2 PEDRO 3:14

14Cha'stzun te e'u' jun c'oloj wajwutz, jalen pe'k yi na chitzanu' tan ẍch'iwe'n yi jun tiempa'tz, chijoye'u' puntil tan chibansal quibu' tu Ryos, nin tan cyoque'nu' tetz balaj bantz qui'c mu'ẍ tal chipaltilu' yil tz'ul tzaj i'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
997 Languages.

Learn More