HECHOS 4

1Itzun te yi na chitzane't Lu' tu Wa'n tan yol scyetz yi e' wunak cyopone'n tzun nil yi e' pale' tu chijepil yi e' wart cwent yi templo scye'j. Nin ncha'tz yi e' sadusey e' opon nil scye'j. 2Na wi'nin ẍchi'che'n chic'u'l scye'j Lu' tu Wa'n tan paj yi na chitzan tan chichusle'n wunak, nin tan xtxole'n scyetz yi at itz'e'n junt tir tan tu' yi itz'nak Jesús ẍchixo'l alma'. 3Chitx'amxe'n tzun Lu' tu Wa'n nin e' octz cya'n xetze'. E' oc cyen tu' lamij na nsken cu' k'ej. 4Poro wi'nin e' cyocsaj yi xtxolbil yi nsken tal Lu'. E'chk o' lo' mil yaj yi cyocsaj. 5Itzun le junt eklok, nintzun chicham quib cyakil yi e' ajcaw, scyuch' yi e' wi' banl wi', nin scyuch' yi e' tx'olol xo'l yi ley Moisés le tnum Jerusalén. 6Ncha'tz e' opon Anás yi wi'tz pale', tu Caifás tu Wa'n nin Alejandro, nin cyakil yi e' mas chixonl yi e' wi'tz pale'. 7Cwe'n tzun chitxicbal Lu' tu Wa'n chinicy'al, nin e' octz tan jakle'n scyetz: —¿Mbi jilwutz porer nxcon ita'n tan tulse'n yos tu yi jun yaj yi co'x? ¿nka mbi' bi'ajil nxcon ita'n tan banle'n yi jun jilwutz milawra'tz? —che'ch scyetz. 8Saje'n tzun tlol Lu' scyetz tan porer yi Espíritu Sant: —I bin jalu' e'u' ajcaw tetz yi katnumil, nin e'u' wi' banl kawi' yi o' xonl k'ajtzun kamam Israel. 9Ntyoẍ bina'tz yi ncho'cu' tan jakle'n sketz yi ẍe'n mbnix yi jun ba'n te yi jun tal prow yaj yi yabi'ẍ, nin yi ẍe'n mmu'l yos tuch'. 10Na je bin mbane'j: Ba'n quibit tzaju' e'u' kabajxom, nin cyakil e'u' katanum. Yi yaj yi txiclij tzone'je'j, qui'ct yab, ja wi't ul yos tuch'. Poro tan bi' Jesucristo yi aj Nazaret, yi jun yi je'nak chipajolu' swutz pasyon, yi jun yi itz'ij junt tir ẍchixo'l alma', i' mu'lsan yos tuch' nin ba'nt xon jalu'. 11Na yi Jesúsa'tz, ya'stzun yi jun yi c'ub tane'n yi qui ma'wij wutz cyanu' yi e'u' bnol ca'l tane'n. Poro jun cu'n, ja xcon i' chi na xcon yi bajx c'ub yi na cu' le xtx'u'c jun ca'l. 12Ej nin cya'l nin junt yi nink xcye' tan kacolpe'n tk'ab e'chk kil, na qui'c nin junt yi ak'ijt tan Ryos yi nink xcye' tan kacolpe'n, —chij Lu' bantz scyetz. 13Itzun yi quilol yi quinin na chixob Lu' tu Wa'n tan yol, nintzun e' el yabtz scye'j. Na nin el chitxum tetz yi e' tu tal sloj wunak. Na nk'e'tz chusijche', poro nin ul tx'akx chic'u'l yi xomnake' te Jesús. 14Qui'ct nin tzun ben cyalol tetz Lu' tu Wa'n na qui'c rmeril tan jale'n quil, na txiclij yi yaj ẍchiwutz yi nsken ul yos tuch'. 15Chicawune'n nin tzuntz scyetz Lu' tu Wa'n tan cyele'n tzaj jun tkuj ẍchixo'l yi cmon. Nintzun e' baj jilon cu'ntz squibil quib. 16Itzun cyaltz: —I bin jalu' ¿mbil che' kulej? na bintzinin i'tz jun chin milawr yi mbnix cya'n. Nin ja wi't quil cyakil wunak yi ẍe'n mmu'l yos tu yi yaje'j. Qui'c rmeril yi nink kal yi qui'c mbajij, —che'ch tzun squibil quib. 17—Che' kaxo'wse' tu' tan cya'l chitxol wit yi jun bi'aja'tz, nin tan qui bene'n lo'on yi jun stziblala'tz ẍchixo'l cyakil wunak, —che'ch bantz. 18Che' chichakol tzun junt tir yi Lu' tu Wa'n nin cyal scyetz, yi qui'c rmeril tan chiyolol, nin tan chitxolil yi mbi eka'n tan Jesús. 19Poro bene'n tzun chitza'wel Lu' tu Wa'n yi chiyol: —Cho'ku' tan xtxumle'n yi ko ba'n yil kaxom te cyeru' chica'wlu' nka i te yi ca'wl Ryos. 20Na qui'c rmeril yi qui'k katxol yi e'chk xtxolbil yi kilnak tan kawutz, nin qui'c rmeril yi qui'k katxol yi e'chk xtxolbil yi kubitnak, —che'ch tzun Lu' tu Wa'n scyetz. 