2 CORINTIOS 9:5

5Cha'stzun te ja cu' intxumul tan chibajxe'n nin Tito scyuch' yi e' kajwutza'tz tan quich'eye'nu' tan molche'n yi pwok yi chisuknaku'. Nin yi ko list atit cyanu' yil kopon, slajluchaxk yi nk'e'tz puers tu' lcyak'witu', ma na tetz cu'n cyalma'u'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More