2 CORINTIOS 3:7

7At k'ej yi e'chk ca'wla'tz yi cho'n tz'ibxe'n wutz c'ub, yi e'chk ca'wla'tz yi na xcye' tan kapitle'n nin tk'ab quimichil. At wi'nin k'ej na yi cwe'n mule'n Moisés tuch' wi'nin txekune'n yi wutz i'. Nin yi e' aj Israel quinin e' xcye' tan xmaye'n yi wutz i' tan paj yi xtxekunil. Poro yi tele'n cobox k'ej, tzaje'n nin ban yi xtxekunil yubil i'. Ma jalu', yi ko at wi'nin k'ej yi xtxolbil yi ak'lij tetz Moisés,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More