HECHOS 13

1Ate' tzun elsanl stzi' Ryos, nin aj chusunl ẍchixo'l yi cmon creyent yi ate' Antioquía. Ej nin ẍchixo'l yi e' elsanl stzi' Ryosa'tz at Bernabé tu Simón yi ncha'tz na bi'aj Niger. Ncha'tz at jun yi na bi'aj Lucio yi aj Cirene. Ncha'tz at Saulo tu junt yaj yi na bi'aj Manaén, yi ni'cu'n chich'uye'n tu Herodes, yi Herodes yi i' wi'tz ajcaw tibaj cyakil yi ama'l cwent Galilea. 2Itzun te yi na chitzan yi e' wunaka'tz tan banle'n chimunl swutz Kajcaw, nin tan muc'le'n we'j, nintzun jilon yi Espíritu Sant scyetz: “Bixbajwok e' Bernabé tu Saulo tan chibnol yi ak'un yi ja wi't bixe' wa'n tan chibnol,” chij yi Espíritu Sant ban scyetz. 3Inin tzun cyulejtz, na nin e' octz tan muc'le'n we'j, nin tan orari'n squibaj. Nintzun je' cyak'ol chik'abtz ẍchiwi' tan cyabnaje'n tk'ab Kataj. Ma yi wi't chibixewe'n kalena's tzun chijatxol quibtz. 4Bene'n nin tzun e' ban Bernabé tu Saulo le ama'l yi sken tal yi Espíritu Sant scyetz. Cho'n tzun chicwe'n pone'ntz le tnum Selucia, nin e' icy'tz wi mar tan cyopone'n Chipre. 5Itzun yi cyopone'n le tnum Salamina yi at mero tzi a' cu'n, nintzun e' octz tan txoli'n lakak sinagoga kale na chicham wit quib yi e' judiy. Nin ncha'tz xomij Wa'n scye'j tetz chichakum. 6Quicy'e'n tzuntz Salamina cho'n tzun cyopone'n jalen Pafos. Chinoje'n pon tzun te jun yaj yi at tpisyo'. Yi yaja'tz i' jun judiy, yi tocsa'n tib tetz elsanl stzi' Ryos. Barjesús bi'. 7Yi jun yaja'tz yi at tpisyo', cyamiw quib tu yi wi'tz ajcaw tetz tnum yi na bi'aj Sergio Paulo. I' jun ajcaw yi wi'nin tajtza'kl. Che' ẍchakol tzun yi wi'tz ajcawa'tz yi Bernabé tu Saulo, na yi tajbil i' i'tz tan tbite'n yi yol Ryos yi na chitzan tan xtxole'n. 8Poro nintzun oc Elimas yi jun yaja'tz yi at tpisyo' tan makle'n chiwutz Bernabé tu Saulo, na i klo' taj i' tan qui tocsal yi jun ajcawa'tz yi yol Ryos. 9Ma tetz Saulo, yi ncha'tz na a'lchij Pawl tetz, quinin xob i' tetz, na xomij yi Espíritu Sant te'j. Xmayine'n nin tzuntz tetz yi yaja'tz yi at tpisyo'. 10Itzun taltz: —Yi aẍatz, aẍ subul nak. Chin cachi' nin aẍ. Aẍ nitxajil Bayba'n na aẍ contr te cyakil yi e'chk ajtza'kl balaj. ¿Nxac na cẍtzan tan po'tze'n yi ẍchusu'n Kajcaw yi tz'aknak cu'n? 11Ma jalu' jun cu'n yol swale' nin tzatz, stk'e' Kataj yi acaws, na cẍocopon tetz moyi'ẍ, nin qui't cxmayin tetz cobox tiemp, —stzun Pawl bantz. Ma le junt rat toque'n tzun muj te wutz i'. Nin qui't xmayin. Nintzun oc i' tan joyle'n junt tan ẍch'ine'n nin. 12Ma yi tilol yi wi'tz ajcaw yi mbi cu'n bajij, nintzun tocsaj yi yol Kataj. Na wi'nin tele'n yab te yi porer yi ẍchusu'n Kataj. 