2 TIMOTEO 3:11

11Ej nin elnak atxum tetz yi ja intij q'uixc'uj. Nin bita'nt awa'n mbi cu'n bajij swe'j yi wicy'ake'n le tnum Antioquía, tu yi tnum Iconio nin Listra. Wi'nin q'uixc'uj mintij. Poro ja ne'l liwr tan Kajcaw tk'ab e'chk q'uixc'uja'tz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More