2 TESALONICENSES 1:5

5Tan tu' yi na chimuc'u' e'chk q'uixc'uja'tz na lajluchax yi balajil Ryos. Na tan yi e'chk q'uixc'uja'tz yi na chitiju', na tzan i' tan nuc'le'n cyajtza'klu' tan chibnol list quibu' tan cyocompone'nu' kale na cawune't i'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More