13Itzun yi cyele'n le tnum Pafos, nin e' icy'tz wi mar tan cyopone'n le tnum Perge yi at cwent Panfilia. Ya'stzun ele't jatxol tib Wa'n scye'j, nintzun pakxij i' Jerusalén. 14Ma Pawl tu Bernabé nin e' icy'tz Perge nin cho'n cyopone'ntz le tnum Antioquía cwent Pisidia. Ej nin yi tucumule'n yi k'ej ujle'n nintzun e' oc le sinagoga nin e' baj c'ole' cu'ntz. 15Nin yi nsken wi't si'lij noc te yi ley Moisés tu mu'ẍt te junt liwr yi tz'iba'nt cyen tak'un jun scyeri e' elsanl stzi' Ryos, nin opon jun chichakum yi e' wi' banl wi' tetz sinagoga tan yol scyetz, itzun taltz: —E'u' katanum, qui'c pe' cob yol cy'a'n cyanu' tan kaquiwse'n, ko at, ba'n chijilonu', —chij i' bantz scyetz. 16Je'n tzun txiclok Pawl, nintzun ben ẍchajol yi k'ab tan chicwe'n numlok. Itzun taltz scyetz: —Quibit tzaju' inyol cyakil e'u' aj Israel, scyuch' yi e'u' yi ate'u' skaxo'l yi na cyeku' ẍchi' yi ketz kaRyosil. 17Yi ketz kaRyosil yi o' aj Israel, i' txa'one'n yi e' kamam kate'. Ej nin tan i' e' oc chixonl tetz jun wutzile'n nación te yi ate' tzaj ẍchixo'l yi e' aj Egipto. Ej nin tan yi tetz porer e' eltzaj tcy'al jak' chica'wl yi e' aj Egiptoja'tz. 18Ej nin e'chk ca'wnak lo' yob ban i' tan muc'le'n chipaj chimamaj te yi ate' tzaj le ama'l yi tz'inunin tu'. 19Itzun yi wi't chisotze'n yi juk jilwutz wunaka'tz yi ate' le ama'l Canaán, nintzun tak' yi ama'la'tz scyetz yi kamam kate'. 20Ej nin cyakil yi xtxolbila'tze'j ja bajij tul cyaj cient tu ni'cy yob lo'. “Ma yi wi't baje'n yi xtxolbile'j nintzun e' bixe' pujul xtisya' ẍchixo'l tan Kataj Ryos. Nin ja chixcon yi jun jilwutz bajxoma'tz ta'n jalen te Samuel, jun scyeri e' elsanl stzi' i'. 21Kalena's tzun chijakol jun chireyil tetz Kataj, nintzun bixe' yi Saúl ta'n tetz chireyil. Ma yi jun Saúla'tz, i' jun scyeri yi e' cy'ajl Cis, jun scyeri yi e' xonl Benjamín. Ca'wnak tzun yob xcon i' tetz chireyil kamam kate'. 22“Itzun yi xtx'ixpe'n Saúl tan Ryos, Luwiy tzun oc cyentz ta'n tetz xel i'. Ej nin je jun xtxolbile'j yi talnak Ryos: ‘Yi Luwiy, yi cy'ajl Isaí, ya'stzun yi jun yi na waj lcyaj cyen tetz rey, na tz'ocopon tan banle'n tane'n yi wetz wajbil,’ stzun Ryos banak cyen. 23“Ej nin yi tele'n tiemp ja jal jun xonl k'ajtzun Luwiya'tz yi na bi'aj Jesús. Ya'stzun yi jun yi bixe' tan Ryos tan kacolpe'n ketz yi o' yi o' aj Israel. Ja tzun el cu'n te'j, chi alijt cyen ta'n scyetz kamam kate'. 24Poro yi ntaxk ẍchaj tib yi Jesúsa'tz, nsken xtxol Wa'n scyetz yi e' katanum yi tajwe'n tan chitx'ixpul cyajtza'kl nin tan je'n a' chiwi' tan ẍchajle'n yi bintzinin na chibisun tan quil. 25“Na je tal Wa'ne'j yi txant tan quime'n: ‘¿Na' scyetz in le chiwutz cyeru'? Nk'era'tz in yi jun yi bixba'nt tan tule'n. Poro txant tan tule'n. Na yi in wetz qui'c wetz ink'ej siquierk tan pujle'n wutz xajab yi juna'tz yi at tulbil,’ stzun Wa'n banak cyen scyetz wunak. 