21Itzun yi e' wi' banl wi' yi wi't baje'n chixo'wsal Lu' tu Wa'n, cyele'n tzun chitzakpultz. Na cya'l jale't quil tan chilo'one'n. Ncha'tz quinin e' oc tan chibiyle'n tan tu' yi na chixob scyetz cyakil wunak. Na cyakil yi e' wunak na chitzan len tan tak'le'n chik'ajsbil tetz Ryos tan yi milawr yi mbnix. 22Na nsken el ca'wnakix yob yi qui na xon yi jun yaja'tz yi mmu'l yos tuch'. 23Itzun yi cyele'n liwr, nintzun e' opontz scye'j e' cyuch'. Nin baj chitxolil cyakil yi mbi cu'n a'lchij scyetz cyak'un yi e' wi'tz pale', scyuch' yi e' wi' banl chiwi' cyakil yi e' judiy. 24Ma yi quibital cyakil yi puntil, junit tzun ban yi cyajtza'kl tan nachle'n Kataj, itzun cyaltz tul chi'oración: “Kajcaw, i ilu'a'tz yi Ryos yi bnol tetz yi tcya'j tu yi wuxtx'otx' tu yi mar, tu cyakil yi bene'n tzi'n. 25Ej nin cyajnak cyen stz'ibal Luwiy yi ẍchakumu' yi xtxolbile'j yi talnaku' tetz tan porer yi Espíritu Sant: ‘¿Mbi xac na chinil quib yi e' wunak? ¿Mbi xac yi na chitzane't tan xtxumle'n e'chk takle'n yi qui'c na tak'? 26Na ja je' chimolol quib cyakil yi e' ajcaw yi ate' bene'n tzi'n wi munt tan contri'n te Kajcaw yi kaRyosil, nin te yi jun yi bixba'nt ta'n tan tule'n tan kacolpe'n.’ 27“Ja bin el cu'n te yi xtxolbila's yi alijt cyen Ta', na bintzinin ja cu' chichamol quib Herodes tu Poncio Pilato tzone'j scyuch' yi e' yi nk'e'tz e' judiy, nin scyuch' yi e' katanum aj Israel tan contri'n te Cy'ajlu', yi Jesús yi wi'nin xanil, nin yi bixba'nt tanu' tan kacolpe'n. 28Ej nin yi cyoque'n yi e' wunaka'tz tan contri'n te Cy'ajlu', ja el cu'n te yi txumijt cyen tanu', nin yi alijt cyen tanu'. 29“Ma jalu' Ta', na chitzan tan kaxo'wse'n, poro tak' tzaju' kachamil tan xtxole'n yi yolu' na yi o' ketz o' ẍchakumu'. 30Ncha'tz tak' tzaju' yi poreru' tan kaxcyewe'n tan tulse'n yos scyuch' yi e' yabi'ẍ, nin tan kabnol e'chk milawr tan bi' Jesús yi Cy'ajlu', yi jun yi wi'nin xanil,” che'ch bantz tul chi'oración. 31Itzun yi stzaje'n wi' chi'oración ninin yucan yi ama'l kale chichamone't quib tan porer Ryos. Nin baj oc len lac'p yi Espíritu Sant tetz cyalma'. Nin mas tcunin saj chichamil tan xtxole'n yol Kataj. 32Cyakil yi e' yi k'uklij chic'u'l te Ryos junit ban cyajtza'kl nin junit ban chitxumu'n. Cya'l nin jun a'lon yi tetz cun tu'k yi at tuch', ma na ja chich'ey len quib squibil quib. 33Jale'n nin tzun ban chichamil yi e' apostl tan xtxole'n yi ẍe'n titz'e'n junt tir Jesucristo ẍchixo'l alma'. Nin tak' Kataj banl squibaj. 34Qui'ct nin jun na sotz c'u'ltz ẍchixo'l. Na yi e' yi at wi'nin chitx'otx' na chic'ay nin jun piẍ, nin yi e' yi at cobox chica'l na chic'ay nin jun, 35nin na opon yi jamel cya'n ẍchiwutz yi e' apostl. Ma yi e' apostl na baj chijatxol scyetz yi e' yi qui'c chiwa'. 36At tzun jun yaj yi na bi'aj Ẍep, poro nin oc cyak'ol yi e' apostl junt bi'-tz. Bernabé tzun cyulejtz. (Yi na elepont yi jun bi'aj i'tz aj ich'eyanl.) Yi jun yaja'tz i' jun xonl Leví, nin i' jun aj Chipre. 37Bene'n tzun c'ayil i' jalaj xtx'otx' nin opon tcy'al yi jamel ẍchiwutz yi e' apostl.

will be added

X\