2 PEDRO 2

1Poro ilenin jalnake' jujun elsanl stzi' Ryos tentz yi e' la'j. Nin ni'cu'n sbajok ẍchixo'l cyeru'. Na ẍchijalok aj chusunl yi e' la'j. Chebele'n cuntu' lxcon chichusu'n cya'n tan chipo'tze'nu'. Ej nin chebele'n cuntu' tz'el k'ej chipatrón cya'n, yi lok'ol cyetz. Poro ite'n nin yi cyetz cyajtza'kl xconk tan chipo'tze'n. Nin qui tz'icy' scyetz yil tz'ul tzaj chicaws. 2Ej nin wi'nin creyent ẍchixomok tan banle'n yi e'chk takle'n yi chin juntlen nin yi na chiban cyetz. Ej nin tan chipaj yi e' la'ja'tz sjalok yolbil tetz yi be' yi xomcho' te'j, yi mero bintzi nin tetz. 3Ej nin tan yi na el cyalma' te pwok, xconk e'chk balaj yol cya'n tan chixile'nu'. Poro tx'aklij chicaws cyera'tz ẍchiwutz, na tenẍchan bixewe'n tan Ryos tan tk'ol chicaws. 4Quil scuy Ryos chipaj, na quinin cuynak chipaj e' ángel yi chijuchnak quil swutz i' tentz, ma na e' ben jo'li'n xetze', tul tz'o'tz. Nin jopij che' tan ẍch'iwe'n chicaws. 5Ncha'tz yi e' antiw wunak yi chin cachi' nin e', quinin cuy Ryos chipaj. Cha'stzun te saje'n kojol i' abal squibaj. Ntin Noé clax ta'n, yi jun yi xtxolnak scyetz yi tajwe'n tan cyaje'n cyen quilol e'chk takle'n cachi' nin tan cyoque'n tetz balaj. Poro nk'e'tz ntin Noé clax ta'n ma na ncha'tz e' clax yi juk najal i'. 6Ej nin ncha'tz yi e' aj Sodoma tu e' aj Gomorra, tak' Ryos chicaws cyera'tz. Na tircu'n chitz'e'e'n tan k'ak'. Jalt nin stza'jil yi cob tnuma'tz cyaj cyen. Ya'stzun banak Ryos tentz tetz jun techl yi ya'stzun sbajok scye'j cyakil yi e' mal nak, yi e' yi e' jalnak sajle'nix tunintz tu yi e' yi ẍchijalok sbne' opon tunintz. 7Ntin clax jun balaj yaj yi na bi'aj Lot. Na yi jun yaja'tz ntin cu'n i' bisun tan yi e'chk takle'n cachi' yi na chitzan yi e' mas wunaka'tz tan banle'n. 8Na cyakil nin k'ej jal jun chin bis tetz talma' yi tbital nin yi tilol yi e'chk takle'n cachi' yi na chitzan yi e' mal naka'tz tan banle'n. 9Tan yi xtxolbila'se'j na lajluchax skawutz yi na xcye' Ryos tan chicolche'n yi e' yi na cyek ẍchi' i'. Ej nin ncha'tz na ẍchaj sketz yi tx'aklij chicaws yi e' mal nak. Na tz'ul jun k'ej yil tz'oc Ryos tan tak'le'n chicaws cyakil yi e' yi na chijuch quil. 10Pyor nin sbne' Ryos tan tak'le'n chicaws yi e' yi na chiban yi cyetz cyajbil yi chin juntlen nin. Na chin pajol ca'wl nin e'. Qui na cyek ẍchi' jun. Qui tocle'n jun takle'n te chiwi'. Ej nin qui na chixob tan chijisle'n yi e' ajcaw yi ate' tcya'j. 11Wech yi e' ángel yi ate' nintz tcya'j, at mas chik'ej ẍchiwutz cyetz, poro qui na cho'c cye'tz tan telse'n k'ej jun, nka tan chijisle'n yi e' ajcawa'tz yi ate' tcya'j. 12Poro yi e' wunaka'tze'j