HECHOS 3:26

26Ja tzun wi't saj ẍchakol Ryos yi tetz ẍchakuma'tz, nin bajx mmu'l ẍchakol skaxo'l ketz tan cyaje'n cyen kilol yi e'chk kajtza'kl cachi' bantz jale'n kabanl,” chij Lu' bantz scyetz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
859 Languages.

Learn More