2 PEDRO 3:7

7Nin qui na cyaj cho'c tan xtxumle'n yi tcya'j tu yi wuxtx'otx' yi at jalu' colij cuntu' tan Ryos tan toque'n k'a'kl. Colij cuntunin jalen yil tz'ul tzaj yi k'ejlal yil tz'oc Ryos tan pujle'n xtisya', nin tan tak'le'n chicaws yi e' yi qui na cyek ẍchi' i'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1555 Languages.

Learn More