3 JUAN 1:10

10Cha'stzun te yil nopon, nocopon tan makle'n wutz, na na tzan tan ẍchaq'ue'n yol nin tan xtxumle'n e'chk la'jil ske'j. Ej nin nk'e'tz ntin yi ajtza'kle'j, ma na ncha'tz qui na tak' ama'l scyetz yi e' kajwutz yi na chopon tan ixajse'nwok. Nin na che' lajlen yi e' yi na cyak' chiposar yi e' kajwutz yi na chopon.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More