HECHOS 6

1Itzun bantz yi ẍch'uye'n tajlal yi cmon creyent, nintzun jal mu'ẍ tal oyintzi' ẍchixo'l yi e' creyent griego scyuch' e' creyent hebreo tan paj yi qui na ak'lij ẍch'eybil cyetz yi e' xma'lca'n griego, yi quimnak quichmil. 2Chichakxe'n tzun yi e' creyent cyak'un yi e' apostl, itzun cyaltz scyetz: —Quil sc'ul yil kil cyen yi xtxole'n yi yol Ryos tan jatxle'n ẍch'eybil cyetz yi e' xma'lca'na'tz. 3Cha'stzun te e'u' kajwutz, chisicy'e'nu' juk yaj ẍchixo'lu' tan chixcone'n te yi ak'una'tz. Tajwe'n tan je'n txa'ij juk balaj yaj yi nojnak cyalma' tan yi Espíritu Sant nin yi tz'aknak cu'n e' tu chitxumu'n. 4Ma yi o' ketz, kocopon il tan nachle'n Kataj, nin tan xtx'olche'n xo'l yi yol i'. 5Yi quibital yi e' mas kajwutz yi xtxolbila'se'j, tircunin tzun e', e' tzatzin te'j. Nintzun je' chitxa'ol Esteban, jun yaj yi k'uklij c'u'l te Kataj Ryos, nin yi nojnak talma' tan yi Espíritu Sant. Ncha'tz Li'p tu Prócuro, nin Nicanor, tu Timón, tu Parmenas, tu Laẍ, yi jun aj Antioquía yi cho'n xomij wi' te ketz kacstumbr yi o' judiy. 6Cyopone'n tzun ticy'le'n yi e' yaja'tz ẍchiwutz yi e' apostl. Nintzun je' cyak'ol yi e' apostl chik'ab ẍchiwi', nin e' octz tan nachle'n Kataj squibaj. 7Wi'nin bene'n lo'on yi stziblal yi yol Kataj, nin wi'nin ẍch'uye'n tajlal yi cmon creyent Jerusalén. Ncha'tz wi'nin pale' cyocsaj yi yol Kataj. 8Inti Esteban i'tz jun yaj yi nternin k'uklij c'u'l te Kataj. Nin tan yi banl tu porer Kataj bnix wi'nin e'chk milawr ta'n ẍchixo'l wunak. 9Cyoque'n tzun cobox tan wak' ib tu Esteban. Yi e'a'tz e' cwent yi sinagoga kale na chibenakit yi e' yi na chibi'aj Elnake' Liwr. Ncha'tz at cobox tkan aj Cirene, nin cobox tkan aj Alejandría tu cobox aj Cilicia nin cobox aj Asia. Cyakil yi e'a'tz e' oc tan wak' ib tu Esteban. 10Poro quinin tzun e' xcye' te'j na yi Espíritu Sant ak'ol tetz yi tajtza'kl i'. 11Cyoque'n tzun yi e'a'tz tan tak'le'n xo'c scyetz cobox tkan wunak tan cyalol yi ja quibit yi na tzan Esteban tan jisle'n Moisés tu Ryos. 12Tan yi ajtza'kla'tz e' xcye' tan tocse'n chic'u'l cyakil wunak, na nin cyal yi contr Esteban te Ryos. Ncha'tz e' xcye' tan tocse'n chic'u'l yi e' wi' banl wi' scyuch' yi e' tx'olol xo'l yi ley Moisés. Chibene'n tzun cyakil yi e'a'tz tan stz'amle'n Esteban. Ma yi xtx'amxe'n cya'n, nin ben quicy'altz ẍchiwutz yi e' wi' banl wi'. 13Ncha'tz at e' stiw yi opontz cya'n yi la'jil cu'n xcon cya'n tan tak'le'n til Esteban. Je cyale'j: —Yi yaje'j quinin na tane' tan jisle'n yi katemplo yi wi'nin xanil, nin qui na tane' tan jisle'n kaley. 14Ej nin ja kubit yi ntal i': “Yi Jesús yi aj Nazaret cupon ẍch'ukil yi katemplo, nin jepon xtx'ixpul yi chusu'n yi cyajnak tk'ol Moisés sketz, stzun,” —che'ch bantz. 15Ma yi bene'n chixmayil yi e' wi' banl wi' yi ate'-tz yi wutz Esteban, i cunin wutz jun ángel tane'n.

will be added

X\