HECHOS 16:18

18Ala' cunin tzun k'ej yi inin tunin bana'stz. Baje'n tzun c'u'l Pawl te'j. Je'n tzun such'k'il tibtz, nintzun ben tlol tetz yi espíritu yi at twankil yi xun: —Chin cawunk nin tzawe'j tan bi' Jesucristo, cawle'n twankil yi xun, —chij Pawl banintz tetz. Nin lajke'l nin tzun tele'n yi espíritu cwent Bayba'n twankil yi xun.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More