ni'cu'n e' tu txuc, qui'c cyajtza'kl. Ntin ja chitz'ij tan chiquime'n chi na chiban smaron txuc ẍchik'ab aj txuquinl. Qui'c cyajtza'kl, na na cho'c tan telse'n k'ej e'chk chusu'n yi qui na pujx cya'n. Poro yi e'a'tz ẍchiquimok chi na chiquim e' smaron txuc. 13Ẍchitije' q'uixc'uj tan yi e'chk takle'n cachi' yi na chiban, na tan chipaj at kajwutz yi na chitij q'uixc'uj. Yi e'a'tz qui na chitx'ixwij tan banle'n e'chk takle'n cachi'. Chintx'ixwil nin chiwutz yi na chopon ẍchixo'lu' lakak chik'eju' na tunin na chitx'ujt tunin tan banle'n e'chk takle'n cachi'. 14Nk'e'tz ntin chiwutz tan xmaye'n jun xna'n, ma na ilenin na el nin cyalma' te'j. Qui na icy' chipaj tan juchle'n quil. Nin na chixcye' tan chipo'tze'n yi e' cotxcoj. Chin list nin e' tan chicambal yi cyetz cyajbil. Chin juntlen nin e'. 15E' tx'akxnake't tan paj yi ja cyaj cyen quilol yi balaj be'. Nin na chixom te yi tajtza'kl k'ajtzun Balaam, yi cy'ajl Beor, na nin oc i' tan xtx'acle'n pwok te e'chk ajtza'kl cachi' yi el talma' te'j. 16Yi Balaama'tz i i'a'tz yi xcye' jun ti buru' tan makle'n wutz. Wech qui na a'w yol cyak'un yi e' buru', poro jilon yi juna'tz chi na jilon wunak, nin xcye' i' tan xite'n jun rat yi yab ajtza'kl yi at le wi' Balaam. 17Yi e' aj chusunla'tz ni'cu'n e' tu jun c'wa' yi ja skej yi qui'ct a' tul. Ej nin cha'tz ni'cu'n cyajtza'kl chi tane'n sbak', yi na' cuntunin na aj nint tan cyek'ek'. Poro at jun ama'l yi bixba'nt tetz cyetz, yi chin tz'o'tz nin, ya'stzun chicyaje't tetz ben k'ej ben sak. 18Ej nin yi na chitxolin, na chijoy e'chk weltil yol yi chumbalaj nin poro qui'c xtxolbil, qui'c eka'n ta'n. Tan yi chiyol yi chin elsbil alma' nin, na chixcye' tan chipo'tze'n yi e' yi cotxcoj, yi e' yi pentu' k'uklij chic'u'l. 19Na na cyal scyetz: “Kol xom chiwi'u' ske'j cheleponu' tk'ab ilc'ol,” che'ch. Poro e' te'n pres tk'ab yi e'chk takle'n cachi' yi na chiban. Na cyakil wunak e' pres tk'ab yi e'chk ajtza'kl yi cyak'o'nt quib tan banle'n. 20Poro ko at e' yi ja che'l tzaj tk'ab yi ilc'ol tan tu' yi mme'l chitxum tetz yi Kajcaw Jesucristo yi i' yi colol cyetz, nin kol chipakxij junt tir tan banle'n yi e'chk takle'n cachi', pyor tcu'n ẍchibne' swutz yi sajle'n yi ntaxk cyocsaj. 21Lastum e' yi elnak chitxum tetz yi balaj be' tu yi ca'wl Kataj yi chin xan nin. Mas ba'n tcu'n yi qui'k elnak chitxum tetz. 22Na tan yi jun ajtza'kla'tz yi na chiban na el cu'n te'j yi jun yol yi na a'lchij: “Yi e' tx'i', na chixa'pij, nin na cha'jt junt tir tan bajse'n. Ncha'tz yi e' boch, watok nin chijetzaj xe a' nin na chitol cu'n quib junt tir tul xk'ol.”

will be added

X\