2 TESALONICENSES 1:12

12Ej nin kol chibanu' tane'n yi e'chk xtxolbila'tz, stz'ak'lok k'ej Kajcaw Jesús. Ej nin tan banl talma' Kataj tu Kajcaw Jesucristo, ncha'tz yi e' cyeru' tz'ak'lok chik'eju'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More