2 TIMOTEO 3:16

16Na Ryos a'lon cyen cyakil yi tz'iba'nt cyen. I' a'lon scyetz e' tajtz'ib tan cyaje'n cyen chitz'ibal. Nin na xcon jalu' tan kachusle'n te yi bintzi. Na xcon tan makle'n kawutz te e'chk takle'n cachi'. Na xcon tan kanuc'le'n. Nin na xcon tan kuch'eye'n tan kaxome'n te yi tajbil Kataj.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More