2 PEDRO 3:4

4Ej nin yi e'a'tz scyale': “¿Tona' tz'el k'ab Cristo te yi yol yi talnak yi at tulbil i'? Qui't tz'ul, na iẍnin tane'n yi tiemp jalu' chi tane'n yi cwe'nle'n cunin wuxtx'otx', nin chi tane'n yi tiemp yi ate' tzaj yi e' kamam kate', na qui'c na tx'ixpij tetz,” che'ch sbne'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More