2 PEDRO 1

1I ina'tz in Simón Lu'. In esclaw, nin in apostl tetz Jesucristo. Yi carte'j yi na chintzan tan stz'ibe'n i'tz tetz cyeru' yi e'u' yi nternin k'uklij chic'u'lu' te Ryos chi kutane'n ketz. Ej nin ya'stzun kutane'n scyuch'u' tan tu' yi balajil Kataj Ryos tu Kajcaw Jesucristo yi colol ketz. 2Nin tan tu' yi ja wi't el chitxumu' tetz yi balajil Ryos tu Kajcaw Jesús, tz'ak'lok wi'nin banl tu tzatzin paz scyeru'. 3I bin jalu' e'u' wajwutz, tan tu' porer Ryos ja wi't ak'lij cyakil yi puntil sketz, tu cyakil yi tajwe'n yi ẍe'n kaban tan ketzal yi jun itz'ajbil yi quinin bajsbe'n tetz. Ej nin ja wi't ak'lij cyakil puntil sketz yi ẍe'n kaban tan kac'u'lal i'. Nin ja jal e'chk puntila'tz ka'n, tan tu' yi mme'l katxum tetz yi jun yi o' moxon tzaj tan katzatzine'n tuch', te yi tetz k'ej tu yi tetz balajil. 4Ej nin ncha'tz tan tu' yi tetz porer ja suk e'chk balaj tak'le'n sketz. Nin ko tetz cu'n kalma' k'uke' kac'u'l te yi e'chk takle'na'tz yi alijt cyen ta'n, kelepon tzuntz liwr tk'ab e'chk takle'n cachi' yi ja ben lo'on tzone'j wi munt, nin sjalok kajtza'kl chi tane'n Ryos. 5Cha'stzun te, cho'ku' il tan cyoque'nu' tetz balaj, nk'e'tz ntin yil k'uke' chic'u'lu'. Ej nin nk'e'tz ntin yil cho'cu' tetz balaj ma na ncha'tz tajwe'n tz'el chitxumu' te yi tajbil Ryos. 6Ej nin nk'e'tz ntin yil tz'el chitxumu' te yi tajbil Ryos, ma na ncha'tz na taj yi chijunalenu' chimak quibu' te tajbil chiwankilu'. Ej nin nk'e'tz ntin chimak quibu' te e'chk takle'na'tz ma na ncha'tz na taj yi nim cuntunin chic'u'lu' te e'chk takle'n cachi' yi na bajij scye'ju'. 7Ej nin nk'e'tz ntina'tz, ma na tajwe'n tan cyekalu' ẍchi' Ryos, nin yil chipek'u' scye'j cyakil kajwutz. Ej nin nk'e'tz ntin tajwe'n tan chipek'e'nu' scye'j cyakil kajwutz, ma na ncha'tz na taj yil chilok'u' Jesucristo. 8Ej nin kol chixomu' te cyakil e'chk ajtza'kla'tz, nin ko na chitzanu' tan joyle'n puntil tan chixome'nu' mas te'j, quil cho'cu' chi tane'n jun wi' lo'baj yi qui na wutzin, ma na ẍchiwutzinku' tk'ab Kajcaw Jesucristo. 9Poro cyakil yi e' yi qui na chixom te e'chk ajtza'kla'tz ni'cu'n e' tu jun moyi'ẍ, nka tu jun yaj yi pentu' na xmayin. Qui't na chinachon te yi cuyijt chipaj te cyakil e'chk takle'n cachi' yi banake' cyen. 10Cha'stzun te e'u' kajwutz chijoye'u' puntil tan chiquiwixe'nu' tk'ab Kataj, bantz nk'e'tz tan cha'tz tu' yi txa'ij che'tu' ta'n. Na kol chibanu' yi e'chk xtxolbila'tz yi ja wi't wal scyeru', qui tzun chipakxiju'-tz. 11Nin tzatzin cu'n tz'ak'lok ama'l scyeru' tan cyoque'nu' le ama'l kale lcawune't Kajcaw Jesucristo yi colol ketz, tetz ben k'ej ben sak. 12Ja wi't chiquiwixu' nin ja wi't el chitxumu' te yi bintzi, poro ilenin tzinna'wse' yi e'chk xtxolbila'se'j. 13Na tzinwutz wetz, ba'n na imban yi na chintzan tan tak'le'n cyajtza'klu' jalen pe'k yi itz'ine't. 14Na ja wi't lajluchax tzinwutz tan Kajcaw Jesucristo, yi txant tan inquime'n, txant tan cyaje'n cyen wilol inwankil. 15Poro tzinjoye' puntil tan qui tele'n yi e'chk xtxolbila'se'j te chic'u'lu'. Mpe nskenk chinquim, na waj yi ilenin tz'ul tx'akx ẍchic'u'lu'. 16Cyakil yi chusu'n yi e' inchusnaku' te'j, yi ẍe'n tane'n yi porer Jesucristo tu yi tulbil i', nk'e'tz jun xtxolbil yi txumij cuntu' cyak'un wunak, ma na ja kil cunin tan kawutz yi at wi'nin k'ej i'. 17Ryos ak'on tzaj yi tetz k'ej tu yi tetz porer, na ja kubit yi jilone'n tzaj Ryos tc'u'l jun chin pak'puchal, nin je yol i'e'j: “Yi june'j ya'stzun inCy'ajl. Wi'nin ok'le'n wutz wa'n, nin wi'nin na chintzatzin te'j,” chij i' bantz. 18Cho'n ato' tu Jesucristo wi jun wi'wtz, nin ya'stzun kubitwit yi jun yola'tz yi cho'n saje'n tcya'j. 19Ncha'tz at junt kaquiwel yi mas tz'aknak cu'n swutz yi weri inyola'se'j. I'tz yi e'chk xtxolbil yi tz'iba'nt cyen cyak'un yi e' elsanl stzi' Ryos tentz. Chumbalaj nin yi nink cho'cu' il tan si'le'n nin tan xtxumle'n. Na ni'cu'n te'tz tu jun k'ak' yi na txekun tul tz'o'tz. Cho'ku' bin il tan si'le'n nin tan xtxumle'n yi yola'tz yi tz'iba'nt cyen jalen yil saj xe cya'j, nin yil txekun yi xkisum te cyalma'u'. 20Poro bajx na waj yil tz'el chitxumu' tetz: Qui na yub kol chixom e' aj txolinl te cyetz cyajtza'kl cuntu' yi na cho'c tan xtx'olche'n xo'l yi e'chk xtxolbil yi cyajnak chitz'ibal yi e' elsanl stzi' Ryos tentz. 21Na yi e' elsanl stzi' Ryosa'tz, qui'c jun tir yi cyetz cuntu'k yi yol yi nxcon cya'n. Ma na i yi Espíritu Sant ak'on tkanil yi chiyol.

will be added

X\