2 PEDRO 3:16

16Nin na jilon i' te yi e'chk xtxolbila'se'j tul cyakil yi e'chk cart yi bnixnak ta'n. Poro at e'chk xtxolbil yi at q'uixbel tan tele'n katxum tetz. Ej nin at e' yi qui na pujx cya'n, scyuch' yi e' cotxcoj, nin na cho'c tan xtx'ixpe'n yi mbi eka'n tan yi e'chk chusu'na'tz. Ej nin nk'e'tz ntin yi ẍchusu'n kajwutz Pawl, ma na ncha'tz na chiban te yi mas xtxolbil yi tz'iba'nt cyen. Na na cho'c tan xtx'ixpe'n yi mbi na elepont. Poro tan tu' yi jun ajtza'kla'tz, e' te'n na chijoyon chicaws.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More