26“I bin jalu' e'u' xonl intanum, e'u' xonl k'ajtzun kamam Abraham, nin yi e'u' yi nk'e'tz e'u' katanum, poro yi na cyeku' ẍchi' yi kaRyosil: Tetz ketz kacyakil cu'n yi jun xtxolbila'se'j yi na tal yi ba'n kaclax. 27Ma yi e' katanum yi najlche' Jerusalén, scyuch' yi cyajcawil, quinin pujx cya'n yi mbi eka'n tan Jesús. Ncha'tz quinin pujx cya'n yi mbi na elepont yi e'chk xtxolbil yi tz'iba'nt cyen cyak'un yi e' elsanl stzi' Ryos. Wech na chisi'lej lakak e'chk k'ej ujle'n. Poro ja el cu'n te'j yi e'chk xtxolbila'tz yi tz'iba'nt cyen yi cyoque'n tan biyle'n. 28Poro cya'l nin jale't til i' tan cwe'n biyij. Cha'stzun te e' bene'n swutz Pilat tan jakle'n pawor tetz tan cwe'n biyij. 29“Ma yi tele'n cu'n te'j cyakil yi tz'iba'nt cyen te i', nintzun cu tzaj swutz pasyon nin oc cyentz tjul. 30Poro Ryos je'san tzaj ẍchixo'l alma'. 31Nin ala' tir ẍchaj tib i' ẍchiwutz yi e' yi xomche' te'j yi tele'n tzaj i' Galilea tan tpone'n Jerusalén. Ej nin yi e'a'tz, e' cu'n stiw te'j nin na chitzan tan xtxole'n yi jun cu'n ja itz'ij junt tir Jesús ẍchixo'l alma'. 32“Ncha'tz o' ketz, ite'n nin xtxolbil na katzan tan xtxole'n. Na ya'stzun yi balaj stziblal yi alijt cyen tak'un Ryos scyetz yi e' kamam kate'. 33Nin yi jun xtxolbila'tz yi alijt cyen ta'n, i'tz tetz ketz jalu', yi o' yi o' chixonl. Na yi titz'e'n junt tir Jesús tan Ryos, ya'stzun tele'n cu'n te'j yi tz'iba'nt cyen le ca'p salmo yi na tal: ‘Aẍ jun c'oloj incy'ajl jalu' nwak' itz'ajbil tzatz.’ 34Na jun cu'n, alijt cyen tan Ryos yi stz'itz'ok i' junt tir ẍchixo'l alma', bantz qui k'aye'n yi wankil i'. Na je yol Ryos yi tz'iba'nt cyen: ‘Cyakil yi suki'nt wa'n tetz Luwiy swak'e' tzitetz.’ 35Ej nin ncha'tz tz'iba'nt cyen tul junt salmo yi na tal: ‘Yi ilu' teru', quil tak'u' ama'l tan k'aye'n yi wankil yi jun ẍchakumu', yi wi'nin ok'le'n wutz tanu'.’ 36Yi yole'j qui na jop k'ajtzun Luwiy, na quimnak i', nin k'ay yi tetz wankil. Na yi wi't txcone'n i' tan Ryos tetz chibajxom yi e' wunak tentz, quimich nin ban i'-tz, nin opon yi talma' kale ate't cyalma' yi e' mam i'. 37Poro yi jun yi itz'ij junt tir ẍchixo'l alma' tan Ryos, quinin k'ay yi tetz wankil. 38Cha'stzun te, e'u' intanum, na klo' waj yil tz'el chitxumu' tetz, yi tan Jesús, yi jun yi qui k'ay yi tetz wankil, na jal cuybil kapaj. 