2 PEDRO 3

1I bin jalu', e'u' jun c'oloj wajwutz, yi carte'j i'tz yi ca'p cart yi mbnix wa'n tan tpone'n ẍchiwutzu'. Nin ja injoy puntil tul chicabil cart tan c'ase'n cyajtza'klu'. 2Ulk bin tx'akx chic'u'lu' yi e'chk chusu'n yi cyajnak chitz'ibal yi e' elsanl stzi' Ryos tentz, tu e'chk ca'wl Kajcaw yi colol ketz yi ocnako' yi o' apostl tan chichusle'nu' te'j. 3Poro bajx na waj yil tz'el chitxumu' te yi xtxolbile'j yi swale' nin scyeru': Yil kocopon xe' quen yi wi'tzbil k'ejlal, ẍchijalok e' yi ẍchixomok te cyetz cyajtza'kl yi na icy' ẍchic'u'l. 4Ej nin yi e'a'tz scyale': “¿Tona' tz'el k'ab Cristo te yi yol yi talnak yi at tulbil i'? Qui't tz'ul, na iẍnin tane'n yi tiemp jalu' chi tane'n yi cwe'nle'n cunin wuxtx'otx', nin chi tane'n yi tiemp yi ate' tzaj yi e' kamam kate', na qui'c na tx'ixpij tetz,” che'ch sbne'. 5Poro nk'e'tz bintzi, na qui na cyaj cho'c tan xtxumle'n yi ẍe'n tane'n yi munt tu yi tcya'j le xe'tzbil tzaj. Ej nin qui na cho'c tan xtxumle'n yi tan tu' ca'wl Ryos yi je'ule't titz'p yi tx'otx' tul a'. 6Ej nin qui na cyaj cho'c tan xtxumle'n yi tan a' e' sotze't yi e' antiw wunak tan Ryos. 7Nin qui na cyaj cho'c tan xtxumle'n yi tcya'j tu yi wuxtx'otx' yi at jalu' colij cuntu' tan Ryos tan toque'n k'a'kl. Colij cuntunin jalen yil tz'ul tzaj yi k'ejlal yil tz'oc Ryos tan pujle'n xtisya', nin tan tak'le'n chicaws yi e' yi qui na cyek ẍchi' i'. 8Ncha'tz e'u' wajwutz, elch te chic'u'lu' yi swutz Ryos jun k'ej ni'cu'n tu jun mil yob, nin jun mil yob ni'cu'n tu jun k'ej. 9Nk'e'tz yi qui'k tz'el k'ab Kajcaw te yi yol yi at tulbil i', chi na cyal cobox, ma na yi puntil i'tz, yi nim cuntunin c'u'l i' skibaj. Qui na taj yi nink sotz jun. Ma na yi tajbil i' i'tz yi nink chitx'ixpuj cyakil wunak yi cyajtza'kl. 10Poro jun cu'n tz'ul Kajcaw. Nin quinin tz'icy' sketz yil tz'ul tzaj i'. Cho'n cunin sbne' tulbil i' chi na ban jun alk'om tan alak' lak'bal. Ej nin yil tz'ul yi jun k'ejlala'tz xitok yi e'chk takle'n yi at tcya'j. Chin jincane'n nin sbne' yil xit. Nin tz'ocopon k'a'kl yi wuxtx'otx'. Nin tan paj yi stz'a'al yi k'ak' tz'elepon a' cyakil yi at wuxtx'otx'. Na stz'e'ok cyakil yi at wi tx'otx' bene'n tzi'n wi munt. 11I bin jalu', ko ya'tz sbajok, ko at xitbil yi tcya'j tu yi wuxtx'otx', ¿mbi tzun tajwe'n yil kaban ketz? Tajwe'n yil ko'c tan banle'n yi e'chk takle'n balaj swutz Ryos, nin yil kek ẍchi' i'. 12Elk bin cyalma'u' te yi k'ejlal yil tz'ul tzaj Kataj Ryos, nin chijoye'u' puntil tan tulse'n chan. Na yil tz'ul tzaj yi jun k'ejlala'tz stz'e'ok yi tcya'j tan k'ak', nin tan paj yi k'ak' tz'elepon a' cyakil e'chk takle'n yi at. 13Poro yi o' ketz at kach'iw te jun ac'aj tcya'j, nin jun ac'aj wuxtx'otx' yi suki'nt sketz tan Kataj. Yil kopon tul yi jun ama'la'tz qui't bajij e'chk takle'n yi qui na yub. Chumbalaj nin sbne' cyakil. 14Cha'stzun te e'u' jun c'oloj wajwutz, jalen pe'k yi na chitzanu' tan ẍch'iwe'n yi jun tiempa'tz, chijoye'u' puntil tan chibansal quibu' tu Ryos, nin tan cyoque'nu' tetz balaj bantz qui'c mu'ẍ tal chipaltilu' yil tz'ul tzaj i'. 15Ok bin tetz cyajalu' yi i'tz tajbil Ryos tan chiclaxe'n wunak. Cha'stzun te nim cuntunin c'u'l i' skibaj. Ej nin ite'n nin xtxolbila'tz benak stz'ibal kajwutz Pawl scyeru'. Nin yi e'chk ajtza'kl yi at tulak e'chk carta'tz ya'stzun yi tak' Ryos tetz. 16Nin na jilon i' te yi e'chk xtxolbila'se'j tul cyakil yi e'chk cart yi bnixnak ta'n. Poro at e'chk xtxolbil yi at q'uixbel tan tele'n katxum tetz. Ej nin at e' yi qui na pujx cya'n, scyuch' yi e' cotxcoj, nin na cho'c tan xtx'ixpe'n yi mbi eka'n tan yi e'chk chusu'na'tz. Ej nin nk'e'tz ntin yi ẍchusu'n kajwutz Pawl, ma na ncha'tz na chiban te yi mas xtxolbil yi tz'iba'nt cyen. Na na cho'c tan xtx'ixpe'n yi mbi na elepont. Poro tan tu' yi jun ajtza'kla'tz, e' te'n na chijoyon chicaws. 17Ma jalu', e'u' jun c'oloj wajwutz, elnak chitxumu' tetz cyakil e'chk xtxolbila'se'j. Cha'stzun te or quilu'. Xomi'ch cyajtza'klu' scye'j yi e' aj subunla'tz bantz qui chipakxe'nu'. 18Ma na chijoye'u' puntil tan tele'n chitxumu' mas te yi mbi eka'n tan Kajcaw Jesucristo, yi colol ketz. Nin chijoye'u' puntil tan tele'n chitxumu' mas te yi banl talma' i'. Kak'e' bin kak'ajsbil tetz i' jalu', nin sbne' opon tunintz.

will be added

X\