HECHOS 2

1Itzun yi tucumule'n yi jun k'ej yi na bi'aj Pentecostés, tircu'n tzun yi e' kajwutza'tz chichamo'n quib tul jun ntzi' ama'l. Nin junit ban yi cyajtza'kl. 2Ej nin te yi c'olẍche' xe jun ca'la'tz, nin ben quibital jun jincane'n tcya'j. I cunin yi na jincan jun chin wutzile'n cyek'ek'. Nin cho'n tocompone'n xe ca'l kale ate't. 3Je'n tzun jobtuj jun takle'n ẍchixo'l. I cunin k'ak' tane'n. Nin cu' xitul tib tan toque'n lac'p ẍchiwi' yi e' yi ate'-tz. 4Ya'stzun yi toque'n lac'p yi Espíritu Sant te cyalma' chicyakil cu'n. Nin tan porer yi Espíritu Sant e' xcye' tan yolche'n jujun jilwutz yol. Ej nin quib yi yol yi tak' yi Espíritu Sant scyetz, inin yola'tz nchiyoltz. 5Itzun te yi jun k'eja'tz, ate' tzun wi'nin judiy yi ate'-tz Jerusalén yi na' cuntu' e' baj saje't bene'n tzi'n wi munt. Nin yi e'a's na cyek len ẍchi' Ryos. 6Ej itzun yi quibital yi e' wunaka'tz yi jun jincane'na'tz, nintzun e' saj nil kale ate't yi e' apostl. Quinin el chitxum tetz yi mbi cunin na bajij, na chijunalen cu'n ben quibital yi na chitzan yi e' apostl tan yol le cyetz chiyol. 7Baj cyele'n tzun yabtz te'j. Itzun cyaltz squibil quib: —Yi e'a'tz yi na chijilone'j e' cu'n aj Galilea. 8Poro ¿ẍe'n tzuntz yi ba'n na a'w yi ketz kayol cya'n, na apart len yi kayol? 9Na ate' aj Partia skaxo'l, nin ate' aj Media; nin ate' aj Elam, nin ate' aj Mesopotamia. Nin at e' yi cho'n nchibaj saj Judea tu Capadocia tu Ponto. Nin at e' yi cho'n nchisaj Asia. 10Nin at e' yi cho'n nchisaj Frigia nin Panfilia, nin Egipto. Nin at e' yi cho'n nchisaj tulak e'chk ama'l cwent Libia yi at swutz cyen yi ama'l Cirene. Nin at judiy yi cho'n nchisaj Roma. Ej nin at wi'nin aj Roma yi najlche' tzone'j yi e' judiy nka yi ja cyocsaj quib tetz judiy. 11Ncha'tz at e' yi cho'n nchisaj Creta nin Arabia. Poro clar cunin na kubit scye'j le ketz kayol cyakil yi e'chk milawr yi bnixnak tan Ryos, —che'ch tzun. 12Wi'nin tzun cyele'n yab te cyakil yi xtxolbil yi bajij, nintzun baj chijakol squibil quib. —¿Mbi na elepont yi xtxolbil yi na chitzan tan xtxole'n? 13Poro at e' yi ntin tze'e'n na chiban nintz. —E' lo' kbarel, —che'ch. 14Je'n tzun txiclok Lu'-tz ẍchixo'l yi junlaj apostla'tz, nin chin wi' nin i' bantz tan yol scyetz yi e' wunak yi ate'-tz: “E'u' jun c'oloj aj Judea, scyuch' yi e'u' yi e'u' aj tnum Jerusalén, na waj yil quibitu' nin yil tz'el chitxumu' tetz yi xtxolbil yi swale' scyeru'. 15Nk'e'tz o' kbarel chi na cyal cobox ẍchixo'lu', na ana' beluj ch'ich', jalchan. 16Yi xtxolbile'j yi na chitzanu' tan xmaye'n, i'tz yi tz'iba'nt cyen tan Joel yi elsanl stzi' Ryos tentz. 