2 TIMOTEO 3:15

15Na juyil cunin aẍ yi tele'n atxum tetz yi mbi eka'n tan yi xtxolbil yi tz'iba'nt cyen, yi chin xan nin. Ya'stzun yi xtxolbila'tz yi na ak'on awajtza'kl, nin ya'stzun yi xtxolbil yi na chajon tzatz yi ẍe'n kaclax. Na skaclaxok tan tu' yi na k'uke' kac'u'l te Cristo Jesús.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More