HECHOS 16:19

19Poro itzun yi tele'n chitxum yi patrón yi xun tetz, yi qui't na chitx'acon te yi xun, cyoque'n tzuntz tan chitz'amle'n Pawl tu Silas. Yi chitx'amxe'n, nintzun e' ben chikinoltz tpilta', ẍchiwutz yi e' pujul xtisya'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More