HECHOS 20

1Yi numewe'n yi jun oyintzi'a'tz, che' ẍchakol tzun Pawl yi cmon creyent tan chiquiwse'n. Yi nsken baj quiwsal i' yi e' kajwutz, nin e' baj k'alultz tan chicawul quib. Bene'n tzun Pawltz le luwar cwent Macedonia. 2Yi wi't baje'n xo'mbel cyakil e'chk luwar cwent Macedonia tan chiquiwse'n yi e' kajwutz tan e'chk balaj yol, cho'n tzun tpone'nt le ama'l cwent Grecia. 3Ox tzun xaw a'tijtz le ama'l cwent Grecia. Cho'n klo' at bembil i' Siria, poro yi quibital yi e' judiy yi e' contr te'j yi cho'n at bembil Siria, nintzun e' octz tan joyle'n ju' tan cwe'n i' le tramp. Bixewe'nt tzun ta'n tan pakxe'nt Macedonia. 4Ej nin xom nin yi yaj Sópater te'j, yi aj Berea, yi bene'n Asia. Nin ncha'tz e' xom nin coboxt, nin je chibi'e'j: Aristarco tu Segundo yi aj Tesalónica; nin Gayo tu Timoteo yi aj Derbe; nin Tíquico tu Trófimo yi aj Asia. Ya'stzun yi e'a'tz yi e' xom nin te Pawl yi bene'n i' Asia. 5Nintzun e' bajxijtz skawutz tu Pawl. Cho'n tzun ko' chich'iwaltz le tnum Troas. 6Yi wi't ticy'e'n yi e'chk k'ej yi na bajsij yi pam yi qui'c xtx'amil, cyaje'n cyen tzun kilol Filipos, nintzun o' icy'tz wi a'. Kachamolt tzun kibtz scyuch' le to'i'n k'ej jalen Troas. Ya'stzun o' a'te't juk k'ejtz. 7Itzun yi bajx k'ej te sman, kachamol tzun kib scyuch' yi e' kajwutz tan bajse'n pam yi qui'c xtx'amil. Toque'n tzun Pawl tan yol scyetz kajwutz, na le junt eklok at kelbil. Ben tquen tunin Pawl tan yol jalen nicy'ak'bal. 8Wi'nin tzun cantil ate'-tz kale kachamone't kib. Cho'n ato' le toxi'n chup. 9At tzun jun xicy at-tz yi na bi'aj Eutico. C'olchij i' tzi wentanu'. Tan paj yi ben tquen tunin Pawl tan yol, nin saj watl yi jun xicya'tz. Ej nin tan paj watl, saje'n tzun trimpuj le toxi'n chup jalen wuxtx'otx'. Nsken tzun quimtz yi je'n quicy'al. 10Cwe'n tzaj tzun Pawltz, nintzun ben c'o'loktz tan k'ale'n tzaj. Itzun taltz: —Quil chibisunu', itz'e't, —stzun i' bantz. 11Itzun yi kaje'nt pone'n le toxi'n chup, nintzun o' octz tan bajse'n yi pam. Yi wi't baje'n pam ka'n toque'n tzun Pawl tan yol. Jalen saje'n xe cya'j tanewe'n i' tan yol. Taje'n tzun i'-tz. 12Inti yi jun xicya'tz, nsken ul yos tuch' yi je'n quicy'altz. Ej nin wi'nin chitzatzine'ntz te'j. 13Kabajxe'n tzun kestz, nin o' oc nin tul jun barc. Wi a'enle'n kabene'n tan kopone'n le tnum Asón tan ticy'e'n kucy'aj Pawltz, na nsken bixe' ta'n tan bene'n xo'n cuntu' le tnum Asón. 14Kachamolt tzun kibtz Asón, nintzun oc i'-tz tc'u'l barc. Kicy'e'n tzuntz tan kopone'n Mitilene. 15Itzun le junt eklok, kicy'e'nt junt tir wi a'. Cho'n tzun kicy'e'n cu'ntz naka'jil yi tnum Quío. Ma le junt eklok cho'n tzun kopone'ntz le tnum Samos. Jalen tzun le toxi'n k'ej kele'ntz, nin o' icy'ak le tnum Trogilio. Cho'n tzun kopone'ntz Mileto. 16Poro quinin xka'k Efeso na bixba'nt tan Pawl tan qui kicy'ake'n tul yi ama'la'tz na qui na taj i' ka'tij mas tiemp le ama'l cwent Asia, na i yi jun k'ej Pentecostés ya'stzun na tojkelnin tan stz'amonpon jalen Jerusalén. 17Che' ẍchakol tzun yi e' wi' banl wi' tetz cmon creyent cwent Efeso tan cyopone'ntz te i' Mileto. 