-tz. 41Bene'n tzun Lu' tan ẍch'ine'n k'ab, nin je' xtxicbaltz. Che' ẍchakol tzun yi e' xma'lca'n yi ate'tz scyuch' yi e' mas kajwutz, nin ben ẍchajol scyetz yi nsken itz'ij junt tir Dorcas. 42Itzun yi quibital yi e' aj Jope yi xtxolbile'j, wi'nin e' cyocsaj yi ẍchusu'n Kajcaw. 43Ala' tzun k'ej a'tij Lu' le yi jun tnuma'tz yi na bi'aj Jope. Cho'n ta'te'n le ca'l Simón, yi txicyol tz'u'm.

will be added

X\