2 PEDRO 3:14

14Cha'stzun te e'u' jun c'oloj wajwutz, jalen pe'k yi na chitzanu' tan ẍch'iwe'n yi jun tiempa'tz, chijoye'u' puntil tan chibansal quibu' tu Ryos, nin tan cyoque'nu' tetz balaj bantz qui'c mu'ẍ tal chipaltilu' yil tz'ul tzaj i'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More