39Na na el katxum tetz yi qui na jal balajil jun yaj swutz Ryos tan tu' yi na buch tib tan banle'n tane'n yi ley Moisés. Poro sjalok kabalajil kol k'uke' kac'u'l te Jesús. Scuylok kapaj, nin sjalok kabalajil swutz Ryos. 40Poro or quilu', ko tzun tz'ul chicawsu' chi tz'iba'nt cyen cyak'un yi e' elsanl stzi' Ryos. Na je na tal jun xtxolbil yi tz'iba'nt cyen cya'n: 41‘Or tzitil, yi axwok yi qui na itak' k'ej inyol, na cxeleponwok yab te yi mbi sbajok tzite'j, nin cxsotzokwok. Na nocopon tan banle'n milawr tzixo'lwok. Poro quil tzitocsaj, mpe nink tz'oc jun tan xtx'olche'n xo'l tzitetz,’ chij Ryos banak cyen, —stzun Pawl scyetz yi e' wunak yi ate' le sinagoga. 42Yi stzaje'n wi' yi chimunl, nin yi cyele'n tzaj le sinagoga, nintzun e' oc yi e' wunak yi nk'e'tz e' judiy tan chimoxe'n Pawl tu Bernabé tan chitxolil yi ite'n nin xtxolbila'tz scyetz le junt k'ej ujle'n. 43Ma yi chijatxol quib, wi'nin tzun judiy e' xom nintz scye'j Pawl tu Bernabé. Ej nin ncha'tz at e' yi nk'e'tz e' judiy yi e' xom nin scye'j. Cyoque'n tzun Pawl tu Bernabé tan chiquiwse'n tk'ab Kataj. 44Itzun le junt k'ej ujle'n, cyakil yi e' aj tnum e' cham quib tan tbite'n yi yol Ryos yi cy'a'n tan Pawl. 45Poro yi quilol yi e' judiy yi jun c'oloj wunaka'tz, nintzun je' ẍchiwutz, nin e' octz tan telse'n chik'ej Pawl, nin tan talche'n yi nk'e'tz bintzi chiyol. 46Poro quinin chixob Pawl tu Bernabé scyetz, na je tal Pawle'j: —Bintzinin chin tajwe'n cunin yi bajx katxol yi yol Ryos scyeru', poro quinin ncyocsaju'. Nin qui'c xac yi itz'ajbil yi quinin bajsbe'n tetz ẍchiwutzu'. Cha'stzun te cho'n kocopon ketz tan xtxole'n scyetz yi e' yi nk'e'tz e' judiy. 47Na ya'tz cawbe'n ketz tan Kataj, na je yi yol i'e'j yi tz'iba'nt cyen: ‘Ja cẍbixe' wa'n tetz chitxekbil yi e' yi nk'e'tz e' judiy. Nin ja cẍbixe' wa'n tan chiclaxe'n yi e' yi ate' bene'n tzi'n wi munt,’ chij Kataj banak cyen, —che'ch Pawl tu Bernabé scyetz cyakil wunak. 48Wi'nin tzun chitzatzine'n yi e' wunak yi nk'e'tz e' judiy te yi xtxolbil yi quibit. Nintzun cyaltz yi chumbalaj nin yi xtxolbil tetz Jesucristo yi nquibit scye'j Pawl. Cyocsaj tzun yi e' yi bixe' cya'n tan chicambal yi itz'ajbil yi quinin bajsbe'n tetz. 49Wi'nin tzun bene'n lo'on yi balaj stziblal tetz Jesucristo tulak yi e'chk mas tnum yi at cwent yi ama'l yi na bi'aj Pisidia. 50Poro yi e' judiy nintzun e' octz tan tocse'n chic'u'l yi xna'n yi at chik'ej, nin yi na cyek ẍchi' Ryos tane'n, tan cyoque'n tan contri'n scye'j Pawl tu Bernabé. Ncha'tz e' octz tan tocse'n chic'u'l yi e' crincipal tetz tnum tan contri'n scye'j. Cyakil yi e'a'tz e' octz tan chixo'wse'n Pawl tu Bernabé nin e' el chilajultz le chitanum. 51Ma cyetz Pawl tu Bernabé el cyen chimasol yi puklaj yi at te quikan tan ẍchajle'n yi at tulbil chicaws yi e' wunaka'tz. Nin e' ben cyetz Iconio. 52Poro yi e' creyent yi e' cyaj cyen wi'nin chitzatzine'n tk'ab Kataj tan porer yi Espíritu Sant.

will be added

X\