2 TIMOTEO 3:8

8Yi e' subul naka'tz e' contr te yi xtxolbil yi bintzinin tetz. Ni'cu'n chi quitane'n Janes tu Jambres, yi ocnake' tan contri'n te Moisés. Yi jun jilwutz wunaka'tz, xubsnakt cyajtza'kl. Qui'c chixac, na qui na chixcye' tan banle'n tane'n yi chusu'n yi na kocsaj ketz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More