17Na je yol Kataje'j: ‘Yi txant tan tucumule'n yi wi'tzbil k'ejlal, swak'e' inEspíritu scyetz cyakil wunak. Nin chocopon chinitxajil tan xtx'olche'n xo'l tan porer yi Espíritu Sant. Nin ẍchijilonk e' xicy yi tz'ocopon ẍchajol tib e'chk techl ẍchiwutz. Ncha'tz ẍchijalok e' tijlc'u'lal yi ẍchiwutzicy'aje' e'chk balaj wutzicy'. 18Swak'e' inEspíritu scyetz yi e' inchakum yaj, nin scyetz yi e' inchakum xna'n, nin chocopon tan xtx'olche'n xo'l yi inyol. 19Sbnixk e'chk milawr wa'n tcya'j, nin tzinchaje' e'chk techl tzone'j wuxtx'otx'. At wi'nin e' ẍchiquimok. Wi'nin k'ak' sbne' tu sib. 20Xcyek tan jople'n yi wutz k'ej. Nin tz'o'tz nin tu' sbne' bene'n tzi'n. Chin cyak nin sbne' wutz yi xaw, chi tane'n chich'. Na ya'stzun sbajoktz te yi ntaxk ul yi jun chin wutzile'n k'ej yil tz'ul tzaj Kajcaw. 21Poro cyakil yi e' yi na cu' chitzi' tan na'wse'n yi bi' Kajcaw, ẍchiclaxok cyera'tz,’ stzun Ryos banak cyen. 22“Ma jalu' e'u' jun c'oloj xonl k'ajtzun Israel, quibit tzaju' yi xtxolbile'j yi swale' scyeru': Na el chitxumu' tetz yi ak'ijt yi k'ej Jesús yi aj Nazaret tan Kataj Ryos. Nin na el chitxumu' tetz tan yi e'chk milawr yi banak i' ẍchixo'lu' tan yi porer Ryos. 23Poro yi e' cyeru' ja ben chijatxolu' ẍchik'ab yi e' mal nak, tan je'n cya'n wutz pasyon, nin tan cwe'n chibiyol. Tan yi xtxolbila'se'j ja el cu'n te'j yi txumijt cyen tan Ryos tentz, na ya'stzun xtxumbe'n tetz tan bene'n ẍchik'ab yi e' mal nak bantz cwe'n biyij. 24Poro nin jetzaj junt tir ta'n ẍchixo'l alma'. Na quinin xcye' yi quimichil te'j. 25Ncha'tz tz'iba'nt cyen tan Luwiy yi ya'stzun sbajoktz te Jesús. Na je yol i'e'j: ‘Ilenin na wil wutz Kajcaw, na cho'n at i' le insbal tan qui incabel inc'u'l te'j. 26Cha'stzun te na tzatzin yi walma'. Nin na wak' ink'ajsbil tetz. Ej nin wi'nin na chintzatzin te'j. Na tz'itz'ok junt tir inwankil, na cho'n k'uklij inc'u'l te'j yi ya'stzun tulej i'. 27Wi'nin na chintzatzin, na quil cyaj cyen walma' xetze', nin quil k'ay inwankil, na wi'nin na pek' i' swe'j, na in yi ẍchakum yi wi'nin ok'le'n inwutz ta'n. 28Nternin tzatzink walma', na ẍchinnajank te'ju'.’ Ej nin ya'stzun cyajnak yolol Luwiy te Jesús. 29“Ma jalu' e'u' intanum, chin tajwe'n cunin yil wal yi mero claril scyeru'. Yi xtxolbila'tz yi tz'iba'nt cyen qui na jop k'ajtzun Luwiy, na yi i' tetz ten quim, nin mukxnak, nin atit nin yi nichil kale mukxnakit i'. 30Poro yi Luwiy i' jun scyeri e' elsanl stzi' Ryos, nin elnak xtxum i' tetz yi at tocbil jun xonl i' tan cawu'n, na ya'stzun alijt cyen tan Ryos tetz. Nin yi juna'tz i'tz yi Cristo. 31Ej nin yi talol Luwiy yi yole'j ni'cu'ntz chi ilijtk ta'n yi stz'itz'ok junt tir yi Cristo. Cha'stzun te cyaje'n cyen tlol i' yi quil cyaj cyen talma' Cristo xetze', nin yi quil k'ay yi wankil. 