HECHOS 16:15

15Itzun yi wi't je'n a' twi' scyuch' yi e' najal cwe'n tzun wutz sketz nin je tzun taltze'j: —Ko bintzinin k'uklij inc'u'l te Ryos ẍchiwutzu', ba'n bin cho'cu' xe inca'l. At posar swuch'. Xcye' nin tzun i'-tz tan kamoxe'n quentz xe ca'l.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More