2 TESALONICENSES 2:10

10Xconk wi'nin e'chk ajtza'kl cachi' ta'n, tan chisuble'n yi e' wunak yi at nin cyetz cyopombiltz kale sotze't chiwutz. Sotzel chiwutz sbne', na quinin cyocsaj yi mero bintzi. Yi nink ncyocsaj, ẍchiclaxok tzun klo'-tz, ma na sotzel chiwutz sbne'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More