2 TESALONICENSES 2:3

3E' xubsi'chu' tan jun jilwutz ajtza'kl, na yi ntaxk ul yi k'ejlal yi tulbil Kajcaw, bajx cunin xe'tok contri'n te Ryos. Ej nin sjalok jun yaj yi chin cachi' nin, yi chin wi'tz pajol ca'wl i'. Poro yi jun yaja'tz tx'aklij tetz cawsa'tz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More