32Nin jun cu'n ja itz'ij junt tir Jesús tak'un Ryos ẍchixo'l alma'. Ej nin o' stiw te'j. 33Poro jalu' cho'n at i' le sbal Ryos nin at tetz k'ej, nin ja wi't ak'lij yi Espíritu Sant tetz yi suki'nt tan Kataj tetz. Ej nin yi xtxolbil yi na chitzanu' tan tilwe'n nin tan tbite'n ske'j, i'tz yi porer yi Espíritu Santa'tz yi mmak'on sketz. 34Inti k'ajtzun Luwiy, quinin aj tcya'j, poro ja cyaj tlol i' yi ya'stzun sbajok te Jesús: ‘Ja tal yi wutzile'n Kataj Ryos tetz Wajcaw: C'olchen cu'n tzinxlaj, 35jalen cu'n yil cho'c yi e' acontr wa'n tzak' awukan.’ 36“Ma jalu', cyakil yi e'u' intanum aj Israel, ok yi yole'j le chiwi'u' yi na wal nin scyeru'. Yi Jesús yi quim cyanu' wutz pasyon, ya'stzun yi jun yi ja oc tan Ryos tetz ajcaw, nin tetz Cristo,” chij Lu' bantz scyetz wunak. 37Itzun yi quibital yi e' wunak yi yola'se'j, nintzun oc lac'puj jun chin bis scyetz. Bene'n tzun chijakoltz tetz Lu', nin scyetz yi e' mas apostl: —Ma jalu', e'u' katanum, ¿mbi tzun tajwe'n tan kabnol ketz? —che'ch. 38—Chitx'ixpe'nu' cyajtza'klu', nin ba'n je' a' ẍchiwi'u' tan bi' Jesucristo, bantz stzaje'n quilu', stk'e' tzun Ryos yi Espíritu Sant scyeru'. 39Na cyakil yi suki'nt tan Kataj i'tz tetz cyeru' nin scyetz yi e' chinitxajilu'. Nin ncha'tz i'tz cyetz yi e' yi ate' joylaj, nin cyetz yi e' yi na taj Kataj Ryos che' ẍchak tzaj, —chij Lu' bantz scyetz. 40Nin nk'e'tz ntina'tz baj tlol scyetz, ma na ncha'tz tal mas xtxolbil scyetz. Je yol i'e'j: —Chijoye'u' puntil tan tele'n tzaj chijatxol quibu' scye'j yi e' mal wunake'j, tan qui tule'n chicawsu'. 41Wi'nin tzun e' cyocsaj yi xtxolbil yi baj xtxolil Lu', nin baj je' a' ẍchiwi'. Te yi jun k'eja'tz at lo' ox mil wunak yi e' octz tajlal yi e' yi k'uklij chic'u'l te Cristo. 42Quiwixe'n nintzun e' bantz tan yi chusu'n yi cyak' yi e' apostl scyetz. Nin nternin na che'l na cho'c yi na chicham cu'n quib tan nachle'n Kataj, nin yi na chimol cu'n quib tan wa'n. 43Wi'nin tzun cyele'n yabtz te e'chk milawr yi baj chibnol yi e' apostl. 44Junit tzun cyajtza'kl ban chicyakil yi e' yi k'uklij chic'u'l, nin junit ban chimebi'l. 45Na at e' yi ja ben chicy'ayil chimebi'l, nin ja cyak' yi jamel scyetz yi e' yi at tajwe'n scyetz. 46Ej nin cyakil nin k'ej ate'-tz wutz k'anil yi ca'l Ryos. Ej nin junit tane'n cyajtza'kl. Nin tzatzin cu'n na chimol cu'n quib tan wa'n xe'ak chica'l. 47Ncha'tz na cyak' chik'ajsbil tetz Ryos. Nin chumbalaj nin e' bantz ẍchiwutz cyakil wunak. Ej nin cyakil nin k'ej at e' yi ncho'c tajlal cmon. Na Ryos nchichakon tzaj yi e' yi tzan chiclaxe'n.

will be added

X\