18Itzun yi cyopone'n e' kajwutz te i', itzun taltz scyetz: “Sak ẍchiwutzu' yi mbi cunin imban ẍchixo'lu' sajle'n tunintz, jetz yi bajx k'ej yi wunle'nix Asia. 19Sak ẍchiwutzu' yi inc'ulutxumil yi inxcone'n tetz Kajcaw. Nin sak ẍchiwutz yi ẍe'n cunin ban yi che'wok'leju'. Nin sak ẍchiwutzu' yi ẍe'n cu'n e' ban e' judiy tan imbuchle'n. 20Nin sak ẍchiwutzu' yi quinin nchinxob tan talche'n jun yol scyeru' yi cho'n txcon scyeru', nin yi ẍe'n imban yi woque'n tan chichusle'nu' ẍchiwutz cyakil wunak nin lakak e'chk ca'l. 21Nin quilnaku' yi ẍe'n cunin woque'n tan xtxole'n scyetz yi e' judiy, scyuch' yi e' yi nk'e'tz e' judiy yi tajwe'n tan je'n chitx'ixpul cyajtza'kl nin tan k'ukewe'n chic'u'l te Kajcaw Jesucristo. 22Poro yi jalu', quibit tzaju', bixba'nt tan yi Espíritu Sant tan imbene'n Jerusalén. Cha'stzun te nchimben, poro qui na wil mbi lo' sbajok swe'j chone'j, 23na ala'ix tir tal yi Espíritu Sant swetz yi at wocbil xetze', nin tzintije' q'uixc'uj yil nopon Jerusalén. 24Qui'c nin jun takle'n yi nink lwajlaj, nin qui na chinxob tetz quimichil. Ntin na waj yi najk chintzatzin yil chinjepon tu yi inmunl yi tak'nak yi Kajcaw Jesús swetz. Yi inmunla'tz i'tz tan xtxole'n yi balaj stziblal yi i'tz yi banl talma' Ryos. 25“I bin jalu', cyakil yi e'u' yi quibitnaku' yi yol Ryos swe'j, swale' cyen scyeru': Ja wi't el intxum tetz yi qui't quilu' inwutz sbne' opon tunintz. 26Cha'stzun te swale' scyeru' yi qui'c cunin impaj scye'ju', 27na quinin inxob tan xtxole'n scyeru' cyakil yi tajbil Ryos. 28Quil tu' bin quibu'. Che' chiq'uicy'leju' cyakil yi e' cneru', na i yi Espíritu Sant ncho'csanu' tetz q'uicy'lom cyetz, nin tan chic'a'che'n. Che' chiq'uicy'leju' bin yi cmon creyent tetz Ryos, yi e' yi ja che' cambaj tan tetz ẍch'el. 29Or bin quilu', chiq'uicy'lej quibu', na ja wi't el intxum tetz, yil na'j wetz, chocopon pok' xo'j ẍchixo'lu' tane'n. Iẍkaj nink chixob tan chipo'tze'n yi e' cmon. 30Nin ẍchixo'lte'nu' ẍchijalok wunak yi ẍchitxole' e'chk xtxolbil yi nk'e'tz bintzi. Ya'stzun ẍchibne' tan chibene'n xomok yi e' creyent scye'j. 31Cha'stzun te, or quilu', ulk tx'akxuj chic'u'lu' chijunalu' yi tul ox yob sk'ejl tu lak'bal ja che'wok'leju' tan xtxole'n scyeru' tan chibnolu' yi e'chk takle'n balaj. 32“Ma jalu' e'u' wajwutz, che' wabnaj cyenu' tk'ab Ryos, nin jak' ca'wl yi yol i', yi na ẍchaj yi banl talma' i'. Che' wabnaj cyenu' jak' yi ca'wl yi yol i' yi na xcye' tan kaquiwse'n, nin tan tak'le'n jun herens sketz ẍchixo'l yi e' xansa'nche't. 33Ej nin chinach cunu' yi atin tzaj ẍchixo'lu' quinin el walma' te sakal, nka or, mpe ik be'ch tetz jun. 34Poro ja quilu' yi ja inc'ay ink'ab tan inc'a'chal wib, nin tan chic'a'che'n yi e' yi xomche' swe'j. 35Cyakil yi imbanak txconk tan chichusle'nu', yi chin tajwe'n cunin tan cyak'uje'nu' tan quich'eye'n yi e' meba'. Nin chinach cunu' yi yol yi cyajnak tlol Kajcaw Jesús: ‘Mas tzatzi'n na tak' sketz yi na ko'yin swutz yi na kacotzin,’ stzun Jesús banak cyen,” chij Pawl scyetz. 36Yi wi't baje'n tlol yi yola's, kacwe'n tzun mejloktz scyuch' yi e' kajwutz, nintzun o' octz tan nachle'n Kataj. 37Cyakil cunin tzun e', e' ok'tz, nin e' baj bentz tan k'ale'n Pawl, nin baj chitz'ubul quib. 38Wi'nin tzun chibisune'ntz tan yi yol Pawl yi tal scyetz, yi qui't quil wutz junt tir. Nintzun e' xom nintz ske'j tan kak'le'n tul barc.

will be added

X\